Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy nieodpłatne otrzymanie próbek od kontrahentów i ich dalsze nieodpłatne przekazanie potencjalnym odbiorcom kreuje przychód w formie nieodpłatnego świadczenia w myśl przepisów art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

sygnatura: PB I-2/4117/IN ? 19/PUS Ł-G/06/MM

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-11-14

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, reklama, świadczenia rzeczowe, świadczenie nieodpłatne

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 03.10.2006r. (data wpływu do tut. Izby Skarbowej: 17.10.2006r.) na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna Nr I-415/54/06 z dnia 25.09.2006r., zmienia ww. postanowienie.

Wnioskiem z dnia 03.08.2006r. Pełnomocnik podatnika wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna o dokonanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedmiotem zapytania były wątpliwości, co do konsekwencji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych związanych z nieodpłatnym otrzymywaniem próbek towarów od dostawców zagranicznych.

Wątpliwości powstały na tle następującego stanu faktycznego:Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji chemikaliów laboratoryjnych, w ramach której kontrahenci zagraniczni (producenci i dostawcy) przekazują podatnikowi nieodpłatnie próbki towarów, tj. odczynników chemicznych, które następnie podatnik przekazuje nieodpłatnie potencjalnym odbiorcom. Przekazanie próbek ma na celu pozyskanie nowych odbiorców i nie zawsze wiąże się ze sprzedażą towaru, którego próbkę dostarczono, bowiem próbka służy do sprawdzenia poprzez testy laboratoryjne przydatności danego odczynnika w badaniach i na tej podstawie potencjalny klient podejmuje decyzję o jego zakupie bądź o rezygnacji z zakupu. W uzupełnieniu wniosku podatnik zaznaczył, że trudno jest określić jaka ilość odczynnika jest niezbędna do przetestowania jego właściwości.

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik nie określił jaka jest wielkość otrzymanej próbki w stosunku do opakowań handlowych towarów, natomiast wskazał, że opakowania z próbkami mają różną wielkość, np. 1 litr, różne są również opakowania towarów handlowych. Otrzymanie próbek jest udokumentowane fakturą pro forma, z której wynika nazwa i ilość towaru, bez wskazania wartości towaru.Odczynniki przekazywane jako próbki przekazuje Pan potencjalnym odbiorcom w oryginalnych, nie zmienionych opakowaniach. Fakt ten dokumentuje Pan poprzez wystawienie dowodów wewnętrznych.

Zdaniem podatnika w opisanym stanie faktycznym nieodpłatne otrzymanie próbek od kontrahentów i ich dalsze nieodpłatne przekazanie potencjalnym odbiorcom nie kreuje przychodu w formie nieodpłatnego świadczenia w myśl przepisów art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest bowiem związane z korzyścią znajdującą, choćby pośrednio, odzwierciedlenie w majątku podatnika. Otrzymane próbki nie są wprowadzone do obrotu jednostki, "nie zostają" w firmie, nie mają wpływu na zwiększenie zasobów majątkowych jednostki, nie powiększają wartości towarów handlowych będących przedmiotem działalności firmy podatnika.

Organ podatkowy pierwszej instancji nie podzielił stanowiska podatnika i w postanowieniu z dnia 25.09.2006r. Nr I-415/54/06 stwierdził, iż otrzymane nieodpłatnie opakowania handlowe odczynników umożliwiają wykorzystanie ich w inny sposób, a nie jedynie w charakterze próbki, mają zatem określoną wartość handlową. W przedstawionym stanie faktycznym nieodpłatne otrzymanie odczynników stanowi przychód w naturze, o którym mowa w przepisach art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie zgadzając się z powyższym, w dniu 03.10.2006r. - za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna - w imieniu podatnika zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (data wpływu do Izby Skarbowej: 17.10.2006r.) złożył reprezentujący podatnika Pełnomocnik.

W złożonym zażaleniu pełnomocnik podtrzymuje, iż otrzymane nieodpłatnie próbki od kontrahentów i ich dalsze nieodpłatne przekazanie nie kreuje u podatnika przychodu w formie nieodpłatnego świadczenia w myśl przepisów art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie pełnomocnika otrzymywane nieodpłatnie próbki nie stanowią przedmiotu obrotu handlowego, nie posiadają wartości handlowej i "nie zostają" w firmie, tym samym nie mają wpływu na zwiększenie zasobów majątkowych jednostki, ani nie powiększają wartości towarów handlowych będących przedmiotem działalności firmy. Ponadto, pełnomocnik odwołuje się do definicji "próbki" zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą "przez próbkę rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru".

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2 - 2b, z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadku i darowizn.

W świetle regulacji zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody zawsze wiążą się z pewnym przysporzeniem majątkowym, tj. korzyścią znajdującą, chociażby pośrednio, odzwierciedlenie w majątku podatnika. Odnosi się to również do nieodpłatnych świadczeń, przez które należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy.

Zgodnie z opisanym stanem faktycznym powyższy przepis nie będzie miał zastosowania, gdyż otrzymane od kontrahentów zagranicznych próbki odczynników chemicznych nie stanowią przedmiotu obrotu handlowego, nie posiadają wartości handlowej, służą jedynie do celów reklamowych i marketingowych promujących dany towar. Prowadzona przez podatnika działalność gospodarcza polega głównie na dystrybucji chemikaliów laboratoryjnych, w ramach której kontrahenci zagraniczni (producenci i dostawcy) przekazują nieodpłatnie próbki towarów, tj. odczynników chemicznych, które następnie podatnik przekazuje nieodpłatnie potencjalnym odbiorcom w celu przetestowania ich jakości i przydatności. W przypadku próbek zadanie podatnika sprowadza się do pośrednictwa w ich przekazywaniu między producentami a finalnymi odbiorcami. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż firma podatnika nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, ani nie osiąga przychodów. Pełnomocnik zaznacza, iż otrzymane próbki odczynników chemicznych nie są wprowadzane do obrotu jednostki, "nie zostają" w spółce i tym samym nie mają wpływu na zwiększenie zasobów majątkowych jednostki, ani też nie powiększają wartości towarów handlowych będących przedmiotem działalności firmy podatnika . W związku z powyższym przekazanie materiałów reklamowych, o których mowa powyżej nie kreuje w firmie podatnika dodatkowego przychodu w formie nieodpłatnego świadczenia w myśl przepisów art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w świetle obowiązujących przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do zakwalifikowania do przychodów firmy otrzymanych nieodpłatnie, a następnie przekazywanych potencjalnym kontrahentom, wartości próbek odczynników chemicznych.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY