Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki na prace projektowe oraz remontowo-budowlane związane z przystosowaniem lokalu na potrzeby szkoły, można zaliczyc do wydatków na cele szkoły w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 36 i ust. 7 pkt 1 uopdof?

sygnatura: IPB2/4117-0042/06/3

autor: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

data: 2006-11-10

słowa kluczowe:zwolnienia przedmiotowe

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Panią G. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego, wydane w trybie art. 14a § 1 i 4 w/w aktu prawnego, stwierdzające, iż nieprawidłowe jest stanowisko przedstawione przez podatniczkę we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do wykorzystania zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z planowanymi wydatkami na prace projektowe oraz remontowo-budowlane związane z przystosowaniem lokalu na potrzeby szkoły ? Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem Pani G. zwróciła się do Urzędu Skarbowego o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej wykazania w zeznaniu za 2005r., odliczenia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określonej kwoty przeznaczonej w 2006r. na przystosowanie posiadanego lokalu na Pracownię Myśli Filozoficznej Liceum im. J.F.Kennedyego. Kwota ta pokryje część wydatków związanych z pracami projektowymi oraz remontowo-budowlanymi. W związku z tym podatniczka dokonała stosownej korekty kosztów w załączniku PIT/B do zeznania PIT-36 za 2005r. Zdaniem podatniczki zaliczenie tej kwoty do kosztów działalności /lub też odjęcie jej od kwoty przychodu/ jest działaniem poprawnym i w związku z tym oczekuje zwrotu nadpłaty.

We wniosku podatniczka oświadczyła, że w powyższej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrolne lub przed sądem administracyjnym.

Postanowieniem Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał za nieprawidłowe stanowisko podatniczki w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Na powyższe postanowienie strona wniosła zażalenie, wnosząc o jego uchylenie. Zdaniem podatniczki środki finansowe stanowiące jej przychód w roku 2005 i wydane w trakcie roku 2006 na urządzenia umożliwiające adaptację posiadanych pomieszczeń na cele Pracowni .... są wolne od podatku dochodowego.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim następującym.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 7 pkt 1 w/w ustawy, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na:

- zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły,- wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało pokryte przez wpłaty rodziców.

W świetle w/w przepisu ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych korzystają m. in. wydatki na zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły stanowiących środki trwałe.

Ustawa nie definiuje wprost rodzaju wydatków podlegających odliczeniu /brak jest definicji pojęcia ?urządzenie?/. W takiej sytuacji niezbędnym jest odwołanie się do wykładni językowej.

Według Słownika Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1996, ?urządzenie? zdefiniowane zostało jako:- rodzaj mechanizmu lub zespół elementów, przyrządów służący do wykonania określonych czynności, ułatwiający pracę,- urządzenie służące do utrzymania higieny zainstalowane w danym pomieszczeniu,- zakłady i instytucje służące zaspokajaniu społecznych potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, rekreacji, rozwoju oświaty, kultury oraz pomocy społecznej /np. szkoły, szpitale, domy dziecka, biblioteki, muzea/.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż planowane wydatki na prace projektowe oraz remontowo-budowlane związane z przystosowaniem posiadanego lokalu na Pracownię ..., nie można zaliczyć do wydatków na cele szkoły, w rozumieniu powołanych wyżej przepisów. Tym samym o wydatki te nie można zmniejszyć dochodu z tytułu prowadzenia szkoły w świetle cyt. wyżej art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. Decyzja niniejsza na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Decyzja jest ostateczna.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY