Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy równowartość dochodu odpowiadająca wydatkom nieuznanym za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: BI/4218-0022/06

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-12-22

słowa kluczowe:cele statutowe, dochody wolne od podatku, reklama, zwolnienia przedmiotowe

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego z dnia 17 października 2006 r. nr DP/423-0151/06/AK w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

  • uznając, że zażalenie zasługuje na uwzględnienie zmienia się postanowienie organu pierwszej instancji.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 12 lipca 2006 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi działalność niezarobkową. Cały dochód, w skład którego wchodzą również wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przeznacza na cele statutowe.

Podatnik ponosi wydatki na reprezentację i reklamę niepubliczną dotyczące promocji ruchu SKOK, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy równowartość dochodu odpowiadająca wydatkom nie uznanym za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992 r. podlega zwolnieniu od opodatkowania.

Zdaniem podatnika powyższe wydatki zostały wydatkowane na cele statutowe, dlatego wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych.

Postanowieniem z dnia 17 października 2006 r. nr DP/423-0151/06/AK Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko przedstawione we wniosku nie jest prawidłowe. W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia wskazał, że jeżeli konkretny wydatek (rozpatrywany indywidualnie) poniesiony na reprezentację wiąże się bezpośrednio z realizacją określonych celów statutowych to równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast w przedmiocie wydatków na reklamę niepubliczną podniesiono, że Podatnik (będący spółdzielnią osób prawnych) prowadzi działalność niezarobkową, w związku z czym brak jest podstaw do przyjęcia, iż wydatki na reklamowanie ruchu SKOK stanowią jego wydatek statutowy.

Podatnik, reprezentowany przez ustanowionego pełnomocnika, korzystając z przysługującego prawa wniósł zażalenie, w którym stwierdził, że nie zgadza się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego, iż dochód w wysokości równowartości wydatków na reprezentację i reklamę niestanowiących kosztów uzyskania przychodu nie korzysta ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia fakt prowadzenia działalności niezarobkowej, gdyż nie jest to przesłanka wyłączająca z działalności statutowej wydatki na reprezentację i reklamę z przeznaczeniem na promocję ruchu SKOK. Podatnik stoi na stanowisku, że każdy wydatek może być kwalifikowany jako dotyczący działalności na rzecz swoich członków, o ile z jego istoty wynika, iż służy celom kas; takim celem jest w szczególności ich rozwój, któremu służą podejmowane działania zmierzające do promocji ruchu SKOK.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 15.02.1992 r. wolne od podatku są dochody z działalności niezarobkowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów, w części przeznaczonej na cele statutowe. Przedmiotowe zwolnienie stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r.

W myśl art. 17 ust. 1b przywołanej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przywołany stan prawny Dyrektor Izby Skarbowej podziela stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego, że w sytuacji, gdy ujęte w księgach rachunkowych wydatki i koszty, nieuznane za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wiążą się bezpośrednio z realizacją celów statutowych Podatnika, to równowartość dochodu odpowiadająca tym wydatkom podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 15.02.1992 r. Jeżeli wydatki te nie wiążą się bezpośrednio z realizacją celów statutowych, równowartość dochodu odpowiadająca tym wydatkom będzie podlegała opodatkowaniu.

Zgodnie z definicją słownikową reprezentacja oznacza okazałość, wytworność (wystawność) w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem lub pozycją społeczną natomiast reklama to rozpowszechnianie informacji o towarach (usługach), ich zaletach wartościach, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś.

Podatnik w złożonym wniosku nie określił czego dotyczą wydatki na reprezentację i reklamę niepubliczną, stwierdził jedynie, że przeznaczone są i wydatkowane na cele statutowe.

W tej sytuacji prawidłowo wskazał Naczelnik Urzędu Skarbowego, że każdy z wydatków na reprezentację nieuznany za koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992 r. powinien być rozpatrywany indywidualnie. Jeżeli konkretny wydatek poniesiony na ten cel wiąże się bezpośrednio z realizacją celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej nie podziela stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego, że wydatki na reklamę niepubliczną dotyczącą promocji ruchu SKOK nie stanowią wydatku na cele statutowe podatnika, gdyż prowadzi on działalność niezarobkową. Podatnik realizuje cele statutowe m.in. poprzez podejmowanie działań wynikających z potrzeb rozwoju ruchu spółdzielczych kas oszczędnościowo ? kredytowych. Członkowie spółdzielni (jaką jest Podatnik) mają obowiązek dokonywania rocznych wpłat w określonej wysokości na wyodrębniony fundusz reklamowo-promocyjny. W złożonym zażaleniu stwierdzono, że zgromadzone na funduszach środki wykorzystywane są na działania promocyjne ? również w formie tzw. reklamy niepublicznej ? które informują społeczeństwo o ruchu kas, upowszechniając w świadomości zbiorowej znak towarowy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych SKOK.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że tak jak w przypadku reprezentacji tak i w przypadku reklamy niepublicznej każdy z wydatków nieuznany za koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992 r. powinien być rozpatrywany indywidualnie. Jeżeli konkretny wydatek poniesiony na ten cel wiąże się bezpośrednio z realizacją celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, stanowisko Podatnika zawarte w zażaleniu jest prawidłowe w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego. Stąd ? zgodnie z art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy uznając, iż zażalenie Podatnika zasługuje na uwzględnienie, postanowił jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY