Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych diet samorządowych oraz otrzymanych diet podróżnych i zwróconych kosztów podróży.

sygnatura: PBF/4117-005-21/05

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-22

słowa kluczowe:diety, koszt przesyłki, podatek dochodowy od osób fizycznych, podróż służbowa (delegacja), zwolnienie

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr S. poz. 60). po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.12.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 07.12.2005 r. znak: US.VI/I-415-9-VI/05. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych "diet samorządowych" oraz otrzymanych diet podróżnych i zwróconych kosztów podróży

odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia.

Wymienionym w sentencji postanowieniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, odpowiadając na wniosek z dnia 06.09.2005 r. stwierdził, iż:

 • diety podróżne i zwrot kosztów członkom okręgowej izby lekarskiej oraz członkom jej organów są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • diety samorządowe wypłacane członkom organów okręgowej izby lekarskiej nie są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.


W złożonym zażaleniu z dnia 16.12.2005 r. Strona zarzuca naruszenie:

 1. przepisu art. 13 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez
 2. błędną jego interpretację polegającą na przyjęciu, iż przychody z tytułu "diet samorządowych" wypłacanych przez Okręgową Izbę Lekarską w O. jej członkom zajmującym stanowiska w jej organach nie przychodami otrzymywanymi przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek.
 1. przepisu art. 13 ust. 7 powołanej ustawy, przez błędną jego interpretację
 2. polegającą na przyjęciu, iż przychody z tytułu "diet samorządowych" wypłacaneprzez Okręgową Izbę Lekarską w O. jej członkom zajmującym stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz członkom Okręgowego Sądu Lekarskiego, stanowią przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, pomimo iż organy te nie są organami stanowiącymi, o których mowa w tym przepisie,
 3. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 powołanej ustawy, przez błędną jego interpretację
 4. polegającą na przyjęciu, iż przychody z tytułu "diet samorządowych" wypłacaneprzez Okręgową Izbę Lekarską w O. nie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, jako diety, otrzymywaneprzez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązkówspołecznych i obywatelskich - do wysokości nie przekraczającej miesięczniekwoty 2.280 zł.

W świetle powyższych zarzutów Strona wnosi o:

 1. zmianę zaskarżonego postanowienia w części dotyczącej interpretacji przepisu art. 13 ust. 5 oraz art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy w odniesieniu do "diet samorządowych", określonych w uchwale Nr 5 Okręgowego Zjazdu Lekarskiego, wypłacanych przez Okręgową Izbę Lekarską w O. jej członkom, zajmującym stanowiska w jej organach, przez przyjęcie, iż stanowią one przychód, o którym mowa wart. 13 ust. 5, a co za tym idzie są one zwolnione od podatku od osób fizycznych do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł, gdyż osoby, którym są one wypłacane (członkowie organowi wykonują czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych, ewentualnie, w przypadku gdyby organ odwoławczy nie podzielił stanowiska strony w przedstawionym zakresie;
 2. zmianę zaskarżonego postanowienia w części dotyczącej interpretacji przepisu art. 13 ust. 5 i 7 oraz art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy w odniesieniu do "diet samorządowych", określonych w uchwale Nr 5 Okręgowego Zjazdu Lekarskiego, wypłacanych na rzecz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz członkom Okręgowego Sądu Lekarskiego przez przyjęcie, iż stanowią one przychód, o którym mowa w art. 13 ust. 5 i w związku z tym są zwolnione od podatku od osób fizycznych do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł, gdyż osoby, którym są one wypłacane (członkowie tych organów) wykonują czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych. Natomiast nie można ich uznać za przychody, określone wart. 13 ust. 7 ustawy, ponieważ organy te nie są organami stanowiącymi Okręgowej Izby Lekarskiej w O., w rozumieniu art. 13 ust. 7 ustaw.


W uzasadnieniu Strona wskazuje, iż w orzecznictwie niejednokrotnie prezentowany był pogląd, iż zarówno pojęcia "obowiązków społecznych" jak i "obowiązków obywatelskich" nie należy interpretować wąsko. W wyroku z dnia 07.0.1997r. sygn akt III SA 253/96, NSA w Warszawie orzekł, iż wyrażenie "osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich" należy rozumieć bardzo szeroko.

Uzasadnieniem dla powyższej wskazówki interpretacyjnej jest m.in. fakt, iż ustawodawca konstruując normę prawną wynikającą z przepisów art. 13 ust 5 oraz 21 ust. 17 ustawy posłużył się pojęciami nieostrymi, które nie są ustawowo zdefiniowane.

Zdaniem Strony interpretacja organu zawiera w tym zakresie pewne niekonsekwencje.

Organ dla uzasadnienia swojego stanowiska posługuje sięoprócz pojęcia "społeczeństwo", także pojęciem "społeczność". Zgodnie z wykładnią językową tego pojęcia termin "społeczność" oznacza ludzi poszczególnych środowisk zawodowych, społecznych; środowisko (Słownik języka polskiego PWN W-wa 1999 r. pod red. M. Szymczaka). Organ bezpodstawnie więc zawęża interpretację pojęcia "obowiązki społeczne" jedynie do działań dla dobra ogółu społeczeństwa, uznając, że działalność dla dobra określonej społeczności w tej definicji się nie mieszczą.

Stanowisko Strony znajduje w jej ocenie, potwierdzenie w wyrokurybunału Konstytucyjnego z dnia 25.11.1997 r. o sygn. TK U 6/97 (OTK 1997/5-6/65). W uzasadnieniu tego wyroku, Trybunał Konstytucyjny podniósł m.in., cyt. "Wykładnia przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jako sui generis wyjątki od reguły opodatkowania, musi być wykładnią ścisłą. Jak wskazano wyżej, nieprecyzyjna redakcja art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy podatkowej, zamieszczenie w nim pojęć nie zdefiniowanych ani w tej ustawie, ani w innych ustawach, nie ułatwia takiej wykładni. Aby uniknąć dowolności i wykładni za szerokiej, należy przyjąć zasadę, że kryteria rozumienia powyższych pojęć muszą mieć w pierwszej kolejności charakter kryteriów ustawowych, a tylko pomocniczo (w kwestiach nie rozstrzygniętych przez ustawy) mogą odwoływać się do znaczeń pozaprawnych. Po pierwsze więc, do uznania określonego świadczenia za "dietę" bądź "kwotę stanowiącą zwrot kosztów" nie wystarczy takie nazwanie tego świadczenia przez świadczeniobiorcę lub stronę świadczącą, lecz konieczne jest, aby świadczenie było w taki właśnie sposób nazwane przez ustawę i następowało w wykonaniu ustawowego uprawnienia do tego rodzaju świadczenia. Po drugie, "obowiązki" w rozumieniu wykładanego przepisu muszą mieć charakter obowiązków wykonywanych na podstawie ustawy w tym sensie, że funkcja, z pełnieniem której obowiązki te się wiążą, jest funkcją unormowaną ustawowo. Dookreślenie, iż chodzi o obowiązki o charakterze "obywatelskim" bądź "społecznym", wprowadza kryterium dodatkowe, sytuujące daną funkcję w płaszczyźnie relacji państwo - obywatel państwa albo społeczność - członek tej społeczności (...). Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracach instytucji (w szczególności, instytucji samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorącej udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie (tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych). Tak rozumiane obowiązki społeczne lub obywatelskie można pełnić nie tylko na podstawie wyboru, lecz także w wyniku powołania przez właściwy organ, wyznaczenia przez upoważnioną organizację społeczną lub na skutek podobnych prawem określonych zdarzeń".

Dalej Strona wskazuje, iż działalność członków Okręgowej Izby Lekarskiej w O., którzy sprawują określone funkcje w jej organach oraz należności im wypłacane, tj. "diety samorządowe" spełniają wszystkie kryteria, które wskazał Trybunał Konstytucyjny. Obowiązki wykonywane przez te osoby mają charakter ustawowy, wynikają one bowiem z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, osoby te uczestniczą, w pracach Izby jako reprezentanci pewnej społeczności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, biorą udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie. Zgodnie z art. 17 ust. 3 przedmiotowej ustawy izby lekarskie są. uprawnione do określenia zasad i trybu zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Izby.

Ponadto samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów, został utworzony na podstawie powołanej ustawy o izbach lekarskich, a tworzą, go wszyscy lekarze i lekarze dentyści. Samorząd ten spełnia zadania określone w art. 4 przedmiotowej ustawy, z których część wykonuje jako organ administracji publicznej.

Zdaniem Strony, istnieją przesłanki, aby przychody członków Okręgowej Izby Lekarskiej w O., którzy sprawują określone funkcje w jej organach, czyli tzw. diety samorządowe zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa wart. 13 ust. 5.

W ocenie Strony jeżeli organ drugiej instancji nie podzieli stanowiska Strony w tym zakresie i uzna, iż zasadne jest zakwalifikowanie przychodów z tytułu diet samorządowych, jako przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 ust. 7 ustawy) to należy wskazać, iż ta interpretacja nie może odnosić się do członków wszystkich organów Okręgowej Izby Lekarskiej w O. Jedynie bowiem tylko takie organy jak: Okręgowy Zjazd Lekarzy, Okręgową Radę Lekarską oraz Okręgową Komisję Rewizyjną można uznać za "organy stanowiące", o których mowa w cytowanym przepisie. Zgodnie z art. 20 ustawy o izbach lekarskich, organami okręgowych izb lekarskich są: okręgowy zjazd lekarzy, okręgowa rada lekarska, okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd lekarski, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Przepisy przedmiotowej ustawy określają jakie kompetencje posiada dany organ. Zgodnie z art. 28 przedmiotowej ustawy okręgowy sąd lekarski rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz. sprawuje sądownictwo polubowne, natomiast art. 29 stanowi, iż Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

W świetle powyższego w ocenie Strony nie jest prawidłowa interpretacjaNaczelnika Urzędu Skarbowego w Olszynie, w części w której stwierdza on, iż diety samorządowe wypłacane członkom wszystkich organów Okręgowej Izby Lekarskiej w O. stanowią przychód o którym mowa w art. 13 ust. 7 ustawy. Przepis ten stanowi bowiem o przychodach otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. W świetle zacytowanych unormowań ustawy o izbach lekarskich (art. 28 i 29) brak jest podstaw do uznania, iż okręgowy sąd lekarski oraz okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej są organami stanowiącymi izb lekarskich. Zdaniem strony właściwa jest więc taka interpretacja przepisu art. 13 ust. 5 ustawy oraz ust. 7 tego artykułu, zgodnie z która zasadne jest zakwalifikowanie przychodów z tytułu diet samorządowych wypłacanych członom sprawującym funkcje w organach, o których mowa powyżej, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa wart. 13 ust. 5 ustawy, a co za tym idzie korzystających ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy.

Rozpatrując przedmiotową sprawę wraz z wniesionym zażaleniem organ odwoławczy, stwierdził co następuje.

W niniejszej sprawie zasadniczą kwestią do rozstrzygnięcia jest to, czy uregulowane w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w O. z dnia 27 kwietnia 2005 r. diety i inne należności za czas podróży (§ 1 pkt 1 uchwały) oraz diety za udział w posiedzeniach i pracach organów (§ 1 pkt 2 uchwały) - są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zasady funkcjonowania okręgowych izb lekarskich zostały uregulowane w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 ze zm.).

Stosownie do art. 1 ust. 3 cytowanej ustawy okręgowe izby lekarskie posiadają osobowość prawną. Jej organami są natomiast: okręgowy zjazd lekarzy, okręgowa rada lekarska, okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd lekarski oraz okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, co wynika z art. 20 ustawy.

Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (art. 13 ustawy).

Natomiast w myśl art. 13 pkt 7 powołanej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się także przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 13 wyodrębnia i różnicuje przychody z działalności wykonywanej osobiście w taki sposób, że należności otrzymywane przez osoby, o których mowa w pkt 7 tj. osoby niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji i innych organów stanowiących osób prawnych, nie mogą być utożsamiane z wyodrębnionym w pkt 5 tego artykułu należnościami otrzymywanymi przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich. Zasady pojęciowe obu tych przepisów bowiem wzajemnie się wykluczają.

W orzecznictwie i doktrynie przyjęto, ze o pełnieniu obowiązku obywatelskiego można mówić wtedy, gdy dana osoba, zgodnie z zasadami demokratyzmu, jako obywatel uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi lub jako reprezentant pewnej społeczności bierze udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie. Pojecie obowiązków społecznych lub obywatelskich jest niewątpliwie spełnione w przypadku czynności i zadań, związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych, czyli działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, składów Inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, sędziów Trybunału Stanu, ławników powszechnych. Stanowisko takie wyraził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt. U. 6/97.

Pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich odnosi się zatem do zadań publicznych i państwowych, a nie do czynności związanych z pełnieniem określonych funkcji w organach, choćby miały one charakter społeczny. Dlatego też faktu bycia członkiem organów okręgowej izby lekarskiej nie należy utożsamiać z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich mimo, że pojęcie to ma szeroki zakres. Nie upoważnia do tego również zakres zadań wynikający z art. 4 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich. Pełnienie bowiem przez członków określonych funkcji w organach okręgowej izby lekarskiej, związane jest z odpowiedzialnością za jej funkcjonowanie.

W zażaleniu Strona, dokonując wykładni językowej podnosi, iż okręgowy sąd lekarski oraz okręgowy rzecznik dyscypliny odpowiedzialności zawodowej, nie są "innymi organami stanowiącymi", o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć jednak należy, iż ustawodawca zawierając w tym przepisie sformułowanie "lub innych organów stanowiących", nie wymienił jakichkolwiek organów stanowiących osób prawnych. Dokonując zatem wykładni przepisu art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, nie można wyłącznie opierać się na wykładni gramatycznej - językowej, która jest tylko jednym z przyjmowanych w rozumowaniu prawniczym sposobów wykładni, a płynące z niej wnioski mogą być również często mylące i prowadzić do merytorycznie błędnych ustaleń, niezgodnych z rzeczywistymi intencjami ustawodawcy. Dlatego też musi być ona uzupełniona wnioskami płynącymi z zastosowania innych rodzajów wykładni: historycznej, systemowej, funkcjonalnej, logicznej, a wreszcie - jeżeli nie przede wszystkim - celowościowej, która w odniesieniu do indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych uznana jest za najodpowiedniejszą i najlepiej prowadzącą do rozszyfrowania intencji ustawodawcy.

W ocenie organu podatkowego drugiej instancji celem ustawodawca było objęcie tym przepisem przychodów otrzymywanych przez wszystkie osoby wchodzące w skład organów osoby prawnej, niezależnie od formy organizacyjnej i zadań do realizacji, których ta osoba prawna została powołana. Odmienna bowiem interpretacja tego przepisu prowadziłaby do sytuacji, w której przychody z tego samego tytułu (źródła), byłyby opodatkowane w różny sposób.

Jak wyżej wskazano, okręgowe izby lekarskie posiadają osobowość prawną, a ich organami bezspornie są także wskazane przez Stronę okręgowy sąd lekarski oraz okręgowy rzecznik dyscypliny zawodowej. W następstwie powyższego wypłacone należności członkom organów okręgowej izby lekarskiej stanowią przychód w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy i nie mogą korzystać ze zwolnienia, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 powołanej wyżej ustawy. Stosownie bowiem do wskazanego unormowania, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

Odmiennie natomiast przedstawia się sytuacja podatkowa członków okręgowej izby lekarskiej nie wchodzących w skład jej organów. W tym przypadku diety i inne należności z tytułu podróży będą stanowiły przychód w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy.

Niezależnie od powyższego wskazać trzeba, iż przychody uzyskane ze źródeł wymienionych w art. 13 pkt 5 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 5 powołanej ustawy, mogą zostać pomniejszone o ryczałtowe koszty uzyskania przychodów. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ostatnio powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Wskazany ust. 13 art. 21 stanowi, iż uregulowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

 1. w celu osiągnięcia przychodów, lub
 2. w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na
 3. podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
 4. przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
 5. przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji.


W świetle powołanych unormowań, wypłacone członkom Okręgowej Izby Lekarskiej oraz członkom wchodzących w skład jej organów, diety i inne należności będące zwrotem wydatków za czas podróży (a w tym wydatki wymienione w art. 17 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich) są wolne od podatku na zasadach (i do wysokości) określonych w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy.

Powołana przez organ podatkowy pierwszej instancji inna podstawa prawna zwolnienia od podatku dochodowego diet podróżnych oraz zwróconych kosztów podróży członkom okręgowej izby lekarskiej (art. 21. ust. 1 pkt 17 ustawy), nie ma w istocie większego znaczenia w sprawie, bowiem wskazane należności podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy.

Przedstawiając powyższe orzeczono jak w sentencji. Decyzja niniejsza jest ostateczna. Podlega jednak zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Skargę wnosi się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY