Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń osób, zatrudnionych przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz wynagrodzeń osób, zatrudnionych przy realizacji projektów z programu PHARE.

sygnatura: PBF/005-1-9/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-20

słowa kluczowe:fundusz, podatek od wynagrodzeń, wynagrodzenia

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zmienia z urzędu z powodu rażącego naruszenia prawa postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 28.12.2005 r.. znak: US.VI/I-415-133-111/05, w którym udzielono pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń osób, zatrudnionych przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz wynagrodzeń osób, zatrudnionych przy realizacji projektów z programu PHARE.

Stosownie do treści art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy, z urzędu, drodze decyzji zmienia w postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 ww. ustawy, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wnioskiem z dnia 28.09.2005 r., uzupełnionym w dniu 19.10.2005 r., Strona zwróciła się do Naczelnika Urzędu skarbowego w Olsztynie o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenia pracowników do czasu zatwierdzenia wniosku przez Komisję Zatwierdzającą Wnioski, finansowane są w całości ze środków krajowych. Po zatwierdzeniu wniosków, wynagrodzenia za wsteczne miesiące są refundowane w 75% ze środków ww. funduszy.

Ponadto, WUP realizuje projekty z programu PHARE, które zostały zatwierdzone we wrześniu 2005 r., a dotyczą okresu realizacji od stycznia do października 2005 r. Wynagrodzenia osób, zatrudnionych przy realizacji ww. projektów na podstawie umów o pracę i umów zleceń zostały zrefundowane w 100% za miesiące od stycznia do października 2005 r. z programu PHARE.

WUP pełni rolę beneficjenta w Priorytecie 4 Pomoc Techniczna ZPORR oraz w Priorytecie 3 Pomoc Techniczna SPO RZL. Stąd, zdaniem Strony, zatrudnieni w ramach pomocy technicznej pracownicy bezpośrednio realizują cele programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W ocenie Strony, 75% wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach ZPORR i SPO RZL oraz 100% wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach PHARE winny korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wymienionym w sentencji postanowieniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 Ordynacji podatkowej, uznał stanowisko Strony w ww. zakresie za nieprawidłowe. Organ ten, w oparciu o ustalony stan faktyczny i prawny, stwierdził, iż jedynie wynagrodzenia osób, wykonujących czynności o charakterze merytorycznym, czyli bezpośrednio realizujących cele programów w ramach Pomocy Technicznej SPO RZL i ZPORR (w części sfinansowanej ze środków Unii Europejskiej) oraz wynagrodzenia osób, wykonujących czynności o charakterze merytorycznym, czyli bezpośrednio realizujących cele programu PHARE (w całości), podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie wskazał, iż powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do czasu zatwierdzenia wyżej opisanych projektów.

Na przedmiotowe postanowienie nie złożono zażalenia, wobec czego stało się ono ostateczne.

Dokonując analizy przedmiotowej interpretacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie stwierdza, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 28.12.2005 r., znak: US.VI/I-415-133-111/05, zostało wydane z rażącym naruszeniem obowiązującego prawa.

Stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub
  2. międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów,właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanietych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego rozdzielaniaśrodków bezzwrotnej pomocy oraz
  3. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy;
  4. zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych; którym podatnikbezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanieokreślonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zastosowanie powyższego zwolnienia, jak wynika z brzmienia powołanego przepisu, uzależnione jest zatem od spełnienia łącznie dwóch przesłanek:
- środki finansowe muszą pochodzić od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i być przekazane na podstawie, o której mowa powyżej,
- podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

W świetle powyższego podkreślić jednak należy, iż w przedmiotowej sprawie problem bezpośredniej realizacji celu ma znaczenie drugorzędne. Istotna w sprawie jest natomiast okoliczność, z jakich środków są finansowane wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Należy zauważyć, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 cyt. wyżej ustawy, dotyczy dochodów osób fizycznych, finansowanych ze środków przedakcesyjnych (np. SAPARD, ISPA, PHARE), nie zaś z funduszy strukturalnych, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

Powyższe stanowisko potwierdzają wyjaśnienia Ministra Finansów, zawarte w piśmie z dnia 30.06.2006 r., znak: DD/PB5-033-38/06/KD/1643.

Natomiast w piśmie z dnia 30.08.2006 r. znak DD 6-8213-8/06/DZ/412. wydanym w trybie art. 14 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów wyraził stanowisko w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów pochodzących ze środków pomocowych, finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych.

Zgodnie z wyjaśnieniami, zawartymi w ww. piśmie, wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski było i jest realizowane za pomocą m.in. jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r., ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r., ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999, dotyczące zarządzania i systemów kontroli pomocy, udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Stosownie do art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), określenie publiczne środki wspólnotowe oznacza - środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Zgodnie zaś z art. 5 ust. 1 pkt 2 (w zw. z art. 5 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), środki z funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi.

Stąd, jednostki realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, a więc również z sektorowych programów operacyjnych i z wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, mogą ubiegać się o środki na prefinansowanie. Środki prefinansowane to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzące ze środkówpożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi.

W przedmiotowej sprawie, środki pochodzące z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, stanowiły refundację wcześniej poniesionych wydatków, preflnansowanych ze środków budżetu państwa. Zatem, skoro w tym przypadku środki pochodzą z budżetu państwa, to nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21. ust. 1 pkt 46 ustawy.

W rozpatrywanym przypadku powyższy przepis będzie miał zatem zastosowanie jedynie do dochodów osób, zatrudnionych przy realizacji programu PHARE, bezpośrednio realizujących cele tego programu. Natomiast dochody uzyskiwane przez osoby, zatrudnione w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym, od osób fizycznych.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy decyzja (postanowienie) została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w przedmiotowej sprawie istnieją przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, pozostawało w sprzeczności z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając zatem na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt rażącego naruszenia prawa w postanowieniu wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 28.12.2005 r., znak: uS.VI/I-415-133-III/05, istnieje konieczność zmiany przedmiotowego postanowienia z urzędu.

Zgodnie z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, zmiana postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok podatkowy następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY