Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki poniesione w roku 2005 na przebudowę części strychu znajdującego się na poddaszu budynku na cele mieszkalne mogą być odliczone w ramach ulgi z tytułu remontu i modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego?

sygnatura: IPB2/4117-32/06/3

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-10-17

słowa kluczowe:modernizacja, ulga remontowa

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.08.2006 r. wniesionego przez podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie uznające za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2006 r. (wpływ do urzędu w dniu 07.06.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odliczenia wydatków poniesionych w roku 2005 na przebudowę części strychu znajdującego się na poddaszu na cele mieszkalne w ramach ulgi z tytułu remontu i modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 06.06.2006 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. piśmie wynika, iż:
- w lipcu 2001 r. podatnik stał się współwłaścicielem budynku mieszkalnego w Chorzowie, tj. lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 14,
- budynek znajduje się w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej,
- w sierpniu 2004 r., za zgodą ww. Wspólnoty Mieszkaniowej i na podstawie podpisanej umowy najmu, podatnik rozpoczął modernizację części poddasza w ww. budynku,
- koszty modernizacji poniósł podatnik,
- modernizacja polegała na wykonaniu przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, elektrycznego, docieplaniu stropów i stropodachów oraz ścian budynku, ulepszeniu kanałów wentylacyjnych, wykonaniu balkonu, obróbce blacharskiej i elementach odwodnienia balkonu.

Zdaniem wnioskodawcy:
- wszystkie ww. wydatki poniesione zostały na własne potrzeby mieszkaniowe,
- przeznaczone zostały na modernizację części zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku mieszkalnego,
- modernizacja dokonana była w już istniejącym budynku mieszkalnym,
- wszystkie wykonane prace odpowiadają rodzajom wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego zamieszczonym w zał. 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r.,
- faktury wystawione zostały wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Według podatnika za modernizację uważa się trwałe ulepszenie (unowocześnienie) istniejącego już lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w związku z czym przysługuje mu prawo, zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.), do zmniejszenia podatku dochodowego za 2005 r. o ww. wydatki w ramach remontu i modernizacji.

Postanowieniem z dnia 01.08.2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Pismem z dnia 06.08.2006 r. podatnik wniósł zażalenie na ww. postanowienie stwierdzając, iż przysługuje mu prawo odliczenia poniesionych wydatków w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego, prace modernizacyjne zostały wykonane w istniejącej części wspólnej budynku mieszkalnego i nie spowodowały powstania nowej części budynku mieszkalnego. Ponadto stwierdza, iż w przekonaniu o prawidłowości takiego rozumowania utwierdza decyzja Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 28.06.2005 r. sygnatura PBB3-415/9-18/05.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Z dniem 1.01.2004 r. został uchylony art. 27a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w którym regulowane były zasady korzystania m.in. z tzw. ulgi remontowej. Jednakże ustawodawca w przepisach przejściowych z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) przewidział możliwość korzystania z ulgi remontowej do 31.12.2005 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej, wydatki poniesione przez podatników w latach 2004-2005 na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.
Z treści art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.), podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Powołana powyżej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć remontu i modernizacji, dlatego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjął ich określenia z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 04.03.1998 r. sygn. akt I SA/Gd 886/96 - "Za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia technicznego takich jak: dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji. Za modernizację natomiast uważa się trwałe ulepszenie (unowocześnienie) istniejącego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego np. przez wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej lub zmiany sposobu ogrzewania. Zgodnie z tymi pojęciami roboty remontowe i modernizacyjne polegają na wymianie, naprawie, zmianie - przebudowie elementów lokalu lub budynku mieszkalnego w celu przywrócenia lub poprawy ich stanu pod względem użytkowym i technicznym".

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, iż strych znajdujący się na poddaszu ww. budynku, nie jest częścią mieszkalną tego budynku, stanowi natomiast część wspólną wszystkich właścicieli budynku (czyli część niemieszkalną). Część tego strychu znajduje się nad lokalem mieszkalnym nr 14, tj. lokalem stanowiącym własność podatnika i została wynajęta przez podatnika od Wspólnoty Mieszkaniowej w celu przebudowy z jego środków własnych na część mieszkalną.
Zatem w przedmiotowym przypadku podatnik nie poniósł wydatków na remont, czy modernizację już istniejącego lokalu mieszkalnego nr 14, czy też budynku mieszkalnego, w którym znajduje się ten lokal, lecz na przebudowę części strychu, która nie stanowi części mieszkalnej.

Zgodnie z ww. definicjami, przez remont i modernizację należy rozumieć wykonanie takich prac, które odtwarzają, regenerują, unowocześniają już istniejącą substancję mieszkalną.
Z charakteru wskazanych we wniosku z dnia 06.06.2006 r. prac budowlanych wynika, iż prace te służą do przystosowania powierzchni niemieszkalnej na mieszkalną.

Faktem jest, że ww. budynek jest budynkiem mieszkalnym, jednak w jego skład wchodzą zarówno części mieszkalne (lokale mieszkalne), jak i części niemieszkalne (np. przedmiotowy strych na poddaszu budynku).
Wobec powyższego wydatki na przebudowę strychu znajdującego się na poddaszu, który jest częścią niemieszkalną budynku, a który dopiero w wyniku tej przebudowy stanie się częścią mieszkalną, nie mogą być utożsamione z wydatkami na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, wbrew twierdzeniom podatnika, stwierdza, iż wydatki ww. nie zostały poniesione na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, wobec czego nie podlegają odliczeniu na mocy art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.).
Zauważa ponadto, iż powołana w zażaleniu z dnia 06.08.2006 r. decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 28.06.2005 r. sygnatura PBB3-415/9-18/05 dotyczy zupełnie innego stanu faktycznego.

Biorąc powyższe pod uwagę, brak jest przesłanek do dokonania zmiany zaskarżonego postanowienia.

Decyzja niniejsza, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Decyzja jest ostateczna. Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY