Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym w 1980r. Podatnicy nabyli od osoby prywatnej, gospodarstwo rolne aktem notarialnym, stając się w ten sposób jedynymi właścicielami tego gospodarstwa. W 1983r. otrzymali od Naczelnika Gminy pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego na w/w gruncie. Budowę rozpoczęto w 1987r. i do chwili obecnej budowy tego budynku mieszkalnego nie zakończono. W dniu 05.04.2006r. Podatnicy dokonali aktem notarialnym sprzedaży całego gospodarstwa rolnego wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego. W związku z powyższym w złożonym wniosku Podatnicy zadają następujące pytania: czy jako sprzedający nieruchomość z rozpoczętą budową płacą podatek dochodowy od osób fizycznych, czy w efekcie tej sprzedaży powinni uiścić podatek dochodowy od uzyskanego przychodu, czy są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Skarbowym oświadczenia o dokonanej sprzedaży, czy okres 5-ciu lat liczy się w tym przypadku od dnia zakupu gospodarstwa rolnego, tj. od 1980r., czy też od dnia rozpoczęcia budowy (tj. od 1987r.), czy też od dnia zakończenia budowy (w tym przypadku budowa nie została zakończona), czy w przypadku Podatników ten 5-letni okres już minął.

sygnatura: 1463/DRa-I/4117/2/4/06/AM

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2006-10-04

słowa kluczowe:budowa budynków, sprzedaż nieruchomości

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 25.05.2006r. nr 1425/032/415/13/06/MJ postanawiające uznać za nieprawidłowe stanowisko Państwa .......... w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych w 2006r. z tytułu sprzedaży nieruchomości z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, a tym samym podziela stanowisko przedstawione przez Stronę we wniosku z dnia 05.04.2006r.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku z dnia 05.04.2006r. stanu faktycznego wynika, że w 1980r. Państwo nabyli aktem notarialnym od osoby prywatnej, gospodarstwo rolne, stając się w ten sposób jego jedynymi właścicielami. Następnie w 1983r. otrzymali od Naczelnika Gminy pozwolenie na budowę na w/w gruncie budynku mieszkalnego, którą rozpoczęto w 1987r. i do chwili obecnej jej nie zakończono. W dniu 05.04.2006r. Podatnicy aktem notarialnym dokonali sprzedaży całego gospodarstwa rolnego wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego. Zdaniem Państwa w opisanym stanie faktycznym nie powinni płacić żadnego podatku dochodowego. Ponadto uważają, że przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, gdyż okres 5-ciu lat powinien być liczony od dnia zakupu gospodarstwa rolnego, tj. od 1980r. W związku z tym, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia nabycia przedmiotowej nieruchomości do dnia jej sprzedaży minęło 5 lat - przychód ze sprzedaży wolny jest od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ponadto nie istnieje obowiązek składania oświadczenia dotyczącego uzyskanego przychodu ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości z rozpoczętą budową.

W dniu 25.05.2006r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu wydał postanowienie nr 1425/032/415/13/06/MJ, w którym stwierdził, iż stanowisko Państwa wyrażone w złożonym wniosku jest nieprawidłowe.

Organ pierwszej instancji stwierdził, że w przypadku odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości wraz z budynkami bieg 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie liczony od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości gruntowej, tj. z końcem 1980r.

W związku z tym przychód uzyskany w 2006r. ze sprzedaży nabytej przez Państwa w 1980r. nieruchomości z rozpoczętą w 1987r. budową nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a w/w ustawy i nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od sprzedaży nieruchomości, bowiem minął 5-letni okres liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W świetle powyższego nie należy składać oświadczenia o dokonanej sprzedaży.

Jednakże w ocenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu przychód ze zbycia nakładów na rozpoczętą budowę na zakupionej nieruchomości stanowi źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlega kumulacji z dochodami z innych źródeł i winien zostać wykazany stosownie do art. 45 ust. 1 cyt. ustawy w zeznaniu podatkowym za 2006r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu wniosku oraz postanowienia stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest m. in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieruchomości. W związku z tym należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity w Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności art. 46 i 48 w/w ustawy. Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Z treści art. 48 Kodeksu cywilnego wynika, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane.

W świetle powyższego, jeżeli na nieruchomości gruntowej znajduje się jako jej część składowa budynek nie stanowiący odrębnej nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, to sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego. Zatem grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są z natury swej nieruchomościami, a budynki lub ich części są trwale z gruntem związane i stanowią część składową nieruchomości. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi o sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Należy zauważyć, że ustawodawca nie rozdziela sprzedaży gruntu od sprzedaży budynku lub jego części stanowiących część składową nieruchomości. Nie wymienia również sprzedaży budynku lub jego części jako odrębnego źródła przychodu w podatku dochodowym.

W związku z tym, w przypadku odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości wraz z budynkami bieg terminu 5-letniego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie liczony od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości gruntowej, tj. z końcem 1980r.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podziela stanowisko organu pierwszej instancji, iż przychód uzyskany w 2006r. ze sprzedaży nabytej przez Państwo w 1980r. nieruchomości z rozpoczętą w 1987r. budową nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od sprzedaży nieruchomości, bowiem minął 5-letni okres liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów nie istnieje obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego uzyskanego przychodu ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości z rozpoczętą budową.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż wbrew stanowisku Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu przychód ze zbycia nakładów na rozpoczętą budowę na zakupionej nieruchomości nie stanowi źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a w/w ustawy.

Organ pierwszej instancji uznając za nieprawidłowe odmienne od powyższego stanowisko Podatników w tej kwestii rażąco naruszył przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy poprzez zakwalifikowanie przychodu ze zbycia nakładów na rozpoczętą budowę na zakupionej nieruchomości do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) organ odwoławczy w drodze decyzji z urzędu zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, m.in. jeżeli rażąco narusza ono prawo. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie oczywiste, gdy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym lub nie budzącym wątpliwości przepisem prawnym.

W świetle przepisu art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej zmiana postanowienia organu pierwszej instancji wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Niniejsza decyzja wydana została na podstawie stanu prawnego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku przez Stronę.

W związku z tym, że postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w części dotyczącej zastosowania przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rażąco narusza prawo - należało orzec jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Od niniejszej decyzji stosownie do art. 220 § 1, art. 221 i art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu, ul. Struga 26/28 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY