Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dochody uzyskane ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?

sygnatura: NS/PD-2/4152/4/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu

data: 2006-12-27

słowa kluczowe:dofinansowanie, Europejski Fundusz Społeczny, pomoc bezzwrotna, projekt, wynagrodzenia

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

We wniosku skierowano zapytanie: czy dochody uzyskane ze środków bezzwrotnej pomocypochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia zopodatkowania podatkiem dochodowym.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) zwolnione z podatku dochodowego są: dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem . Wymienione zwolnienie znajduje zastosowanie tylko wówczas gdy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki:
- środki finansowe muszą pochodzić z bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
- podatnik musi realizować bezpośrednio cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy.
W związku z tym należy stwierdzić, że dochody podatników bezpośrednio realizujących cel programu w ramach umowy zawartej z osobą prawną, która pierwsza otrzymała bezzwrotną pomoc zwolnioną na podstawie ww. przepisu, korzystają ze zwolnienia pod warunkiem, że osoby te realizują cel programu.
Natomiast wyłączenie z powyższego zwolnienia dotyczy jedynie sytuacji gdy osoba fizyczna bezpośrednio realizująca cel programu pomocowego zleca wykonanie określonych czynności innej osobie fizycznej w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Biorąc powyższe pod uwagę dochody uzyskiwane przez Pana że środków bezzwrotnej pomocy, pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, za pośrednictwem firmy H. Sp.z .o.o będącej beneficjentem bezzwrotnej pomocy są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, na mocy wyżej powołanych przepisów.
Powyższa interpretacja:
-dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących
-nie jest wiążąca dla podatnika/następcy prawnego podatnika / osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY