Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Fundacja przekazywała otrzymaną żywność organizacjom pozarządowym, stołówkom, szkołom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym itd. lecz w sporządzonej informacji CIT-D nie zamieściła informacji o wartości przekazanej nieodpłatnie żywności i jednostkach, którym żywność przekazano. Fundacja zwróciła się o potwierdzenie, iż jej sposób wypełniania informacji CIT-D jest prawidłowy. Fundacja dodatkowo wyjaśniła, iż zarachowuje do przychodów całą nieodpłatnie otrzymaną żywność, a do kosztów uzyskania przychodów wartość żywności przekazanej przez nią nieodpłatnie innym jednostkom.

sygnatura: 1401/BP-I/006-776/06/KST

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-12-21

słowa kluczowe:darowizna, deklaracja podatkowa, deklaracje, fundacje, rażące naruszenie prawa, świadczenie nieodpłatne

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek z dnia 06.07.2006 r. Nr 1437/ZI/406/249/DJW/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika wydane na wniosek Fundacji "S" z dnia 03.04.2006 r. i

 • uznaje za nieprawidłowe stanowisko Podatnika w części dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości nieodpłatnie przekazanej żywności oraz
 • potwierdza zasadność stanowiska organu I instancji uznającego za prawidłowe stanowisko Podatnika w części dotyczącej wypełniania informacji CIT-D.


Uzasadnienie


Wnioskiem z dnia 03.04.2006 r. Fundacja "S" zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny:
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, której celem statutowym jest prowadzenie działalności zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Powyższy cel Fundacja realizuje m.in. poprzez nieodpłatne pozyskiwanie żywności i jej rozdział między organizacje pozarządowe i inne instytucje prowadzące pomoc osobom potrzebującym. Na pokrycie kosztów prowadzenia działalności Fundacja otrzymuje m.in.: dotacje budżetowe z miasta Stołecznego Warszawy, Wojewody Mazowieckiego, Ministra Polityki Społecznej oraz uzyskuje pomoc w postaci darowizn pieniężnych od firm i osób fizycznych.
Na przychody Fundacji składają się m.in.:

 • dotacje budżetowe,
 • refundacje wydatków w ramach programu PEAD (Program Dożywiania Ludności Najuboższej Unii Europejskiej),
 • darowizny pieniężne osób prawnych i fizycznych,
 • wpłaty 1% podatku,
 • nieodpłatnie pozyskana żywność od producentów i jednostek handlowych,
 • dary żywności od rolników - zbiórka na giełdzie rolniczej,
 • dary żywności od osób publicznych w ramach zbiórek publicznych
 • inne dary żywności bez identyfikacji darczyńcy
 • darowizny wyposażenia i usług np. telekomunikacyjnych.

Fundacja w informacji CIT-D za 2005 r. ujęła w poz. 21 sumę wartości otrzymanej nieodpłatnie żywności , darowizny pieniężne firm i osób fizycznych, darowizny wyposażenia oraz otrzymane nieodpłatnie usługi telekomunikacyjne, a w poz. 22-24 zamieściła informacje o powyższych darowiznach wg wymaganych kryteriów.
Fundacja przekazywała otrzymaną żywność organizacjom pozarządowym, stołówkom, szkołom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym itd. lecz w sporządzonej informacji CIT-D nie zamieściła informacji o wartości przekazanej nieodpłatnie żywności i jednostkach, którym żywność przekazano.
Fundacja zwróciła się o potwierdzenie, iż jej sposób wypełniania informacji CIT-D jest prawidłowy. Fundacja dodatkowo wyjaśniła, iż zarachowuje do przychodów całą nieodpłatnie otrzymaną żywność, a do kosztów uzyskania przychodów wartość żywności przekazanej nieodpłatnie.


Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowieniem z dnia 06.07.2006 r. Nr 1437/ZI/406/249/DJW/06 uznał, iż Fundacja prawidłowo wypełnia informację CIT-D, gdyż wykazała prawidłowo otrzymane darowizny oraz nie wypełniła części D.
Organ I instancji uznał ponadto, iż prawidłowym było zaliczanie przez Fundację do kosztów uzyskania przychodów wartości żywności przekazanej nieodpłatnie.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, pytania Fundacji oraz postanowienia , stwierdza co następuje:


Fundacja realizując obowiązek wynikający z art. 18 ust. 1e pkt 1) ustawy o pdop rozliczając 2005 r. wypełniła formularz "informacje podatników podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D)". Fundacja wypełniając informację CIT-D prawidłowo wypełniła jej część C wykazując w niej otrzymane darowizny, a jednocześnie zasadnie pozostawiła niewypełnioną część D.
Część D informacji CIT-D wypełniana jest bowiem przez podatnika (darczyńcę) korzystającego z odliczenia (na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o pdop), a dochody Fundacji zwolnione są od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4.
Organ II instancji stwierdza jednocześnie, iż w opisanym przez Fundację stanie faktycznym wartość nieodpłatnie przekazanej żywności nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
Ponieważ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, to rozdysponowywanie przez Fundację zgromadzonej żywności nie może być traktowane jako dokonywane w celu uzyskania przychodów, lecz jako realizację przez Fundację swoich statutowych celów zmierzających do zmniejszenia obszarów niedożywienia i przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności.
W związku z powyższym stanowisko organu I instancji w tym zakresie przedstawione w postanowieniu nie może być uznane za prawidłowe.
Wobec faktu, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek z dnia 06.07.2006 r. Nr 1437/ZI/406/249/DJW/06 rażąco narusza prawo w ten sposób, że jego treść pozostaje w wyraźnej sprzeczności z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia przedmiotowe postanowienie jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY