Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Stawka podatku VAT na obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży z tytułu zakupionych usług zakwaterowania i wyżywienia oraz w przypadku obozu szkoleniowego dla studentów.

sygnatura: PP1/4407-187/06/I

autor: Izba Skarbowa w Lublinie

data: 2006-12-21

słowa kluczowe:kolonie i obozy, stawki podatku, usługi turystyczne

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 25.10.2006r. nr D-3/443/11/06, uznające przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe postanawiam:

- zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Na mocy przepisu art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanowieniem z dnia 25.10.2006r. nr D-3/443/11/06 udzielił Stronie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Treść pytania podatnika:
-jaką stawką winny być opodatkowane obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży, na jakich zasadach, czy wolno odliczyć VAT naliczony od zakupionych usług zakwaterowania i wyżywienia oraz czy te same zasady można zastosować w stosunku do obozu szkoleniowego dla studentów.

Stanowisko Strony:
- tego typu obozy mieszczą sie w grupowaniu PKWiU 55.23.11-00.00 - usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci i stosownie do uregulowań art. 41 ust. 2 ustawy o VAT usługi w powyższym zakresie jako wymienione w poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy podlegają opodatkowaniu według stawki 7%.;
- nie znajdzie do nich zastosowanie regulacja art.119 ustawy, lecz zasady ogólne dotyczące zarówno momentu powstania obowiązku podatkowego jak i ustalania podstawy opodatkowania.

Organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że usługi świadczone przez Stronę podlegają opodatkowaniu zgodnie z art.119 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - podstawą opodatkowania jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Natomiast podstawę opodatkowania usług własnych, wykonywanych przez Stronę w ramach świadczonej usługi turystyki ustala się odrębnie z zastosowaniem przepisów art.29 ustawy o VAT. Usługi świadczone przez podatnika w ocenie organu podatkowego pierwszej instancji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% - stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy. Zgodnie bowiem z zapisem pozycji 140 załącznika nr 3 do ustawy o VAT 7% stawką podatku VAT opodatkowane są wyłącznie usługi zakwaterowania świadczone przez obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

Na powyższe postanowienie Strona w ustawowym terminie złożyła zażalenie wnosząc w nim o jego zmianę lub uchylenie w całości. Zdaniem Strony usługi obozów i kolonii sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55.23.11 mieszczą się w ugrupowaniu ex 55.2 i właściwą dla tych usług jest stawka 7%. Na potwierdzenie właściwego sklasyfikowania świadczonej usługi Strona dołączyła opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 27.10.2006r. Ponadto strona podtrzymuje swoje stanowisko zawarte we wniosku, że usługi te powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie zgodnie z art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 63.30, w którym sklasyfikowane są usługi turystyczne.

Po dokonaniu analizy zebranego materiału dowodowego oraz zarzutów zawartych w zażaleniu i wyjaśnień złożonych w trybie art.200 Ordynacji podatkowej (pismo z dnia 09.01.2007r.) stwierdzam istnienie przesłanek wymienionych w art.14b §5 ustawy Ordynacja podatkowa przemawiających za zmianą postanowienia z dnia 25.10.2006r.

Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest stawka podatku od towarów i usług, jaka jest ustalona przez ustawodawcę dla usług organizowania kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży oraz zasady opodatkowania tych usług.

Zgodnie ze stanem faktycznym w przedmiotowej sprawie Strona, dysponując różnym sprzętem sportowym, z przewagą sprzętu do sportów wodnych, świadczy głównie usługi sportowe dla młodzieży uczestniczącej w obozach organizowanych przez inne organizacje, będące płatnikami.
Ponadto jest również organizatorem kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży, odpowiadając za sprawy bytowe i wychowawcze dzieci i młodzieży (zapewnia opiekę pedagogiczną,wychowawców, trenerów sportu oraz zgłasza taki obóz do miejscowego Kuratorium Oświaty). Są to obozy krajowe najczęściej sportowe w zakresie wybranej dyscypliny sportu. Usługi te zdaniem podatnika zawartym we wniosku, potwierdzonym opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 27.10.2006r. dołączoną do odwołania mieszczą się w grupowaniu PKWiU 55.23.11-00.00 "Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci".

Ogólne zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług zostały określone w przepisie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W ramach ustawy z dnia 11 marca 2004r. zostały wyodrębnione przepisy dotyczące określania podstawy opodatkowania w odniesieniu do szeroko rozumianych umów pośrednictwa. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 przywołanej ustawy, podstawę opodatkowania dla prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, agenta, zleceniobiorcy, komisanta lub innej osoby świadczącej usługi o podobnym charakterze stanowi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi, zmniejszona o kwotę podatku.

Jednym z przepisów dotyczących szczególnych zasad opodatkowania niektórych rodzajów działalności podatkiem VAT, przewidzianych przez ustawodawcę jest art.119 ust.1, dotyczący opodatkowania usług turystycznych. Zgodnie z uregulowaniem w nim zawartym podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5 dotyczącego tzw. "usług własnych". Przyjęcie takiego modelu opodatkowania związane jest przede wszystkim z faktem, że zastosowanie w tym przypadku zasad ogólnych oznaczałoby opodatkowanie wartości całej świadczonej usługi turystycznej (zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy VAT).

Żaden z przepisów ustawy VAT nie definiuje pojęcia "usług turystyki", których dotyczą specjalne zasady opodatkowania. W zasadzie odpowiadają one wskazanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługom organizowania wycieczek z kompleksowym programem imprez ( symbol PKWiU 63.30.11). Niemniej za "usługi turystyki" należy uznawać tego rodzaju świadczenia, które niewątpliwie w potocznym rozumieniu tego słowa i w powszechnym odczuciu są usługami turystycznymi (słownikowa definicja turystyki - organizowane zbiorowo wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, mające cele krajoznawcze lub zdrowotne), chociaż nie są klasyfikowane jako usługi organizowania wycieczek z kompleksowym programem imprez (PKWiU 63.30.11). Stanowisko to uzasadnione jest uzależnieniem zastosowania szczególnych zasad opodatkowania usług turystyki od spełnienia przez podatnika warunków określonych w ust. 3 art. 119, tj.:
1) posiadanie siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju;
2) działanie na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;
3) przy świadczeniu usługi nabywanie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty;
4) prowadzenie ewidencji, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiadanie dokumentów, z których wynikają te kwoty.

Podatnikom obliczającym podstawę opodatkowania zgodnie ze wspomnianym wyżej przepisem art.119 ust. 1, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty (art.119 ust.4). Niemniej jednak w stosunku do części usługi turystycznej opodatkowanej na zasadach ogólnych (usługi własne) przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Z zakresu stosowania zasad określonych w art. 119 ustawy VAT wyłączeni są pośrednicy działający na rynku usług turystycznych, którzy opodatkowani są na zasadach ogólnych, przy czym podstawą opodatkowania w tym wypadku najczęściej jest prowizja (art.30 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 41 ust.1 ustawy o VAT organizowanie imprez i świadczenie usług turystycznych w Polsce opodatkowane jest stawką podatku VAT 22%. Natomiast usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci zgrupowane pod symbolem PKWiU 55.23.11-00.00, zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o VAT opodatkowane są stawką VAT 7%, jako wymienione pod pozycją 140 załącznika nr 3 do ustawy. W pozycji tej ustawodawca wymienił bowiem całą grupę usług świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (symbol PKWiU ex55.2), wyłączając (z opodatkowania stawką 7%) jeden z tego typu usług - tj. usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU ex 55.23.15).

Zaznaczyć należy, że na podstawie art.43 ust. 1 ustawy o VAT zwolnione są od podatku VAT usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci w zakresie, w jakim są one wykonywane w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego (PKWiU ex 55.23.11) - wymienione w pozycji 7a załącznika nr 4.

Reasumując należy stwierdzić, że świadczone przez Podatnika usługi organizowania kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, obejmujące transport, zakwaterowanie we własnych lub dzierżawionych obiektach, zapewnienie wyżywienia, części rekreacyjnej, sportowej lub edukacyjnej, z zaznaczeniem, że organizator odpowiedzialny jest za sprawy bytowe i wychowawcze dzieci, zatrudnienie odpowiedniego personelu, zgłoszenie w kuratorium oświaty, mieszczące się - zgodnie z informacją Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 27.10.2006r. - w grupowaniu PKWiU 55.23.11-00.00, podlegają opodatkowaniu stawką VAT 7%.

Rozliczanie w/w usług powinno być dokonywane na zasadach ogólnych (art.29 lub art.30 ustawy o VAT - w przypadku prowizji), jeżeli nie spełnione są warunki określone w art.119 ustawy o VAT.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY