Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przysługuje prawo pomniejszenia kwoty odprowadzonego podatku za rok 2005 o równowartość 30 diet w świetle art. 21 ust.1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

sygnatura: 1463/DRa-I/4117/1/11/06/EW

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2006-10-04

słowa kluczowe:diety, dochody uzyskiwane za granicą, zwolnienia podatkowe

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn.zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.07.2006r. Pana .... na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 17.07.2006r. Znak: 1424/2150/4111/415/51/06 stwierdzające, że stanowisko Pana......przedstawione we wniosku z dnia 18.04.2006r. (data wpływu 21.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa ubiegania się o pomniejszenie kwoty odprowadzonego podatku za 2005r. o równowartość 30 diet w związku z czasowym przebywaniem za granicą i uzyskiwaniem dochodów ze stosunku pracy jest nieprawidłowe -

utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.


U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 18.04.2006r. (data wpływu 21.04.2006r.) Pan ....wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w w/w wniosku wynika, że Pan.... na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony z dniem 02.01.2003r. na stanowisko oficera w Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie, Mons Belgia.

Następnie w związku z wejściem w życie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2003r. Nr 179, poz. 1750) z dniem 1 lipca 2004r. został wyznaczony przez Szefa Sztabu Generalnego WP na stanowisko młodszego specjalisty w Kwaterze NATO w Europie na okres kadencji do 30 czerwca 2005r.

Zdaniem Podatnika, zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004r. przysługuje mu prawo pomniejszenia kwoty odprowadzonego podatku za 2005r. o równowartość 30 diet.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu w dniu 17.07.2006r. wydał postanowienie Znak: 1424/2150/4111/415/51/06, w którym wskazał, że art. 21 ust. 1 pkt 20 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do dochodów Podatnika, pod warunkiem, że nie uzyskiwał w 2005r. świadczeń zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 tejże ustawy oraz, że nie był w tym okresie członkiem służby zagranicznej.Organ pierwszej instancji stwierdził, że stanowisko Pana ...... zawarte we wniosku z dnia 18.04.2006r. jest nieprawidłowe, gdyż w świetle art. 21 ust. 1 pkt 20 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych równowartość trzydziestu diet pomniejsza kwotę dochodu a nie podatku.

Na w/w postanowienie z dnia 17.07.2006r. Znak: 1424/2150/4111/415/51/06 Pan .......złożył zażalenie, w którym prosi o ponowne przeanalizowanie indywidualnej sprawy w oparciu o uzasadnienie i załączone poświadczenia historii zatrudnienia w roku 2005 oraz o uchylenie decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu i wydanie decyzji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

W uzasadnieniu zażalenia podnosi, iż na podstawie treści uzasadnienia otrzymanej interpretacji dokonanej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu w/w postanowieniem rozumuje, że przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny uniemożliwił dokonanie jednoznacznej interpretacji w świetle obowiązującego prawa z uwagi na brak danych historii zatrudnienia Strony wnioskującej.

W związku z tym Podatnik załącza do zażalenia dokumenty poświadczające historię jego zatrudnienia.

Dodatkowo Podatnik informuje, że w roku 2005 nie miał zastosowania do Jego osoby art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie był i obecnie nie jest członkiem służby zagranicznej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę we wniosku z dnia 18.04.2006r. i rozpatrzeniu zarzutów odwołania stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) wolne od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej, w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym była wykonywana praca, zwolnienie dotyczy dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet, z zastrzeżeniem ust. 15.

Na podstawie przepisu art. 21 ust. 15 w/w ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20 nie ma zastosowania do wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przez pracownika w związku z jego pobytem poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83.

Zarzuty zażalenia wskazują, iż Pan.....błędnie zrozumiał, iż w świetle udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu interpretacji nie przysługuje mu zwolnienie, o którym mowa w w/w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w następstwie czego wywiódł, że jest to skutkiem niewyczerpującego przedstawienia we wniosku stanu faktycznego.

W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnia, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 zwolnieniu podlega dochód Podatnika przebywającego czasowo za granicą, uzyskującego dochody ze stosunku pracy w wysokości nieprzekraczającej rocznie równowartości trzydziestu diet, co nie jest równoznaczne wbrew twierdzeniom Podatnika zawartym w zażaleniu z prawem do pomniejszenia kwoty odprowadzonego podatku za 2005r. o równowartość 30 diet.

Informacje zawarte w zażaleniu Pan...... dotyczące historii zatrudnienia oraz nie uzyskiwania w 2005r. świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i faktu nie bycia członkiem służby zagranicznej, potwierdzają jedynie słuszność stanowiska organu podatkowego, iż podatnikowi przysługuje na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 tej ustawy zwolnienie z opodatkowania dochodu a nie pomniejszenie podatku o równowartość 30 diet.

W związku z tym, że zaskarżone postanowienie zostało wydane w oparciu o obowiązujące w 2005r. przepisy prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stanowisko Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu uznaje za prawidłowe i nie znajduje przesłanek do jego uchylenia oraz zmiany.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna i zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nie służy od niej odwołanie w postępowaniu podatkowym.

Stosownie do art. 54 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późn.zm.) Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi spełniającej wymogi określone w art. 57 w/w ustawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu, ul. Struga 26/28, 26-600 Radom, w dwóch egzemplarzach, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji zgodnie z art. 53 § 1 w/w ustawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY