Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zapłacona prowizja od kredytu na zakup akcji prywatyzowanego banku jest kosztem uzyskania przychodu?

sygnatura: 1463/DRa-I/4117/2/2/06/EW

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2006-09-07

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, kredyt bankowy, prowizje

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 23.03.2005r. Nr 1425/032/415/8/05/MJ w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie postanawiające uznać za prawidłowe stanowisko Pani.... wyrażone we wniosku z dnia 08.03.2005r. w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zapłaconej prowizji od kredytu zaciągniętego na zakup tych papierów wartościowych i stwierdza, że w/w stanowisko jest nieprawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Z przedstawionego we wniosku z dnia 08.03.2005r. stanu faktycznego wynika, że w 2004r. Podatnik otrzymał z Banku X kredyt z przeznaczeniem na zakup akcji prywatyzowanego Banku Y, od którego zapłacił prowizję w kwocie 725,00 zł. Zakupione akcje Pani.....sprzedała za pośrednictwem biura maklerskiego. Z informacji jaką Podatnik uzyskał z Banku X wynikało, że do kosztów uzyskania przychodów z w/w źródła zaliczono koszt nabycia sprzedanych akcji wraz z prowizją, prowizję od sprzedaży papierów wartościowych, opłatę za prowadzenie rachunku, opłatę za przechowywanie papierów wartościowych, opłatę za pakiety informacyjne dotyczące rachunków internetowych.

Pani .....wystąpiła do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z zapytaniem czy w opisanym przypadku zapłacona prowizja jest kosztem uzyskania przychodów.

Zdaniem Podatnika składając do urzędu skarbowego PIT-38C za rok 2004 do kosztów uzyskania przychodów powinien doliczyć zapłaconą prowizję od kredytu w kwocie 725 PLN.

W dniu 23.03.2005r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu wydał postanowienie Nr 1425/032/415/8/05/MJ, w którym stwierdził, że stanowisko Pani .....wyrażone w w/w wniosku jest prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu wniosku Pani.....z dnia 08.03.2005r. oraz w/w postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza co następuje :

Zgodnie z zasadą określoną w art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym dochodu z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych a także umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Stosownie do art. 22 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl natomiast art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) w/w ustawy nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

W związku z powyższym, skoro ustawodawca wyłączył z katalogu kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z samym kredytem, to nie mogą stanowić kosztu wydatki związane z obsługą tego kredytu.

Prowizja za udzielenie kredytu jest rezultatem zawartej z bankiem umowy kredytowej i stanowi usługę bankową związaną wyłącznie z udzieleniem kredytu, pozostającą bez związku z jego celem. Fakt, iż zawarcie umowy kredytowej służyło uzyskaniu kredytu przeznaczonego na zakup akcji nie oznacza, że wydatki poniesione w związku z udzieleniem i uruchomieniem kredytu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uważa za nieprawidłowe stanowisko Pani ...... zawarte we wniosku z dnia 08.03.2005r.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) organ odwoławczy w drodze decyzji z urzędu zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy m.in. jeżeli rażąco narusza ono prawo. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie oczywiste, gdy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym lub nie budzącym wątpliwości przepisem prawnym.

Zgodnie z regulacją art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej zmiana albo uchylenie postanowienia organu pierwszej instancji wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

W związku z tym, że postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu rażąco narusza prawo należało orzec jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Od niniejszej decyzji stosownie do art.220 § 1, art. 221 i art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Struga 26/28 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY