Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy otrzymane wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł miesięcznie przez okres 6 do 12 miesięcy jest przychodem podatnika i podlega opodatkowaniu.

sygnatura: PD I 415/258/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-11-13

słowa kluczowe:Europejski Fundusz Społeczny, fundusz pomocowy, przychód

Podatnik zadeklarował rozpoczęcie jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej z dniem 01.08.2006 r., opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. W zakresie prowadzonej działalności (zadeklarowane rozpoczęcie z dniem 01.08.2006 r.) podatnik będzie świadczył usługi i uzyskiwał przychody z realizacji projektu w Fundacji w Służbie Wsi w W. (nr Z/2.02/II/2.5/35/05, tytuł "Ja też potrafię!!! - Praktyczne wskazówki jak założyć i prowadzić firmę"). Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75% oraz budżetu państwa w wysokości 25% w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 priorytet 2 - "Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach". Realizacja projektu polega na szkoleniu, doradztwie oraz udzielaniu wsparcia pomostowego i inwestycyjnego dla uczestników szkoleń. W ramach realizacji projektu podatnik jako beneficjent ostateczny otrzyma wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł miesięcznie przez okres 6 do 12 miesięcy oraz dotację inwestycyjną z funduszy europejskich. Zdaniem podatnika otrzymane wsparcie pomostowe nie będzie dla niego przychodem i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto postanowieniem z dnia 24.08.2006 r. Nr PDI 415/1/18-1/52728/06 stwierdził, że stanowisko przedstawione we wniosku podatnika jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu tego postanowienia przytoczona została treść przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i art. 21 ust. 1 pkt 47b tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r. w których ustawodawca wskazał jakie dochody finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy są wolne od podatku dochodowego. Równocześnie organ I instancji stwierdził, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane wsparcie pomostowe na prowadzenie działalności gospodarczej, nie związane z zakupem środków trwałych, będzie stanowiło przychód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W złożonym w dniu 31.08.2006 r. zażaleniu podatnik zakwestionował poprawność uznania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto, że wsparcie pomostowe jest jego przychodem i podlega opodatkowaniu. Podatnik uważa, że w odniesieniu do dochodów otrzymanych przez podatnika w części opłaconej przez Europejski Fundusz Społeczny spełnione zostały dwie przesłanki zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46, a mianowicie: 75% wsparcia pomostowego pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy i podatnik jako uczestnik projektu bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy. Natomiast wsparcie pomostowe jakie otrzyma w części finansowanej z budżetu państwa jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i spełnia wymogi określone w art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po rozpatrzeniu sprawy w drugiej instancji Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdza, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są: dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Status prawny środków pomocowych pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 1 marca 2001 r. wprowadzające przepisy dotyczące wdrożenia Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 w zakresie systemów zarządzania i kontroli wsparcia przyznanego z funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006. Środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.). Wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 w ramach Narodowego Planu Rozwoju jest realizowane za pomocą pięciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Instytucja Wdrażająca (beneficjent końcowy) realizująca działanie udziela pomocy ostatecznym beneficjentom, którymi są osoby fizyczne i prawne, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy. Złożona struktura organizacyjna i proceduralna udzielania pomocy pociąga za sobą również skomplikowany system przepływów finansowych tak, że środki finansowe dla ostatecznych beneficjentów są prefinansowane z budżetu państwa. W tej sytuacji nie można twierdzić, iż środki otrzymane przez beneficjentów ostatecznych pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy (a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Powyższe stanowisko potwierdzają wyjaśnienia Ministra Finansów zawarte w wydanym w trybie art. 14 §1 pkt 2 Ordynacji podatkowej piśmie znak: DD6-8213-8/06/DZ/412 z dnia 30.08.2006 r. (Biuletyn Skarbowy 2006/5 s.18-22) oraz w piśmie znak: DD/PB5-033-38/06/KD/1643 z dnia 30.06.2006 r. (Biuletyn Skarbowy 2006/4/16).

Nie korzysta ze zwolnień także pomoc finansowana z krajowych środków budżetowych. Jak bowiem wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 03 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 267 poz. 2655 ze zm.) określającego szczegółowe warunki i tryb udzielania mikroprzedsiębiorcy pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości w ramach działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 01 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1745) oraz z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego i Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200 poz. 2051 ze zm.) środki finansowe na realizację projektów w ramach działań objętych Priorytetem 2 finansowane są: z krajowych środków publicznych (budżet państwa) - maksymalnie 25 % wydatków kwalifikowanych oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego - maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowanych.. Jednakże środki pieniężne otrzymane przez podatnika z krajowych środków publicznych nie spełniają definicji dotacji w rozumieniu przepisów art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.). Świadczenia takie zostały bowiem zdefiniowane w art. 106 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, że świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki budżetu państwa kierowane, na podstawie odrębnych przepisów, bezpośrednio lub pośrednio do osób fizycznych, a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę. W tej części pomoc otrzymana przez beneficjenta ostatecznego nie byłaby zatem zwolniona z podatku dochodowego, ponieważ zwolnieniu podlegają tylko dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że otrzymane przez podatnika środki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowego. Nie mają bowiem w takim przypadku zastosowania zarówno postanowienia art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i art. 21 ust. 1 pkt 47b (obowiązujący do 31.12.2006 r. na mocy art. 3 pkt 2 ustawy nowelizującej z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 263, poz. 2619) oraz pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Równocześnie podkreślić należy, że co do zasady otrzymana pomoc w postaci wsparcia finansowego w wysokości 700,00 zł miesięcznie przez okres 6 (do 12) miesięcy nie rodzi skutków podatkowych. Wsparcie pomostowe jest neutralne podatkowo. W tym bowiem przypadku do kwot otrzymanych w ramach rozpoczętej działalności gospodarczej zastosowanie znajdą przepisy art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz a do kosztów - przepisy art. 22 ust. 1 tej ustawy. Stosownie, bowiem do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem, gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY