Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dochody z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy finansowane ze środków bezwrotnej pomocy Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

sygnatura: 1463/DRa-I/418/2/2/06/EL

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2006-12-15

słowa kluczowe:fundusz unijny, pomoc bezzwrotna, pomoc finansowa, środki pomocowe, zwolnienia przedmiotowe

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 18.04.2006r. znak: 1424/2150/4111/415/17/06 stwierdzające, iż stanowisko Pana xxxxxxxxxx wyrażone we wniosku z dnia 30.01.2006r. (data wpływu do organu podatkowego 03.02.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia ze stosunku pracy finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport ? jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 03.02.2006r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu wpłynął wniosek Pana xxxxxxxxxxx o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego przez Pana xxxxxxxxxxxx stanu faktycznego wynika, że od dnia 18 lipca 2005r. jest zatrudniony (umowa na czas nieokreślony) w firmie .......... i od tego dnia pracuje na stanowisku kierownika kontraktu i bezpośrednio uczestniczy w realizacji projektu pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku ......., nr projektu : SPOT , kontrakt nr SPOT/2.1.. Kontrakt ten jest finansowany w 70,4% ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu nr.... Celem w/w programu jest poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Firma.... jako wykonawca tego kontraktu otrzymuje środki pomocowe z Unii Europejskiej a jego wynagrodzenie jest w 70,4% finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym Pan xxxxxxxxxx zwrócił się z zapytaniem czy dochody z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zdaniem Pana xxxxxxxxxx uzyskane przez niego dochody zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od 18.07.2005r. kiedy rozpoczęło się finansowanie ze środków Unii Europejskiej (co potwierdza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) do chwili obecnej powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w części w jakiej są finansowane w ramach programu pomocowego, tj. 70,4%.

W dniu 18.04.2006r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu wydał postanowienie znak 1424/2150/4111/415/17/06, w którym stwierdził, że przedstawione przez Pana xxxxxxxxxxxx we wniosku z dnia 30.01.2006r. stanowisko jest prawidłowe.

Organ pierwszej instancji w świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) oraz przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego stwierdził, że wynagrodzenie Pana xxxxxxxxxxx w części, w jakiej jest finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy winno być zwolnione z opodatkowania.

Jednocześnie zaznaczył, iż płatnik przy kwalifikacji dokonanych wypłat winien uwzględnić ustalenia ostatecznego rozliczania programu, a zwolnieniu nie będą podlegać wypłaty finansowane z innych środków niż faktyczne przekazane fundusze unijne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę, stanowiskiem Strony oraz postanowieniem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 18.04.2006r. stwierdza co następuje :

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli :

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca ? bez względu na rodzaj umowy ? wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że przedmiotowo zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych te dochody w stosunku do których spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki :

- dochody te są finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,

- podatnik uzyskujący te dochody bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznie zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych.Wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 w ramach Narodowego Planu Rozwoju jest realizowane za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz.U. nr 116, poz. 1206).

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004r. Nr 116, poz. 1206 ze zm.) określenie publiczne środki wspólnotowe oznacza ? środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju. W myśl art. 8 ust. 1 w/w ustawy o Narodowym Planie Rozwoju w celu realizacji Planu tworzy się :

  1. sektorowe programy operacyjne,
  2. regionalne programy operacyjne,
  3. 3. inne programy operacyjne,
  4. 4. strategię wykorzystania Funduszu Spójności.

Programy, o których mowa w pkt 1-3 są finansowane z publicznych środków krajowych lub współfinansowane z publicznych środków wspólnotowych ? art. 8 ust. 2 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.Pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi zatem ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów pomocowych. W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że firma........, jako wykonawca kontraktu ?Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Jazowa-Elbląg? nr SPOT/2.1.3/12/04-01, nr projektu : SPOT/2.1.3/12/04 otrzymuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wyżej wymieniony projekt jest finansowany w 70,4% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu Nr 37/05 z dnia 1 czerwca 2005r. Podatnik od dnia 18 lipca 2005r. jest zatrudniony (umowa na czas nieokreślony) w firmie ....... i od tego dnia pracuje na stanowisku kierownika kontraktu bezpośrednio uczestnicząc w realizacji w/wym. projektu a jego wynagrodzenie ze stosunku pracy jest finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku z dnia 30.01.2006r. stan faktyczny i treść w/cyt. przepisu stwierdza, że przedmiotowe wynagrodzenie ze stosunku pracy Pana xxxxxxxxxx uzyskane od firmy ........ nie korzysta ze zwolnienia określonego w w/cyt. przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym od wypłaconego Podatnikowi wynagrodzenia ze stosunku pracy płatnik ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy podnieść, że wymieniony przepis prawa podatkowego nie ma zastosowania do przychodów osób fizycznych finansowanych (współfinansowanych) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdyż pomoc pochodząca z funduszy strukturalnych stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

Zwolnienie zawarte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 w/wym. ustawy dotyczy wyłącznie dochodów osób fizycznych finansowanych ze środków przedakcesyjnych (np. SAPARD, ISPA, PHARE).

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w stwierdza, że stanowisko Pana xxxxxxxxx zawarte we wniosku z dnia 30.01.2006r. oraz jego ocena dokonana przez organ pierwszej instancji w postanowieniu z dnia 18.04.2006r. znak: 1424/2150/4111/415/17/06 są nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) organ odwoławczy w drodze decyzji z urzędu zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 ustawy m.in. jeżeli rażąco narusza ono prawo. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie oczywiste, gdy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym nie budzącym wątpliwości przepisem prawnym.

Przedmiotowa decyzja wydana została na podstawie stanu prawnego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku przez Stronę.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla Wnioskodawcy ? do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

W świetle przepisu art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej zmiana postanowienia organu pierwszej instancji wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

W związku z tym, że postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu dotyczące zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rażąco narusza prawo ? należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stosownie do art. 220 § 1, art. 211 i art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu, ul. Struga 26/28 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY