Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Stowarzyszenie dokonując wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych osobom zaangażowanym w realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ma obowiązek pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

sygnatura: NS/PD-2/4152/3/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu

data: 2006-11-09

słowa kluczowe:pomoc bezzwrotna, pomoc zagraniczna, umowa cywilnoprawna, umowa o pracę, zaliczka na podatek

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach z dnia 14.12.2005 r. znak PDOF/415/57/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 02.12.2005 r. został złożony w Urzędzie Skarbowym wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie skutków podatkowych realizowanego projektu w ramach programu EQUAL.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że xxx realizuje projekt ?Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku? w ramach programu EQUAL, który jest Programem Inicjatywy Wspólnotowej dla Polski w latach 2004 ? 2006, przyjętym rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego ? Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 ? 2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1948) oraz Uzupełnieniem Programu przyjętym rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia uzupełnienia programu operacyjnego ? Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 ? 2006 (Dz.U. Nr 124, poz. 2172).
Stowarzyszenie wymieniony projekt realizuje na podstawie umowy o dofinansowanie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, z siedzibą w Krakowie, która jest administratorem środków przekazywanych przez Fundację ?Fundusz Współpracy? z siedzibą w Warszawie, która jest jednostką wdrażająca w Polsce program EQUAL, działającą w imieniu Instytucji Zarządzającej EQUAL, tj. Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Środki na realizację projektu pochodzą z funduszy strukturalnych m.in. Z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem: czy dokonując wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę lub umów cywilno ? prawnych osobom bezpośrednio zaangażowanym w realizację projektu, należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenia te winny być zwolnione od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wydał w dniu 14.12.2005 r. postanowienie znak PDOF/415/57/05 w trybie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w którym stwierdził, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.
Na powyższe postanowienie nie zostało złożone zażalenie, a zatem stało się ono ostateczne.
Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym stwierdził, iż stanowisko zawarte w przedmiotowym postanowieniu jest nieprawidłowe.
Zdaniem Dyrektora tut. Izby Skarbowej powyższe wynagrodzenie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z ww. przepisem wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
1)pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
2)podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca ? bez względu na rodzaj umowy ? wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.
Analiza przytoczonego przepisu pozwala na wyodrębnienie koniecznych przesłanek warunkujących możliwość zwolnienia z podatku dochodowego, są nimi:uzyskiwanie dochodów pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy, przyznanych na podstawie określonych przepisami deklaracji lub umów,wypłacanych na podstawie np. Umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno ? prawnych takich jak umowa zlecenia i umowa o dzieło osobom fizycznym bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z tych środków.
Z powyższego przepisu wynika, że wolne od podatku są dochody, o ile spełniają łącznie ww. przesłanki, a w przedmiotowej sprawie warunki nie są spełnione, gdyż wynagrodzenie jest finansowane z EFS.
Europejski Fundusz Społeczny jest jedynym z funduszy strukturalnych, które to fundusze są instrumentami finansowymi polityki regionalnej Unii Europejskiej i mają pomóc władzom centralnym i regionalnym (słabiej rozwiniętych regionów Unii) w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki, co ma wpłynąć na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej krajów Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Pomoc z funduszy strukturalnych otrzymuje się jako refundację części poniesionych wydatków tj. Najpierw inwestycja potem dotacja. Oznacza to, że środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną przekazane dopiero po zakończeniu inwestycji.
Jak wyżej zauważono środki z funduszy strukturalnych przekazywane są faktycznie dopiero po zakończeniu inwestycji, w związku z czym niezbędne jest krótkoterminowe finansowanie w kwocie przewidywanej dotacji, ponieważ wymóg realizacji inwestycji z własnych środków w wielu przypadkach może okazać się poważnym utrudnieniem, a nierzadko przeszkodą nie do pokonania dla ubiegającego się o dotację. Stąd finansowanie wydatków ponoszonych w ramach realizacji określonego zadania dokonywane jest ze źródeł krajowych tzw. prefinansowanie.
Beneficjent otrzymuje od instytucji wdrażającej środki na realizację zadania (projektu) z krajowych funduszy, także publicznych. Po udokumentowaniu przez niego wydatkowania tych środków możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej przez odpowiednie instytucje o zwrot wydatkowanych kwot (w części współfinansowanej). Zwrócone środki zasilą źródło finansowania krajowego. Beneficjent nie jest zaangażowany w proces rozliczeń finansowych odbywający się pomiędzy odpowiednią instytucją krajową a UE.
W związku z powyższym brak jest podstaw do uznania, iż wynagrodzenie finansowane z EFS jest wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż pomoc pochodząca z funduszy strukturalnych stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.
Jednocześnie zauważa się, iż powyższe stanowisko potwierdziło Ministerstwo Finansów m.in. w wyjaśnieniu z dnia 28.07.2006 r. NR DD3-033-53/06/KD/464.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Zwraca się uwagę na treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej zdanie drugie tj. zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy ? począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie na adres Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu ul. Sienkiewicza 44 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY