Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż nieruchomości będzie obciążona 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też podatkiem dochodowym ustalanym w sposób progresywny?

sygnatura: NS/PD-2/41171/15/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu

data: 2006-12-27

słowa kluczowe:spółka akcyjna, sprzedaż nieruchomości

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 6 listopada 2006 r. na Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu z dnia 30 października 2006 r. znak PDP-415/20/Int77/06 stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Pana wyrażonego we wniosku z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ? utrzymuje w mocy postanowienie organu I instancji.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 31 sierpnia 2006 roku zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowy Targu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji.
Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą będąc udziałowcem spółki cywilnej. Spółka jest działalnością rodzinną prowadzoną łącznie z bratem. Spółka jest w posiadaniu nieruchomości ? budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, wybudowanego na gruncie, który nie należy do spółki lecz do Panów osobiście. Działka wg. oświadczenia Pana nie została wniesiona do spółki, nie była amortyzowana a zakup jej został dokonany indywidualnie na imię każdego wspólnika. Budynek wybudowany na potrzeby spółki został zaliczony do środków trwałych spółki i od wydatków na jego wybudowanie został odliczony podatek VAT, co było przedmiotem kompleksowej kontroli przez pracowników Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. W piśmie nadmienia Pan także, iż w trakcie czynionych ustaleń co do sprzedaży nieruchomości spółka, w której jest Pan wspólnikiem ulegnie likwidacji. W związku z powyższym faktem zwrócił się Pan z zapytaniem, czy przedmiotowa sprzedaż nieruchomości będzie podlegała 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) czy też podatkiem dochodowym ustalonym w sposób ?progresywny?, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zdaniem Pana sprzedaż gruntu, który nie stanowił składnika majątku spółki i nie służył do prowadzonej działalności gospodarczej, w świetle obowiązujących przepisów w zakresie podatku dochodowego będzie podlegać opodatkowaniu ?zryczałtowanym? podatkiem w wysokości 10% natomiast sprzedaż budynku jaki służył prowadzonej działalności gospodarczej będzie opodatkowana na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w dniu 30 października 2006 roku wydał Postanowienie znak PDP-415/20/Int77/06 w którym stwierdził, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieruchomości, dlatego należy odnieść się do przepisów prawa cywilnego ? art. 46 ? 48 Kodeksu Cywilnego. Z przepisów tych wynika, że budynki trwale związane z gruntem, jako część składowa gruntu, nie mogą być przedmiotem odrębnej własności. Nie rozdziela się więc sprzedaży gruntu od sprzedaży budynku jako odrębnego źródła przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Urzędu Skarbowego powyższa nieruchomość (grunt i budynek) związane jest z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę, zatem uzyskany przychód ze sprzedaży tej nieruchomości jest przychodem z działalności gospodarczej, o którym jest mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym dotyczy to odpłatnego zbycia nieruchomości będących składnikami majątku (środkami trwałymi) wykorzystanymi na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w trakcie trwania działalności gospodarczej lub po jej likwidacji przed upływem terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. gdy od odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat. Dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia składników majątku ? środków trwałych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy jest zgodnie z art. 24 ust. 2, różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22 h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków. Dochód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 27 ww. ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych tj. na zasadach ogólnych ? według skali podatkowej.
Na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu złożył Pan zażalenie z dnia 6 listopada 2006 roku. W zażaleniu wnosi Pan o:uchylenie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu z dnia 30 października 2006 r.ponowne rozpatrzenie wniosku podatnika ? o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od osób fizycznych.W zażaleniu ponadto kwestionuje Pan sposób rozliczenia uzyskanego przychodu ze zbycia nieruchomości, budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (przez spółkę cywilną, w której jest Pan udziałowcem), wybudowanego na gruncie, który nie należy do spółki, lecz do wspólników osobiście w związku sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie stanowi składnika majątku spółki i nie służyła prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z czym będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym.
Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy oraz po rozpatrzeniu zarzutów zażalenia stwierdza co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jest źródłem przychodów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) ? c) ? przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Ww. przepisu nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy).
Przepisy art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z działalności gospodarczej zaliczają między innymi przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących: środkami trwałymi.
Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie zauważa, iż skoro ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieruchomości, w takiej sytuacji należy odnieść się do definicji zawartej w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
Ponadto stosownie do art. 47 § 2 ww. Kodeksu cywilnego częścią składową rzeczy jest wszystko co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.
Dlatego budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności i sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu jak i znajdującego się na nim budynku trwale z nim związanego.
Nie można więc traktować w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak również kodeksu cywilnego odrębnie sprzedaży gruntu oraz sprzedaży znajdującego się na nim budynku.
Biorąc pod uwagę przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony przez Pana stan faktyczny Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stoi na stanowisku, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości związana jest z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę, w związku z czym uzyskany przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest przychodem z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to odpłatnego zbycia nieruchomości będących składnikami majątku (środkami trwałymi) wykorzystanymi na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w trakcie trwania działalności gospodarczej lub po jej likwidacji przed upływem terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy tj. od odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat. Dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia składników majątku ? środków trwałych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy jest, zgodne z art. 24 ust. 2, różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków. Dochód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 27 ustawy, tj. na ogólnych zasadach ? według skali podatkowej.
W zażaleniu powołuje się Pan na treść treść postanowienia Nr PP/443-44/Int-78/06 z 23 października 2006 r. wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w zakresie podatku od towarów i usług stwierdzającego nie uznanie transakcji sprzedaży nieruchomości po likwidacji Spółki jako działalności gospodarczej.
Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, iż pomimo zawartych we wniosku z dnia 31.08.2006 r. skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego kwestii dotyczących Spółki, której jest Pan wspólnikiem, pytanie odnosiło się do Pana jako osoby fizycznej, dlatego Naczelnik Urzędu Skarbowego wydając ww. postanowienie w zakresie podatku od towarów i usług odniósł się do czynności dokonanej przez osobę fizyczną nie będącą podatnikiem. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu tym poinformował, iż zasady opodatkowania towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług przy likwidacji Spółki regulują przepisy art. 14 tej ustawy.
Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku instancji.
W przypadku uznania decyzji za niezgodną z prawem, służy stronie prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Topolowa 5 ? za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu na adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Sienkiewicza 44 ? w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY