Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dot. zwolnienia od podatku dochodowego dochodów osiągniętych z tytułu wykonywania usług doradczych i szkoleniowych, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej z instytucją wdrażającą oraz wynagrodzenia zatrudnionych pracowników

sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/44/06/JC

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-12-27

słowa kluczowe:pomoc bezzwrotna, program pomocowy, środki pomocowe

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 oraz art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana z dnia 16.10.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z dnia 27.09.2006r. nr 1441/BF/415-61/GJ/06 w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


orzeka


utrzymać w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE

Pismem z dnia 06.07.2006r. wystąpił Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego.

Zdaniem Pana, zwolnione od podatku dochodowego są dochody osiągnięte przez Pana z tytułu wykonywania usług doradczych i szkoleniowych, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (jako instytucją wdrażającą) oraz wynagrodzenia zatrudnionych przez Pana pracowników.

Postanowieniem z dnia 27.09.2006r. nr 1441/BF/415-61/GJ/06 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie uznał stanowisko wyrażone przez Stronę za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu przedstawiającym stan prawny zajętego stanowiska organ podatkowy pierwszej instancji powołał art. 21 ust.1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w wystąpieniu oraz powołanych przepisów Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie stwierdził, że środki prefinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią dla wnioskodawcy przychód z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym, zaś wydatki sfinansowane z powyższych przychodów stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy. W stosunku do pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, przedsiębiorca występuje jako płatnik, na którym ciąży obowiązek obliczenia i pobrania od podatnika podatku dochodowego i wpłacenia go w określonym terminie właściwemu organowi podatkowemu.

Nie zgadzając się z powyższym postanowieniem reprezentujący Pana pełnomocnik złożył zażalenie, w którym stwierdzono, że przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń (beneficjent) otrzymuje bezzwrotną pomoc ze środków zagranicznych i to po jego stronie występuje przysporzenie majątkowe a po stronie funduszu strukturalnego, finansującego projekt, ubytek środków majątkowych. Otrzymujący kompensatę środków poniesionych na prefinansowanie projektu Skarb Państwa nie może być uznany za podmiot finansujący realizację projektu.

Po przeanalizowaniu akt i rozpoznaniu zarzutów zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, co następuje:

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody, które spełniają łącznie dwie przesłanki:

  1. dochody te są finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub instytucji finansowych,
  2. podatnik uzyskujący te dochody bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Pomoc jaką otrzymują beneficjenci realizujący projekt w ramach programu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanego programu. Z wnioskiem o udzielenie wsparcia na realizację konkretnego projektu w ramach programu SPORZL zwraca się beneficjent (Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń). Beneficjent podpisuje umowę z instytucją wdrażającą program, która jest wskazana przez rząd w uzgodnieniu z Komisją Europejską, która odpowiada za wdrożenie programu. Beneficjent otrzymuje środki na realizację swojego projektu od instytucji wdrażającej z funduszy publicznych. Na ogół w 75% projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. prefinansowanie) i średnio w 25 % z krajowych środków publicznych (tzw. współfinansowanie). Prefinansowanie polega na tym, iż instytucja wdrażąjąca - pożyczkobiorca otrzymuje z budżetu państwa środki w formie oprocentowanych pożyczek. Po zweryfikowaniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki instytucja wdrażająca składa wniosek o wypłatę z funduszu strukturalnego. Środki przekazane przez Komisję Europejską w ramach funduszu strukturalnego wpływają do budżetu państwa, stanowiąc spłatę w/w pożyczki.

Uwzględniając powyższe należy uznać, że pomoc jaką otrzymują beneficjenci pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa. Zatem nie jest to pomoc otrzymana ze środków zagranicznej bezzwrotnej pomocy, która warunkuje zwolnienie dochodu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc, mając na uwadze obowiązujący stan prawny oraz wynikający z zapytania stan faktyczny, stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, w części dotyczącej przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, uznać należy za prawidłowe.

Odnośnie wynagrodzenia wypłacanego zatrudnionym przez Pana pracownikom wskazać trzeba, że wypłaty dokonywane z przyznanej pomocy w ramach SPORZL na podstawie zawartych umów o pracę lub zlecenia nie korzystają również z w/w zwolnienia, gdyż nie są środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a poza tym zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt. 46 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pkt. b w/w przepisu nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący program zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Wskazany przepis nie zwalnia z opodatkowania dochodów pochodzących z wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników zatrudnionych przez bezpośrednich wykonawców zadań finansowanych przez rządy państw obcych lub zagraniczne instytucje finansowe.

Środki pomocowe w części współfinansowanej z budżetu (25%) nie są środkami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie mogą być również uznane za pomoc pochodzącą z dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, tj. pochodzącą z dotacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r, Nr 15, poz. 148 z późn. zm) - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2005r, jak i w przepisach art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2101 z późn. zm) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2006r. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47b w związku z art. 14 ustaw z dnia 12 listopada 2003r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 i Nr 222, poz. 201 z późn. zm) wolne od podatku dochodowego do dnia 31 grudnia 2006r są dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

A zatem wynagrodzenie wypłacane pracownikom i zleceniobiorcom w tej części również nie jest zwolnione z podatku dochodowego. W związku z tym, wynagrodzenia wypłacane przez beneficjenta pomocy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na podstawie umów zlecenia i umów o pracę osobom fizycznym zatrudnionym przy realizacji projektu wypłacanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 (SPORZL) nie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem na podmiocie dokonującym wypłat na podstawie zawartych umów o pracę oraz umów zlecenia ciążą obowiązki płatnika określone w art. 31 oraz 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY