Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie podatnika dotyczy zeznania o wysokosci wspólnych dochodów małżonków

sygnatura: IPB2/4117-13/06/3

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-09-12

słowa kluczowe:opodatkowanie łączne małżonków, zeznanie podatkowe

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.07.2006 r. wniesionego przez p. ... zam. ... ul. ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 22.06.2006 r. Nr ... stwierdzające, że stanowisko podatników przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zastosowania pierwszego progu podatkowego do wspólnego zeznania za 2005 rokjest nieprawidłowe

- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany (uchylenia) postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 24.03.2006 r. do Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek z dnia 14.03.2006 r. p. ... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Na wezwanie organu wniosek ten uzupełniono pismem z dnia 13.04.2006 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w ... 1998 r. p. ... złożyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ... dokumenty celem uzyskania emerytury. Zakład ten decyzją z dnia 15.04.1998 r. odmówił podatniczce przyznania emerytury. Pani... skierowała sprawę na drogę sądową. Po otrzymaniu korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w ... z dnia 08.03.2005 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ... wypłacił podatniczce w 2005 roku zaległą emeryturę za okres od 1998 do 2005 r., tj. za czas trwania postępowania sądowego. Kumulacja dochodów z tytułu emerytury podatniczki spowodowała, że wspólny dochód małżonków za 2005 rok przekroczył wysokość pierwszego progu podatkowego.

Podatnicy uważają, iż powinno przysługiwać im prawo zastosowania pierwszego progu podatkowego do wspólnego rozliczenia dochodów w zeznaniu za 2005 rok, ponieważ przekroczenie tego progu w wyniku skumulowania dochodów z emerytury z lat 1998-2005 nastąpiło z przyczyn niezależnych od nich.

Postanowieniem z dnia 22.06.2006 r. Nr ... Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdził, że stanowisko podatników przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zastosowania pierwszego progu podatkowego do wspólnego zeznania za 2005 rok jest nieprawidłowe.

Pismem z dnia 02.07.2006 r. p. ... wnieśli zażalenie na w/w postanowienie, w którym wnoszą o jego uchylenie, gdyż jest krzywdzące, ponieważ skumulowanie dochodów żony z emerytury nie powstało z winy podatników.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm. ) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie (art. 6 ust.2 w/w ustawy).

Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku (art. 6 ust. 3).

Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku (art. 6 ust. 3).

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (art. 9 ust. 2 ustawy).
Źródłem przychodów, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy jest m. in. emerytura lub renta.

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pani ... w 2005 roku otrzymała z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ... zaległą emeryturę za lata 1998-2005.
Mając na uwadze dyspozycję art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, fakt otrzymania w/w emerytury spowodował powstanie przychodu podatniczki w 2005 roku, który to przychód stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy, winien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ten rok.
Należy zauważyć, że w okresie, za który zaległa emerytura została wypłacona nie został od niej odprowadzony należny podatek dochodowy od osób fizycznych, a zatem podlega ona opodatkowaniu w roku faktycznego otrzymania.

Wobec powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna. Decyzja ta, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY