Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej na wyłączną własność przez jednego z małżonków w drodze podziału majątku dorobkowego podlega wyłączeniu stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w świetle art. 2 ust. 1 pkt 5 updof.

sygnatura: PD-2/41170-97/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-10-09

słowa kluczowe:ustawa, wyłączenie

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej w dniu 23.08.2006 r. PDV/415-5/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 13.03.2006 r. Pani W., działając przez pełnomocnika, zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że Pani W. nabyła wraz z mężem nieruchomość położoną w S. częściowo w drodze umowy kupna - sprzedaży z 1999 r. oraz częściowo w drodze darowizny. W związku z rozwodem nastąpił podział majątku dorobkowego małżonków i nieruchomość ta została przyznana Pani W. na wyłączną własność.
Pani W. zamierza zbyć własność przedmiotowej nieruchomości na rzecz osoby trzeciej.
Zapytanie dotyczyło kwestii, czy w sytuacji kiedy od podziału majątku nie upłynęło 5 lat, przychód uzyskany z tej sprzedaży, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Pani W., sprzedaż nieruchomości nie spowoduje powstania obowiązku zapłaty podatku, z uwagi na to, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów uzyskanych z podziału majątku wspólnego, co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej postanowieniem z dnia 23.08.2006 r. Nr PDV/415-5/06 uznał, że przedstawione przez Panią W. stanowisko jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dotyczy sytuacji, gdy poprzez dokonanie podziału majątku wspólnego związanego z wyłączeniem wspólności majątkowej u każdego z małżonków powstaje przychód w wysokości odpowiadającej otrzymanej części majątku wspólnego. W takiej sytuacji przychód z tytułu podziału majątku wspólnego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Organ I instancji stwierdził ponadto, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z inną sytuacją tj. z kwestią opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej na wyłączną własność w wyniku podziału majątku wspólnego. Przychód uzyskany ze sprzedaży takiej nieruchomości nie jest objęty wyłączeniem, o którym mowa w powołanym art. 2 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Tym samym przychód ten podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie podziela stanowisko organu I instancji, że do opisanego stanu faktycznego nie ma zastosowania przepis art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jednakże nie podziela stanowiska odnośnie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej na wyłączną własność przez Panią W. w wyniku podziału majątku wspólnego.
Istota prawa współwłasności polega na tym, że współwłaścicielom przysługują "idealne" części wspólnego prawa własności (tzw. udziały), którymi mogą swobodnie rozporządzać (art. 198 k.c.).
Rozporządzenie udziałem jest rozporządzeniem ułamkową (procentową) częścią prawa własności, a nie częścią (rzeczy) nieruchomości. Dopóki istnieje współwłasność możemy mówić tylko o istnieniu "udziałów w tym prawie", o ich nabywaniu i zbywaniu, nigdy - o prawie do części rzeczy, o jej zbywaniu, bądź nabywaniu w częściach. Współwłaściciele mają swoje udziały w prawie, ale nie w rzeczy.
Procentowego, bądź ułamkowego określenia wysokości udziału w prawie współwłasności nie należy utożsamiać z prawem do takiej właśnie części nieruchomości, będącej przedmiotem tego prawa.
Będąca przedmiotem współwłasności rzecz jest bowiem niepodzielna i żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje prawo do fizycznie określonej części rzeczy. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo do całej rzeczy w trakcie trwania współwłasności. Można więc powiedzieć, że prawo do całej rzeczy każdy ze współwłaścicieli nabywa w momencie nabycia udziału w prawie własności. W myśl zapisu art. 206 k.c. każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Każdy ze współwłaścicieli ma jednakowe prawo do całej rzeczy, ograniczone jedynie takim samym prawem pozostałych współwłaścicieli. Każdy może posiadać całą rzecz i korzystać z całej rzeczy, o ile to nie narusza tych samych uprawnień pozostałych.
Czynność prawna zniesienia współwłasności rzeczy, dokonana w drodze umownej lub sądowej, nie jest czynnością prowadzącą do nabycia rzeczy, która wcześniej do nabywcy należała, skoro własność tej rzeczy przysługiwała mu dotychczas niepodzielnie jako jej współwłaścicielowi (art. 195 k.c.).
Zniesienie współwłasności polega bowiem tylko na dokonaniu podziału rzeczy wspólnej należącej do wszystkich współwłaścicieli. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli. W rezultacie dochodzi tylko do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.
Wobec powyższego za datę nabycia nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w przypadku sprzedaży nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego.
Nadmienić należy, że przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny polega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) w/w ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, nie jest wiążąca dla podatnika (następcy prawnego podatnika), osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
Zmiana lub uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.
Na decyzję niniejszą służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY