Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy prawa do wliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług w koszty uzyskania przychodów.

sygnatura: PBD/005-1-F-95/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-21

słowa kluczowe:fundusz unijny, zwrot

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zmienia z urzędu z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie z dnia 17.01.2006r. znak: US-VIII/443-49/05, w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej prawa do wliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług w koszty uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 ustawy, z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Pan Jerzy Jan M. w dniu 23.11.2005r., zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie, z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik jest w trakcie przygotowywania wniosku do Ministerstwa Gospodarki i Pracy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich projektu, którego celem jest wzmocnienie efektywności funkcjonowania instytucji rynku pracy "P." poprzez dodanie do portalu www.pracujemy.pl, usługi umożliwiającej bezpłatne stworzenie szczegółowego internetowego życiorysu, która byłaby osobną stroną internetową zawierającą mechanizm komunikacji pracodawcy z osobą poszukującą pracy. W ramach projektu Podatnik zamierza wydatkować środki m. in. na: zakup komputerów, oprogramowania, mebli biurowych, nośników danych, wydruk materiałów promocyjnych, opłacenie kadry. Zgodnie z zarządzeniami Jednostki Wdrażającej (Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy) wnioskodawca na etapie pisania wniosku musi wykazać, czy ma możliwość odzyskania podatku VAT. Zdaniem Podatnika jest upoważniony do zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów i usług na potrzeby projektu. W dniu 19.12.2005r. Pan M. uzupełnił wniosek. Poinformował, iż wszelkie usługi wprowadzone w firmie w ramach realizacji projektu będą udostępnione nieodpłatnie.

Jednocześnie Podatnik wniósł o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pośrednio poprzez zaliczenie podatku VAT w koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Podatnika nie ma takiej możliwości, gdyż nie wystąpi sprzedaż opodatkowania podatkiem dochodowym, a to oznacza brak związku ponoszonych kosztów z uzyskanym przychodem.

Postanowieniem z dnia 17.01.2006r. znak: US-VIII/443-49/05, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług oraz za prawidłowe w zakresie prawa do wliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług w koszty uzyskania przychodów. Odnośnie podatku dochodowego organ podatkowy w uzasadnieniu stwierdził, iż w związku z faktem, że środki finansowe przeznaczone na realizację programu korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46, to koszty ich uzyskania w myśl art. 23 ust. 1 pkt 31 nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Co oznacza, iż Wnioskodawca nie może zaliczyć wydatków związanych z realizacją projektu do kosztów uzyskania przychodów, w konsekwencji nie może dokonać wliczenia w koszty podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupach.

Dyrektor Izby Skarbowej, analizując przedmiotową interpretację stwierdza, co następuje.

Warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych przez podatników, w związku z realizowaniem przez nich zadań związanych z projektami finansowanymi ze środków bezzwrotnej pomocy określa art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ześrodków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskieji z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umówzawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów,właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanietych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielaniaśrodków bezzwrotnej pomocy, oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje ceł programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnikbezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanieokreślonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów, zawartą w piśmie z dnia 30.08.2006r., znak: DD 6-8213-8/06/DZ/412, wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski w latach 2004-2006, było i jest realizowane przede wszystkim za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999, dotyczące zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

W myśl art. 2 pkt 11 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, pojęcie "publiczne środki wspólnotowe" oznacza środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej m.in. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, podmioty realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, a więc również z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, mogą ubiegać się o środki na prefinasowanie. Środki prefinansowane, to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzące ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wypłacone z EFS stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, pre finansowanych ze środków budżetu państwa. Zatem, skoro środki te pochodzą z budżetu państwa, nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Złożona struktura organizacyjna i proceduralna udzielania pomocy pociąga za sobą skomplikowany system przepływów finansowych, przy czym w większości przypadków środki finansowe są prefinansowane z budżetu państwa. W tej sytuacji nie można twierdzić, że środki otrzymane przez beneficjentów ostatecznych pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy. W stanie faktycznym, opisanym we wniosku Strony, środki finansowe pochodzą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powyższe oznacza, że środki finansowe, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, otrzymane przez Printex Group, nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowego. Dlatego też, w niniejszej sprawie nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy zauważyć, że zwolnienie, określone ww. przepisem, dotyczy dochodów osób fizycznych, finansowanych ze środków funduszy programów pomocowych przedakcesyjnych, np. SAPARD, ISPA, PHARE, nie zaś z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiących źródło współfinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania są krajowe środki publiczne.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a, naliczony podatek od towarów i usług będzie stanowił koszt uzyskania przychodu. Powołany przepis stanowi, iż kosztem uzyskania przychodu jest podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Ponadto, organ odwoławczy zobowiązany jest dodać, że wydatki, nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, bezpośrednio sfinansowane środkami finansowymi, pochodzącymi ze, środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki, stosownie do przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast, w przypadku otrzymania ww. pomocy przyznanej na inwestycje, wydatki poniesione na przedsięwzięcia objęte współfinansowaniem w ramach Sektorowego Programu

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich nie są kosztami uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, otrzymane środki pomocowe, jako zwrot wydatków na zakup bądź wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, nie będą przychodami, stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy. Również odpisy amortyzacyjne od części wartości inwestycji, która została zrefundowana, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, w myśl art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy decyzja (postanowienie) została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiotowej sprawie zaistniały przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie, pozostawało w wyraźnej sprzeczności z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt rażącego naruszenia prawa w postanowieniu wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie z dnia 17.01.2006r., znak US-VIII/443-49/05, istnieje konieczność zmiany w/w postanowienia z urzędu w części dotyczącej prawa do wliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług w koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, zmiana przedmiotowego postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok podatkowy następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY