Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy równowartość dochodu odpowiadająca wydatkom nieuznanym za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: BI/4218-0021/06

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-12-22

słowa kluczowe:cele statutowe, diety, dochody wolne od podatku, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, zwolnienia przedmiotowe

Decyzja

Na podstawie art. 4b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego z dnia 17 października 2006 r. nr DP/423-0150/06/AK w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

  • uznając, że zażalenie zasługuje na uwzględnienie zmienia się postanowienie organu pierwszej instancji.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 12 lipca 2006 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi działalność niezarobkową. Cały dochód, w skład którego wchodzą również wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przeznacza na cele statutowe.

Podatnik ponosi wydatki (diety, bilety, noclegi) na rzecz osób dojeżdżających na posiedzenia Rady Nadzorczej, Komisji Funduszu Stabilizacyjnego oraz Sądu Koleżeńskiego, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy równowartość dochodu odpowiadająca wydatkom nie uznanym za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy z dnia 15.02.1992 r. podlega zwolnieniu od opodatkowania.

Zdaniem Podatnika powyższe wydatki zostały wydatkowane na cele statutowe, dlatego wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych.

Postanowieniem z dnia 17 października 2006 r. nr DP/423-0150/06/AK Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko przedstawione we wniosku nie jest prawidłowe. W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia wskazał, że zwrot faktycznie poniesionych wydatków (noclegi, bilety) może zostać uznany za wydatek związany z realizacją celów statutowych. Natomiast zwrot wydatków w formie diet dla osób, które nie są pracownikami nie może zostać uznany za wydatek statutowy. Powyższe wynika z faktu, że osoby dojeżdżające na posiedzenia ciał statutowych Podatnika zgodnie z art. 11 ustawy regulującej jego działalność sprawują swe funkcje społecznie i przysługuje im wyłącznie zwrot wydatków związanych z prowadzeniem spraw kasy.

Podatnik, reprezentowany przez ustanowionego pełnomocnika, korzystając z przysługującego prawa wniósł zażalenie, w którym stwierdził, że; nie można się zgodzić ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego, iż członkowie jego ciał statutowych mają ustawowy obowiązek pełnienia swych funkcji społecznie. Powołany art. 11 ustawy o SKOK dotyczy jedynie członków organów osób prawnych, które są członkami spółdzielni jaką jest Podatnik. W związku z powyższym norma zawarta w tym przepisie nie może mieć zastosowania do członków organów Podatnika. Nie jest też trafny pogląd, że świadczenie w postaci diety może otrzymać jedynie pracownik. Przeczy temu, przykładowo, regulacja art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 15.02.1992 r. wolne od podatku są dochody z działalności niezarobkowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów, w części przeznaczonej na cele statutowe. Przedmiotowe zwolnienie stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r.

W myśl art. 17 ust. 1b przywołanej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołany stan prawny Dyrektor Izby Skarbowej podziela stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego, że w sytuacji, gdy ujęte w księgach rachunkowych wydatki i koszty, nieuznane za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wiążą się bezpośrednio z realizacją celów statutowych Podatnika, to równowartość dochodu odpowiadająca tym wydatkom podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 15.02.1992 r. Jeżeli wydatki te nie wiążą się bezpośrednio z realizacją celów statutowych, równowartość dochodu odpowiadająca tym wydatkom będzie podlegała opodatkowaniu.

Powołując się na postanowienia art. 11 ustawy o skok Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że członkowie organów kasy wykonują swoje funkcje społecznie, przy czym przysługuje im zwrot wydatków związanych z prowadzeniem spraw kasy. W związku z powyższym zwrot faktycznie poniesionych wydatków może zostać uznany za wydatek statutowy zaś zwrot wydatków w formie diet nie może zostać uznany za wydatek statutowy.

Zgodnie z postanowieniami statutu organami Podatnika są:

  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Organami tymi nie są Komisja Funduszu Stabilizacyjnego (KFS) oraz Sąd Koleżeński (SK).

Postanowienia art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy z dnia 15.02.1992 r. mają zastosowanie do wydatków (z określonymi wyjątkami), ponoszonych na rzecz osób wymienionych w tym przepisie. W niniejszej sprawie nie będą miały one zastosowania do członków KFS oraz SK.

Kwestie ewentualnych uprawnień do diet, podobnie jak i do zwrotu np. kosztów podróży oraz noclegów członkom ciał statutowych osoby prawnej niebędących jej pracownikami, należy rozpatrywać na tle przepisów szczególnych bądź postanowień regulaminów i statutów określających ich prawa i obowiązki. Jeżeli postanowienia tych aktów przewidują wypłatę diet wówczas wydatek ten, jako związany z bezpośrednią realizacją celów statutowych, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, stanowisko Podatnika zawarte w zażaleniu jest prawidłowe w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego. Stąd ? zgodnie z art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy uznając, iż zażalenie Podatnika zasługuje na uwzględnienie, postanowił jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY