Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy udostępnianie na podstawie umowy użyczenia przez odbiorców ciepła przedsiębiorstwu ciepłowniczemu pomieszczeń na potrzeby umieszczania urządzeń ciepłowniczych stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: BI/4218-0023/06

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-12-22

słowa kluczowe:przychód, świadczenie nieodpłatne, ustalanie zobowiązania podatkowego

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego z dnia 15 listopada 2006 r. nr DP/423-0131/06/AKL w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

  • uznając, że zażalenie zasługuje na uwzględnienie zmienia się postanowienie organu pierwszej instancji.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 14 sierpnia 2006 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik podpisał z odbiorcami ciepła umowy użyczenia, na podstawie których korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń (lokali). W pomieszczeniach tych eksploatuje urządzenia techniczne służące wykonywaniu działalności gospodarczej polegającej między innymi na dystrybucji i handlu ciepłem. W większości wypadków powyższe urządzenia służą zapewnieniu dostaw ciepła wyłącznie do odbiorców, którzy jednocześnie są właścicielami użyczanych pomieszczeń.

W związku z powyższym powstała wątpliwość, czy udostępnianie przez odbiorców ciepła pomieszczeń na potrzeby umieszczania urządzeń ciepłowniczych stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Podatnika korzystający z użyczenia otrzymuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości czynszu, który musiałby zapłacić gdyby przedmiotowe pomieszczenia były udostępniane na podstawie umowy najmu.

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2006 r. nr DP/423-0131/06/AKL Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia wskazał, że znajdujące się użyczonych pomieszczeniach urządzenia techniczne związane m.in. z dystrybucją i dostawą ciepła służą bowiem wykonywaniu czynności przynoszących pożytek tylko spółce. Nie wiążą się one z pojęciem współużytkowania, ponieważ odbiorcy ciepła nie czerpią z tego pożytków i nie wykorzystują tych pomieszczeń w celu prowadzenia działalności gospodarczej przysparzającej korzyści.

Podatnik korzystając z przysługującego prawa wniósł zażalenie, w którym wskazał, że analizując sprawę ? w tym poprzez wymianę doświadczeń z innymi przedsiębiorstwami ciepłowniczymi ? zapoznał się z postanowieniem innego organu podatkowego. Z jego uzasadnienia wynika, że w tożsamym stanie faktycznym stwierdzono, iż opisane działanie nie stanowi formy nieodpłatnego świadczenia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje:

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodem jest wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Ustawodawca, stanowiąc o wartości otrzymanych nieodpłatnych świadczeń jako o przychodzie kształtującym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, nie zdefiniował, co należy rozumieć pod tym pojęciem. Zatem konieczne jest odwołanie się w tym zakresie do rozumienia tego pojęcia w prawie cywilnym, orzecznictwie i doktrynie. W orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd, że przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osoby, mające konkretny wymiar finansowy.

W myśl art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy w zakresie przewidzianym umową i przepisami prawa.

Dla celów podatkowych nie ma znaczenia nazwanie umowy nieodpłatną, lecz jej charakter, tzn. czy rzeczywiście dotyczy otrzymania przez podatnika nieodpłatnych świadczeń. Jak wynika bowiem z przywołanego przepisu Kodeksu cywilnego, w ramach umowy użyczenia, u otrzymującego rzecz nie powstaje obowiązek dokonania jakichkolwiek świadczeń na rzecz dającego. Przy czym za świadczenie na rzecz dającego nie uznaje się zwykłych kosztów utrzymania rzeczy użyczonej, czyli kosztów ponoszonych w celu używania rzeczy (art. 713 K.c.)

Zgodnie z art. 354 ustawy z dnia 23.04.1964 r. dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel.

W przedstawionym stanie faktycznym zawierane umowy użyczenia wiążą się z zaspokojeniem ściśle oznaczonego interesu właściciela pomieszczenia, tj. w celu możliwości realizacji zamówionych dostaw ciepła. Takie świadczenie stanowi współdziałanie przy wykonaniu zobowiązania i nie jest traktowane jako nieodpłatne świadczenie. Natomiast w sytuacji, gdy urządzenia zainstalowane w udostępnionym lokalu służyć będą również dostawom ciepła dla innych niż właściciel pomieszczenia odbiorców, to po stronie Podatnika powstanie przychód z tytułu otrzymanych nieodpłatnie świadczeń.

Reasumując, stanowisko Podatnika zawarte w zażaleniu jest prawidłowe w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego. Stąd ? zgodnie z art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy uznając, iż zażalenie Podatnika zasługuje na uwzględnienie, postanowił jak w sentencji.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, że jako adresata postanowienia z dnia 15.11.2006r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał...... Natomiast prawidłowe oznaczenie Podatnika brzmi:........ Zgodnie z art. 215 § 1w związku z art. 219 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy może, z urzędu lub na żądanie strony, prostować w drodze postanowienia błędy rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanej przez ten organ decyzji. Biorąc pod uwagę fakt złożenia przez Podatnika zażalenia, uprawnienia organu II instancji do weryfikacji zakwestionowanego postanowienia ?konsumują? wywodzoną z przepisu art. 215 § 1 tej ustawy możliwość sprostowania aktu dotkniętego uchybieniami formalnymi.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY