Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowizji bankowej, odsetek zapłaconych od kredytu udzielonego na zakup papierów wartościowych oraz kwoty kredytu przeznaczonego na zakup papierów wartościowych.

sygnatura: PF-II/4180-0021/06

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2006-12-27

słowa kluczowe:akcja, koszty uzyskania przychodów, odsetki, odsetki od kredytu, papier wartościowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, prowizje bankowe

DECYZJA

Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 10 sierpnia 2006r. nr PDIB/415-8/06 dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowizji bankowej, odsetek zapłaconych od kredytu udzielonego na zakup papierów wartościowych oraz kwoty kredytu przeznaczonego na zakup papierów wartościowych, gdyż zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu wpłynął Pana wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowizji bankowej i odsetek zapłaconych od kredytu udzielonego na zakup papierów wartościowych oraz kwoty kredytu przeznaczonego na zakup papierów wartościowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zabezpieczając sobie możliwość zakupu określonej ilości papierów wartościowych zawarł Pan z bankiem umowę o kredyt na zakup określonych akcji. Odpowiednio od kwoty wnioskowanego kredytu zapłacił Pan prowizję z tytułu rozpatrzenia wniosku o kredyt.Zgodnie z przedstawionym przez Pana stanowiskiem kwota prowizji winna w całości stanowić koszt uzyskania przychodu przy nabyciu akcji, tym bardziej, że kredyt a tym samym prowizja odnoszą się do konkretnych papierów wartościowych. Takie samo stanowisko zajął Pan w stosunku do zaliczenia do kosztów nabycia odsetek zapłaconych od wykorzystanego kredytu.

W dniu 10 sierpnia 2006r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu wydał postanowienie nr PDIB/415-8/06, w którym uznał, iż stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku w części dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek zapłaconych od kredytu wykorzystanego na zakup akcji jest prawidłowe. Natomiast w odniesieniu do kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowizji bankowej zapłaconej od kredytu udzielonego na zakup papierów wartościowych i kwoty kredytu przeznaczonego na zakup papierów wartościowych uznano Pana stanowisko za nieprawidłowe.Stwierdzono, iż w momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji koszty uzyskania przychodu stanowią wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego. Mogą to być zarówno wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego oraz wydatki poniesione w roku podatkowym związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie.

Dokonując weryfikacji powyższego postanowienia, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, stwierdził, iż zostało ono wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa, a mianowicie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

W myśl art. 30 b ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 wyżej powołanej ustawy kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 wyżej wymienionej ustawy wskazuje natomiast, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów, akcji, wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym dochodu z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także umorzenia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Wobec wyżej wskazanych przepisów - należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) od kosztów związanych z funkcjonowaniem źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy tj. kapitałami pieniężnymi.
Do wydatków na nabycie bądź objęcie udziałów (akcji) zaliczyć należy wydatki bezpośrednio związane z takim objęciem przypisane do konkretnej transakcji, a więc wydatki, bez których nie byłoby możliwe ich nabycie lub objęcie. Stąd takim wydatkiem jest koszt nabycia odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych). Wydatki na nabycie udziałów lub akcji stanowią koszty uzyskania przychodu - stosownie do wyżej powołanego przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy - dopiero w momencie ich zbycia.
Natomiast kosztów związanych ze źródłem finansowania tego rodzaju wydatków nie należy utożsamiać z bezpośrednimi wydatkami na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji. Dotyczy to w szczególności wydatków związanych z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami - na ich nabycie. Wydatki te można zakwalifikować jako wydatki - jak już wskazano - związane z funkcjonowaniem źródła przychodu i poniesione w celu osiągnięcia przychodów, które stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.
Wobec powyższego należy stwierdzić, iż zgodnie z w/w uregulowaniami dla uznania poniesionych wydatków za koszt uzyskania przychodu istotnym jest rodzaj wydatku jak również moment jego poniesienia. Zarówno bowiem wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego jak również wydatki poniesione w roku podatkowym związane - jak już wskazano - z funkcjonowaniem źródła przychodu stanowią koszty uzyskania przychodu z tą różnicą, że wydatki bezpośrednio związane z nabyciem są tego rodzaju kosztem dopiero w dacie odpłatnego zbycia akcji.

Ponadto należy wskazać, iż jeżeli podatnik uzyskuje ze źródła przychodów jakim są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, przychody ze zbycia papierów wartościowych, na których nabycie zaciągnął kredyt, to odsetki oraz prowizje od takiego kredytu mogą być rozliczone z tymi przychodami. Oznacza to, iż o ile w roku podatkowym poniósł Pan koszty prowizji związanej z kredytem uzyskanym na zakup akcji, to prowizję tę może Pan zaliczyć w tymże roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodu, bowiem w tymże roku - jak wykazał - uzyskał przychody ze sprzedaży akcji. Gdyby natomiast takich przychodów nie uzyskano, wówczas spłata odsetek oraz zapłacone prowizje stanowiłyby stratę podatkową, która zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być rozliczona w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych z dochodem uzyskanym z tego źródła przychodów.

Ponadto stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).
Zatem - jak wynika z wyżej powołanego przepisu - nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatków na spłatę kredytu przeznaczonego na zakup akcji.

Niniejsza decyzja jest zgodna ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 7 sierpnia 2002r. nr PB4/AK-8214-6905-192/02.

Jednocześnie tut. organ informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do tut. organu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY