Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dochody osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

sygnatura: IPB2/418-7/06/3

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-11-14

słowa kluczowe:obowiązek płatnika, pomoc bezzwrotna, środki pomocowe

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 20.01.2006 r. Znak: .... stwierdzające prawidłowość stanowiska płatnika - Ośrodka Szkoleniowego "X" P. L., .... przedstawionego we wniosku z dnia 03.11.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego wynagrodzenia finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej i stwierdza, że stanowisko płatnika wyrażone w w/w wniosku z dnia 03.11.2005 r. jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.11.2005 r. do Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek Ośrodka Szkoleniowego "X" o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Ośrodek Szkoleniowy "X" podpisał umowę o realizację projektu szkoleniowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.3 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Umowa dotycząca realizacji projektu została zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej, upoważnionej do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. Projekt przygotowany przez wnioskodawcę, którego finansowania dotyczy zawarta umowa, wskazuje jednoznacznie osoby przewidziane do realizacji zadań (personel zarządzający projektem, trenerzy), jak i koszty ich wynagrodzenia, co zdaniem wnioskodawcy wskazuje na to, że osoby te bezpośrednio realizują cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Znajduje to odzwierciedlenie w sprawozdaniach merytorycznych i finansowych dotyczących realizacji projektu.
Wnioskodawca podkreśla, iż przyznane dofinansowanie rozliczane jest jedynie na podstawie dokonanych wypłat bezpośrednim wykonawcom, wnioskodawca nie obciąża fakturą Instytucji Wdrażającej i jako podmiot gospodarczy nie uzyskuje żadnego przychodu z tytułu przekazywania tych środków na rzecz wykonawców.
Zdaniem wnioskodawcy, przychody osób zatrudnionych w Ośrodku Szkoleniowym "X" na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ:
- środki na wynagrodzenie pochodzą z budżetu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny),
- środki przekazywane są za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków pomocy (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości),
- wykonawcy projektu bezpośrednio realizują cel tego projektu.

Postanowieniem z dnia 20.01.2006 r. Znak: ... Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdził, że stanowisko płatnika przedstawione we wniosku jest prawidłowe. Według organu podatkowego wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych przez Ośrodek Szkoleniowy "X", realizujących bezpośrednio cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dokonując weryfikacji powyższego postanowienia, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Na podstawie powołanego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają łącznie dwie przesłanki, tj.:
1. środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie (ustalenie zaś czy środki te pochodzą z bezzwrotnej pomocy, czy też nie - spoczywa na podatniku),
2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.
Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych.
Z wniosku wynika, iż realizowany przez Ośrodek Szkoleniowy "X" projekt szkoleniowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21.06.1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2.03.2001r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004 - 2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).
Pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ponadto z powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że omawiane zwolnienie adresowane jest jedynie do podmiotów bezpośrednio realizujących cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

W przedstawionej sytuacji, podmiotem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest pan P. L., jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług szkoleniowych - Ośrodek Szkoleniowy "X", gdyż to ten podmiot podpisał umowę o realizację projektu szkoleniowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.3 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Wykonanie określonych czynności związanych z realizacją tego projektu pan P. L. zleca innym zatrudnionym osobom fizycznym.
Zatem dochody (wynagrodzenia ) uzyskane przez te osoby nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie został także spełniony warunek określony w pkt b) powołanego przepisu.
W świetle obowiązujących przepisów, stanowisko reprezentowane przez wnioskodawcę oraz przez organ podatkowy pierwszej instancji należy uznać za nieprawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.
Skoro, jak wykazano powyżej, dokonana przez organ pierwszej instancji interpretacja przepisów prawa podatkowego, akceptująca zwolnienie od podatku dochodów uzyskanych przez pracowników Ośrodka Szkoleniowego "X" nie przewidziane w tych przepisach, uznać należy, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 20.01.2006 r. Znak: ... rażąco narusza prawo, co tym samym uzasadnia jego zmianę w trybie określonym w art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej.
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.
Decyzja niniejsza na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Służy na nią odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach- Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY