Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji jest zarówno prowizja, jak i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup tych akcji pomimo, że do ostatecznego zakupu akcji wykorzystana została tylko część uzyskanego kredytu?

sygnatura: PBB2-4117/3-0045/2006

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-12-11

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, odsetki od kredytu, prowizje bankowe, sprzedaż akcji

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 3.04.2006 r. wniesionego przez podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego uznające za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27.02.2006 r. (wpływ do urzędu w dniu 28.02.2006 r.), uzupełnione w dniu 24.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości odliczenia całkowitych odsetek oraz prowizji od kredytu zaciągniętego na zakup akcji w 2005 r. wykorzystanego tylko w części - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 27.02.2006 r., które zostało uzupełnione w dniu 24.03.2006 r., podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. piśmie wynika, iż:
- podatnik zaciągnął kredyt na zakup akcji na rynku pierwotnym o określonej wysokości, od którego pobrana została prowizja bankowa oraz odsetki,
- przyznany przez bank kredyt został wykorzystany w 2005 r. tylko w części na zakup akcji, ponieważ po rozliczeniu zamówienia przydzielona została podatnikowi zredukowana ilość akcji o wartości niższej od przydzielonego kredytu.

Zdaniem wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji była zarówno prowizja jak i odsetki od kredytu jaki został zaciągnięty na zakup tych akcji pomimo, że do ostatecznego zakupu akcji wykorzystana została tylko część uzyskanego kredytu.Postanowieniem z dnia 27.03.2006 r. Znak: PDFN/415/10/06 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika.Pismem z dnia 03.04.2006 r. podatnik wniósł zażalenie na ww. postanowienie, w którym stwierdza, iż "... koszt uzyskania przychodu od sprzedaży przydzielonej ilości akcji jest równy nominalnej wartości uzyskanych akcji powiększonej o prowizję i odsetki od całego kredytu dzięki, któremu przyznano zredukowaną ilość akcji."

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Art. 30b ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 (art. 30b ust. 2 pkt 1 tej ustawy).

Z art. 22 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Użyte przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sformułowanie "koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu" należy rozumieć w ten sposób, że za koszty uzyskania przychodu uznawane będą tylko te wydatki, które pozostają z przychodem w związku o charakterze przyczynowo-skutkowym.
Dlatego w tak rozumianych kosztach mieszczą się zarówno odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup akcji (zapłacone do momentu uzyskania przychodu, tj. sprzedaży akcji), jak i prowizja bankowa od tego kredytu. Przy czym prowizja bankowa jest kosztem uzyskania przychodu od całego kredytu, dlatego w tym zakresie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach podziela stanowisko podatnika wyrażone we wniosku z dnia 27.02.2006 r. Nie podziela natomiast w części dotyczącej przyjęcia jako kosztu wysokości zapłaconych odsetek od całego zaciągniętego kredytu. W tym zakresie stwierdza, że odsetki od kredytu są kosztem uzyskania przychodu wyłącznie od tej części kredytu, który został przeznaczony na zakup sprzedanych akcji.

Wobec powyższego należy przyjąć, iż stanowisko skarżącego wyrażone we wniosku z dnia 27.02.2006 r., iż kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji była zarówno prowizja jak i odsetki od kredytu (w pełnej wysokości) jaki został zaciągnięty na zakup tych akcji, pomimo tego, że do ostatecznego zakupu akcji wykorzystana została tylko część kredytu, nie jest prawidłowe. Brak jest zatem przesłanek do dokonania zmiany zaskarżonego postanowienia.

Decyzja niniejsza, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY