Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy opodatkowania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej, przy realizacji programu operacyjnego - Działanie 2, będącego częścią programu "Wspierania zakładów restrukturazycyjnych i ich pracowników", w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

sygnatura: PBF/005-1-41/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-22

słowa kluczowe:umowa cywilnoprawna, umowa o pracę

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zmienia z urzędu, z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 28.02.2006r., znak: US.VI/I-415-168-V/05, w przedmiocie opodatkowania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej, przy realizacji programu operacyjnego - Działanie 2, będącego częścią programu "Wspierania zakładów restrukturazycyjnych i ich pracowników", w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Region ... w O. wnioskiem z dnia 01.12.2005r., znak: L.dz.Eq/144/2005, uzupełnionym dnia 22.12.2005r. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z prośbą o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę oraz zatrudnionym na podstawie umowy cywilno-prawnej, przy realizacji programu operacyjnego - Działanie 2, będącego częścią programu "Wspierania zakładów restrukturazycyjnych i ich pracowników", w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Region ... w O. w ramach projektu zatrudnia osoby (pracowników Rejonu i inne osoby), realizując w ramach projektu "Wspierania zakładów restrukturazycyjnych i ich pracowników", Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 przyjęty rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1948) oraz Uzupełnienie programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, przyjęte rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. Nr 214, poz. 2172). Umowa o dofinansowanie Działania 2 celów Partnerstwa na rzecz Rozwoju, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została zawarta pomiędzy Fundacją "Fundusz Współpracy" w Warszawie a Regionem ... w O. w dniu 24.11.2005r.

Zdaniem Rejonu ... w O. - będącego płatnikiem, w tak przestawionym stanie faktycznym środki, które otrzymują osoby zatrudnione w ramach projektu z tytułu wynagrodzenia, wolne są od podatku dochodowego, gdyż spełniają łącznie dwa warunki, wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodwym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, postanowieniem z dnia 28.02.2006r., znak: US.VI/I-415-168-V/05, uznał stanowisko Regionu ... w O., zawarte we wniosku z dnia 01.12.2005r., za nieprawidłowe. Niemniej jednak w uzasadnieniu w/w postanowienia stwierdził, iż:

  • nie podziela stanowiska Regionu ... w O. o możliwości zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia osób fizycznych w części dotyczącej wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez niektóre osoby, które nie realizują bezpośrednio celu programu;
  • podziela stanowisko Regionu o zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie c/wart. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy j.w., wynagrodzeń osób fizycznych w części w jakiej dotyczą wynagrodzeń za prace merytoryczną na rzecz bezpośredniej realizacji celu programu, jeżeli wynagrodzenia te w całości zostaną sfinansowane ze środków zagranicznej pomocy finansowej.


W opinii Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Region z uzyskanych środków realizuje program "Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników". Ostatecznymi Beneficjentami programu są aktualni i byli pracownicy oraz pracodawcy z zakładów restrukturyzowanych, którzy nie otrzymują pomocy materialnej, lecz tylko pomoc w formie "know-how". Realizacja programu polega na zwiększeniu skuteczności działań restrukturyzowanych zakładów pracy, przy czym dotyczy to pracodawców i pracowników w okresie umowy o pracę i po jej ustaniu. Mimo, że środki pomocowe otrzymuje Region, to prace przewidziane programem pomocowym realizują osoby fizyczne wykonujące konkretne zadania na podstawie umów o pracę, umów zleceń bądź o dzieło zawartych z Regionem. Jednakże fakt zatrudniania przy realizacji programu nie przesądza, iż wynagrodzenie wszystkich osób wykonujących czynności (np. v obsługa księgowa, biurowa, sekretariatu itp.) korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Tak więc, zdaniem organu I instancji, przyjąć należy, iż zatrudniony personel w ramach ww. programu wykonujący funkcje kierownicze, koordynacyjne, organizacyjne, nadzoru, kontrolne, obsługi finansowej (księgowej) i administracyjne (biurowe),osoby uczestniczące w posiedzeniach grup problemowych testujące i oceniające skuteczność wdrażanych metodologii, aczkolwiek są niezbędne w procesie realizacji projektu, to same w sobie nie stanowią celu programu.

Natomiast wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń, opracowywanie materiałów informacyjno - instruktażowych oraz materiałów szkoleniowych dla pracodawców i pracowników zakładów restrukturyzowanych, dotycz a pracy merytorycznej na rzecz bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, w związku z czym korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.

Na przedmiotowe postanowienie nie złożono zażalenia, w związku z czym, stało się ono ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, analizując przedmiotową interpretację stwierdza, co następuje:

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 199Ir. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych
  2. lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy,w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacjiUnii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnejdeklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjamiprzez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również wprzypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwempodmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  3. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej
  4. pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Należy tu podkreślić, iż problem bezpośredniej realizacji celu programu w przedmiotowej kwestii jest sprawą drugorzędną.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika mianowicie, iż projekt "Wspierania zakładów restrukturazycyjnych i ich pracowników", realizowany jest w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1948) oraz w ramach Uzupełnienia programu operacyjnego - Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. Nr 214, poz. 2172). Jednocześnie Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL współfinansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co w niniejszej sprawie jest kwestią zasadniczą.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, iż wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski po roku 2004 było i jest realizoweane przede wszysykim za pomocą jedno funduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO),wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Inicjatyw Wspólnotowych, w tym EQUAL i INTERREG III.

W myśl art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), pojęcie "publiczne środki wspólnotowe" oznacza środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej min. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, podmioty realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, a więc również z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, mogą ubiegać się o środki na prefinansowanie. Środki prefinansowane, to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzących ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wypłacone z EFS stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, prefmansowanych ze środków budżetu państwa. Zatem, skoro środki te pochodzą z budżetu państwa, nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje, zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fiztycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Złożona struktura organizacyjna i proceduralna udzielania pomocy pociąga za sobą skomplikowany system przepływów finansowych, przy czym w większości przypadków środki finansowe są prefmansowane z budżetu państwa. W tej sytuacji nie można twierdzić, że środki otrzymane przez beneficjentów ostatecznych pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy. W stanie faktycznym sprawy, opisanym we wnioksu Regionu ... w O., środki finansowe pochodzą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powyższe oznacza, że środki finansowe, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymane na realizację projektu "Wspierania zakładów restrukturazycyjnych i ich pracowników", w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu. Dlatego też, w niniejszej sprawie nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodwym od osób fizycznych.

Należy zauważyć, że zwolnienie, określone w/w przepisem, dotyczy dochodów osób fizycznych, finansowanych ze środków funduszy programów pomocowych przedakcesyjnych, np. SAPARD, ISPA, PHARE, nie zaś z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiących źródło współfinansowania w ramach programów wsparcia Wspólnoty Europejskiej dla Polski po roku 2004. Pomoc ta stanowi refundacje wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania są krajowe środki publiczne.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja Ministra-Finansów, zawarta w piśmie z dnia 30.08.2006r., znak: DD 6-8213-8/06/DZ/412, wydana w trybie art. 14 ust. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Na marginesie niniejeszej sprawy zwrócić należy uwagę, iż InicjatywaWspólnotowa EQUAL finansowana jest środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale nastąpić może także współfinansowanie z budżetów krajowych państw biorących w niej udział. Przedmiotowe środki pomocowe, w części współfinansowanej z budżetu państwa, nie mogą być uznane za pomoc pochodzącą z dotacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych. Zatem, w tej części otrzymana pomoc również nie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ zwolnieniu podlegają tylko dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 28.02.2006r., znak:US.VI/I-415-168-V/05, rażąco narusza prawo.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy decyzja (postanowienie) została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w przedmiotowej sprawie zaistniały przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, pozostawało w wyraźnej sprzeczności z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt rażącego naruszenia prawa w postanowieniu wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 28.02.2006r., znak:US.VI/I-415-l68-V/05, istnieje konieczność zmiany w/w postanowienia z urzędu.

Zgodnie z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, zmiana przedmiotowego postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok podatkowy następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

Strona wnosząca odwołanie, powinna uiścić z góry opłatę skarbową w wysokości określonej przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 09.09.2000r. o opłacie skarbowej (j.t Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.), tj. w kwocie 5 zł od odwołania oraz 0,50 zł od każdego załącznika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY