Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy ojciec będący wdowcem, pozostający formalnie od 24.08.1991 r. w związku małżeńskim może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów jako osoba samotbnie wychowująca dziecko?

sygnatura: WB-PD/415-0013/06/Z

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

data: 2006-09-04

słowa kluczowe:osoba samotnie wychowująca dzieci, preferencyjne opodatkowanie dochodów, zeznanie podatkowe

DECYZJA

Po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 03.07.2006 r. wniesionego przez Podatnika, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z dnia 22.06.2006 r. Nr PDII/415-1/94/06 zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego
- Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

W dniu 11.05.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie możliwości rozliczenia za 2005 r. podatku dochodowego od osób fizycznych wspólnie z dzieckiem.
Opisując stan faktyczny Podatnik wskazał, że jest ojcem 21-letniej córki uczącej się w szkole wyższej. Od 03.09.1987 r. jest wdowcem jednocześnie pozostając formalnie od 24.08.1991 r. w związku małżeńskim.
Ponieważ obecna żona nie przysposobiła Jego córki i nie jest jej opiekunem prawnym, a córka uzyskała jedynie dochód z renty rodzinnej po zmarłej matce - zdaniem Podatnika ? może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów.
Działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 22.06.2006 r. Nr PD II/415-1/94/06, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu stwierdził, iż stanowisko Strony przedstawione w ww. wniosku jest nieprawidłowe, bowiem nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa podatkowego.
Na niniejsze postanowienie Podatnik pismem z dnia 03.07.2006 r. złożył zażalenie, podtrzymując wcześniej prezentowane stanowisko. W Jego ocenie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu dokonał jednostronnej ? na swoją korzyść ? interpretacji przepisów, rażąco naruszając gwarantowane ustawą uprawnienia podatnika, pomijając istotną zmianę treści przepisu art. 6 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzoną od 1.01.2001 r.
Podatnik nadal utrzymuje, że pomimo zawarcia formalnego związku małżeńskiego w dniu 24.08.1991 r. nie uległ zmianie fakt, że od 03.09.1987 r. jest wdowcem.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy oraz argumentami Strony podniesionymi w zażaleniu, stwierdził, że interpretacja udzielona przez organ pierwszej instancji jest prawidłowa, co niżej uzasadnia.
Stosownie do zapisu art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym m. in. dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku ? podatek może być określony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.
Ust. 5 tego artykułu zawiera ustawową definicję osoby samotnie wychowującej dzieci.
Stanowi on, że za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, albo osoba, w stosunku do której orzeczono separacje w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Definicja ta posługuje się określeniami dot. stanu cywilnego osoby samotnie wychowującej dziecko.
Stan cywilny w szerokim znaczeniu to wszystkie te cechy człowieka, które określają jego pozycję w rodzinie. W węższym znaczeniu przez stan cywilny rozumie się stosunek danej osoby do instytucji małżeństwa. Stąd uznać należy, że nie można być jednocześnie wdowcem i osobą żonatą.
Powyższy wniosek wynika również z wzajemnej relacji treści art. 6 ust. 5 zdanie pierwsze i drugie ww. ustawy. Z przepisów tych wynika, że co do zasady, za osobę samotnie wychowującą dzieci nie uważa się osoby pozostającej w związku małżeńskim, za wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 6 ust. 5 zdanie drugie cyt. ustawy, które jednak nie dotyczy przedmiotowej sprawy.
Podatnik w 1987 r. został wdowcem i ponad wszelką wątpliwość pozostawał nim do dnia zawarcia formalnego związku małżeńskiego w dniu 24.08.1991 r.
Od tego dnia posiada status osoby żonatej co z całą pewnością ma również odzwierciedlenie w posiadanych przez Stronę osobistych dokumentach.
Stąd analiza opisanego przez Podatnika stanu faktycznego, w świetle obowiązujących w 2005 r. przepisów prawa podatkowego pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że Podatnik nie ma prawa do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Dla odmiennej interpretacji obowiązujących przepisów bez znaczenia pozostaje to, że obecna małżonka nie przysposobiła córki Podatnika.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zauważa, iż nie można czynić zarzutu organowi pierwszej instancji jakoby dokonał jednostronnej interpretacji przepisów nie uwzględniając jednocześnie ich zmian.
W przedmiotowej sprawie możliwość zastosowania preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko dot. roku 2005, stąd też rozpatrując wniosek Podatnika organy podatkowe obowiązane są do respektowania zapisów ustawy w tym roku obowiązujących, co też uczyniono.
Stwierdzenia Podatnika, że jest wdowcem chociaż jest w formalnym związku małżeńskim, są z Jego strony niekonsekwencją określenia własnego stanu cywilnego.
Natomiast zmiana przepisu art. 6 ust. 5 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązująca od 1.01.2001 r. byłą jedynie zmianą redakcyjną, pozostającą bez wpływu na interpretację wynikającej z niej normy prawnej.
Mając powyższe na uwadze Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY