Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Według jakiej stawki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT odsprzedaż lokali mieszkalnych jeszcze przed ich wybudowaniem i przejęciem od dewelopera?

sygnatura: PP II 443/937/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-12-21

słowa kluczowe:lokal mieszkalny, sprzedaż nieruchomości, stawki podatku

W dniu 11.04.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek sp. z o. o. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Wątpliwości Spółki dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług odsprzedaży lokali mieszkalnych jeszcze przed ich wybudowaniem i przejęciem od dewelopera.
W ocenie wnioskodawcy odsprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiąca odpłatną dostawę towarów, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o VAT podlega opodatkowaniu stawką 7%.
Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wrocławiu po przeanalizowaniu ww. wniosku postanowieniem z dnia 11.07.2006 r. Nr PPII/443/1/177/396/06 stwierdził, iż stanowisko Strony jest nieprawidłowe.
W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia, organ podatkowy I instancji uznał, iż regulacja art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wiąże jednoznacznie możliwość skorzystania ze stawki preferencyjnej w wysokości 7% z dostawą towarów, której przedmiotem są obiekty budownictwa mieszkaniowego. Natomiast przedstawiony we wniosku stan faktyczny ? zdaniem organu podatkowego I instancji - wskazuje, że podatnik dokonuje cesji praw wynikających z zawartej umowy przedwstępnej, a nie dostawy towarów w postaci obiektów budownictwa mieszkaniowego. Obiekty te zostaną bowiem wybudowane dopiero w okresie 2007-2012 r.
Ponadto organ podatkowy I instancji wskazał, iż w przedmiotowej sprawie cesja praw stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z uwagi na to, że w odniesieniu do świadczenia usług w postaci cesji praw, na gruncie cyt. ustawy nie przewidziano preferencyjnej stawki w wysokości 7%, należy przyjąć, iż właściwą stawką, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy jest stawka 22%.
Dokonując oceny interpretacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając w trybie nadzoru na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa wszczął z urzędu postępowanie w sprawie przedmiotowej interpretacji.
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast towarem, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ww. ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.
Stosownie do przepisu art. 146 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do (...) obiektów budownictwa mieszkaniowego. Pod pojęciem obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 pkt 12 ww. ustawy rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111- Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112- Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113- Budynki zbiorowego zamieszkania- wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Jak wynika z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego Spółka planuje dokonać zakupu od dewelopera lokali mieszkalnych celem ich dalszej odsprzedaży. Z uwagi na odległy termin realizacji powyższych lokali (lata 2007-2012), Spółka zamierza dokonać ich odsprzedaży jeszcze przed ich wybudowaniem i przejęciem od dewelopera. Z uzasadnienia przedmiotowego wniosku wynika również, iż Spółka po podpisaniu umowy przedwstępnej z deweloperem planuje dokonać wpłaty 100% zaliczki na powyższe lokale mieszkalne.
W ocenie organu odwoławczego zawarcie umowy przedwstępnej z deweloperem jest równoznaczne z uzyskaniem przez Spółkę tytułu prawnego do lokalu. Za tytuł prawny uważa się bowiem m. in.: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do korzystania z lokalu lub budynku mieszkalnego. Umowa przedwstępna zawarta z deweloperem jest niewątpliwie takim właśnie stosunkiem zobowiązaniowym. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego potwierdza również wpłata 100 % zaliczki.
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczno-prawny, należy uznać, iż w niniejszej sprawie mamy do czynienia z dostawą towarów, której przedmiotem są lokale mieszkalne, a zgodnie z brzmieniem przepisu art. 19 ust. 11 ustawy uiszczenie części należności (zaliczka, zadatek, rata) stanowi przedmiot opodatkowania w części uiszczonej. Istota zaliczki dotyczy bowiem należności a konto przyszłego, zidentyfikowanego świadczenia. Dotyczy więc taka przedpłata przyszłej dostawy lub świadczenia usług, których wszystkie elementy muszą być znane w chwili zaliczkowania (analogicznie wyrok ETS C-419/02 BUPA).
Z uregulowań prawnych zawartych w wyżej wymienionym art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika jednoznacznie prawo Spółki do zastosowania stawki preferencyjnej w wysokości 7% przy sprzedaży lokali, o ile spełniają one warunki do uznania ich za mieszkalne a dostawa zostanie dokonana w okresie wskazanym w przepisie.
Stanowisko zaprezentowane przez podatnika w niniejszej sprawie jest więc prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY