Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak należy opodatkowywać przychody z konkursów z dziedziny kultury i sztuki (fotograficzne, malarskie, filmowe oraz z zakresu innych sztuk wizualnych) organizowanych przez instytucje kultury w ramach działań statutowych?

sygnatura: IPB2/4117-55/06/3

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-12-12

słowa kluczowe:działalność artystyczna, nagrody w konkursach, prawa autorskie, źródła przychodu

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.11.2006 r. wniesionego przez płatnika na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie z dnia 26.09.2006 r. stwierdzające nieprawidłowość stanowiska przedstawionego we wniosku z dnia 16.08.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłat nagród dla osób krajowych za wygrane w konkursach z dziedziny kultury i sztuki - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 18.08.2006 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie wpłynął wniosek płatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż opłatnik jako komunalna instytucja kultury w ramach działań statutowych organizuje konkursy z dziedziny kultury i sztuki - fotograficzne, malarskie, filmowe oraz z zakresu innych sztuk wizualnych. Prace konkursowe podlegają ocenie jury, a zwycięscy - osoby krajowe - otrzymują nagrody pieniężne. W konkursach nie biorą udziału pracownicy płatnika, a zwycięzcy nie są z nią związani żadnym stosunkiem prawnym. Większość konkursów ma charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć wszystkie osoby, które nadeślą prace odpowiadające warunkom regulaminu konkursowego, także dzieci i młodzież szkolna. Część konkursów kierowana jest do określonego kręgu osób np. artystów plastyków, studentów kierunków artystycznych wyższych uczelni, absolwentów liceów plastycznych, albo tylko amatorów, z wyłączeniem osób posiadających przygotowanie zawodowe do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

Zdaniem wnioskodawcy nagrody uzyskane przez osoby krajowe z tytułu wygranych w przedmiotowych konkursach, których wartość od osób fizycznych nie przekracza kwoty 760 zł są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. z późn. zm.)

Natomiast nagrody o wartości przekraczającej 760 zł powinny być uznane za :
1. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane na zasadach ogólnych w przypadku laureatów zajmujących się twórczością artystyczną lub mających przygotowanie zawodowe do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki (artyści plastycy, absolwenci kierunków artystycznych szkół średnich i wyższych uczelni),
2. przychody z tytułu wygranych w konkursach zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym w przypadku laureatów będących amatorami bądź uczniami niezależnie od kierunku nauki.
Ponadto wnioskodawca uważa, że przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma również zastosowanie do przychodów zwycięzców konkursów zajmujących się twórczością artystyczną lub mających przygotowanie zawodowe do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Przepis art. 13 pkt 2 ww. ustawy zalicza do przychodów z osobiście działalności wykonywanej działalności artystycznej, naukowej, literackiej, oświatowej i publicystycznej w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki. Natomiast art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy mówi wyraźnie o przychodach z tytułu wygranych w konkursach, nie wyłączając wygranych w konkursach z dziedziny kultury i sztuki.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie postanowieniem z dnia 26.09.2006 r. stwierdził nieprawidłowość stanowiska płatnika przedstawionego we wniosku z dnia 16.08.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłat nagród dla osób krajowych za wygrane w konkursach z dziedziny kultury i sztuki.
Postanowienie to zostało doręczone skutecznie w dniu 26.09.2006 r.
Pismem z dnia 02.10.2006 r. strona wniosła zażalenie na w ww. postanowienie żądając jego weryfikacji pod kątem prawidłowości stanowiska zajętego przez Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie oraz prawidłowości stanowiska płatnika przedstawionego we wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym w 2006 r.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są inne źródła, za które uważa się w szczególnośći: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W myśl art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Do przychodów z innych źródeł ustawodawca zalicza również nagrody.
Nagroda - w myśl Słownika języka polskiego - jest to zapłata materialna lub moralna za położone zasługi, zazwyczaj w postaci sumy pieniężnej lub wartościowego przedmiotu, będącą forma wynagrodzenia za dobre wyniki, osiągnięcia lub wygraną w konkursie.
W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, nagrodami - o których mowa - będą przede wszystkim nagrody związane z udziałem w różnego rodzaju konkursach.
Przychody z tytułu wygranych w konkursach, grach oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową nie podlegają łączeniu z pozostałymi przychodami i opodatkowane są w sposób zryczałtowany.
W ujęciu przedmiotowym konkurs stanowi szczególny przypadek przyrzeczenia publicznego, uregulowanego w art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.).
Istotę przyrzeczenia publicznego w ogólności stanowi przez przyrzekającego do nieoznaczonego adresata oświadczenia woli, w którym zobowiązuje się on do zapłaty określonej nagrody temu podmiotowi, który jako pierwszy podejmie konkretne działania (wykona konkretną czynność).
Konkurs (ogłoszenie konkursowe) o tyle różni się od przyrzeczenia publicznego w ogólnej jego formule, iż w przypadku konkursu chodzi o przyznanie nagrody za najlepszą pracę (czynność lub dzieło), czyli w istotę konkursu wpisana jest rywalizacja między jego uczestnikami (musi ich być co najmniej dwóch, aby przeprowadzenie konkursu było celowe).

Organizowanie konkursów może wiązać się z trojakiego rodzaju przychodami osób fizycznych:
1. przychodami członków komisji konkursowych,
2. nagrodami uzyskanymi przez uczestników konkursów,
3. przychodami z tytułu praw autorskich do prac konkursowych.
U uczestników konkursów, przychody powstają tylko w przypadku konkursów o charakterze przedmiotowym. Bowiem odnośnie do konkursów podmiotowych (personalnych) efektem ich przeprowadzenia jest powołanie najlepszego z kandydatów na określone stanowisko z czym bezpośrednio nie łączy się osiągnięcie przez niego żadnego przychodu (wynagrodzenia).
Biorąc pod uwagę konkursy przedmiotowe, wyróżnić można zasadniczo dwie reguły opodatkowania.

Pierwsza reguła opodatkowania dotyczy przychodów uzyskanych z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, traktowane jako przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej (art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
W stosunku do tego rodzaju przychodów stosuje się 20% stawkę kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i są one łączone w celu opodatkowania z przychodami uczestników konkursów z innych źródeł, płatnicy zaś (organizatorzy konkursów) od tak obliczonego dochodu zobligowani są odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 % (art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Drugą regułę opodatkowania dotyczącą przychodów uzyskiwanych z tytułu udziału w konkursach, stanowi art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Stwierdza on, iż opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% podlegają przychody z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Podstawą opodatkowania jest przychód w postaci uzyskanej nagrody, czy też wygranej. Uzyskanie wygranej i nagrody podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy nie ma zastosowania zwolnienie podatkowe.
Ustawodawca przewiduje w tym zakresie następujące zwolnienia - wolne od podatku są:
. wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach,
. wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 2.280 zł urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych,
. wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymywanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli podatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy podatnik nie posiada siedziby, przysyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru (na formularzu Pit-8A).

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że:
1. nagrody wypłacone w konkursie z dziedziny kultury i sztuki za najlepsze prace konkursowe są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł,
2. nagrody których wartość przekracza kwotę 760 zł a które honorują jedynie zwycięstwo w konkursie z dziedziny kultury i sztuki, a nie są wynagrodzeniem za przeniesienie na organizatora konkursu majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody jeżeli otrzymały je osoby które nie zajmują się osobiście wykonywaniem działalności artystycznej ( nie posiadają statusu artysty, twórcy),
3. nagrody których wartość przekracza kwotę 760 zł a które honorują jedynie zwycięstwo w konkursie z dziedziny kultury i sztuki, a nie są wynagrodzeniem za przeniesienie na organizatora konkursu majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (art. 27 ust. 1 ww. ustawy), jeżeli otrzymały je osoby które zajmują się osobiście wykonywaniem działalności artystycznej (posiadają status artysty, twórcy). W przypadku przeniesienia przez ww. osoby - laureatów konkursów z dziedziny kultury i sztuki, na organizatora konkursu, majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy mają zastosowanie przepisy art. 27 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. przepis art. 13 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście w tym m.in. do przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, w tym (przychodów) z tytułu udziału w konkursach z dziedziny (...) kultury i sztuki, co oznacza, że ustawodawca obejmuje tym przepisem wszystkie przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, a wiec i przychody z wygranych w konkursach i z tytułu udziału w nich. Dlatego przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy nie ma zastosowania do przychodów zwycięzców konkursów z dziedziny kultury i sztuki którzy posiadają status artysty lub twórcy i uzyskują przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej.

Wobec tego uznać należy, że stanowisko przedstawione przez skarżącego we wniosku z dnia 16.08.2006 r. w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłat nagród dla osób krajowych za wygrane w konkursach z dziedziny kultury i sztuki jest nieprawidłowe.W kontekście powyższego organ pierwszej instancji podjął prawidłowe rozstrzygnięcie, lecz w uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia nie dokonał pełnej oceny prawnej przepisów prawa, co organ odwoławczy w niniejszej decyzji konwalidował.
Wobec powyższego orzeczono jak sentencji decyzji.Decyzja niniejsza na mocy art. 143 ustawy Ordynacja podatkowa została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Decyzja niniejsza jest ostateczna. Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY