Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatek poniesiony na budowę dojazdu (podjazdu) do własnego budynku mieszkalnego spełnia warunki zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy pdof ?

sygnatura: PBB2-4117/3-0074/2006

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-09-14

słowa kluczowe:budowa budynków, sprzedaż nieruchomości, zwolnienia podatkowe

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 07.06.2006 r. wniesionego przez M. D. zam. Ż. ul. P. postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ż. z dnia 31.05.2006 r. nr xxx stwierdzające nieprawidłowość stanowiska M. D. przedstawionego we wniosku z dnia 26.04.2006 r. uzupełnionym w dniu 16.05.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej rozliczenia wydatków poniesionych na budowę dojazdu do budynku mieszkalnego w ramach zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany w/w postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 26.04.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ż. wpłynął wniosek M. D. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z treści wniosku wynika, iż podatnik w dniu xxx 2004 r. odpłatnie zbył frac12; udziału we współwłasności nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 44,5 m2. W dniu 27.10.2004r. podatnik złożył w Urzędzie Skarbowym w Ż. oświadczenie o przeznaczeniu kwoty uzyskanej z odpłatnego zbycia w/w lokalu mieszkalnego, na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. w Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ). Jesienią 2004 r. w związku z budową własnego budynku mieszkalnego, podatnik poniósł wydatek na wybudowanie dojazdu do tego budynku tj. wykonanie podbudowy z ułożeniem kostki brukowej i palisady o pow. 172 m2. Zdaniem podatnika powyższy wydatek, związany z budową dojazdu ( podjazdu ) do domu, udokumentowany fakturą jest wydatkiem poniesionym na budowę własnego budynku mieszkalnego podatnika o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie podatnika ponosząc wydatek na budowę dojazdu do domu wypełnił warunki zwolnienia podatkowego, o którym mowa w/w przepisie.

Postanowieniem z dnia 31.05.2006 r. nr xxx Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ż. uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez podatnika w sprawie będącej przedmiotem w/w wniosku. Postanowienie to zostało doręczone podatnikowi skutecznie w dniu 06.06.2006 r. Pismem z dn. 07.06.2006 r. podatnik wniósł zażalenie na w/w postanowienie w którym podnosi naruszenie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez błędną wykładnię . Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje :

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26.07.1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. w Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym w 2004r.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2 ( nie znajdującego zastosowania w przedmiotowej sprawie) m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (...).Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (...) - art. 19 ust. 1 w/w ustawy.

W myśl art. 28 ust. 1 tej ustawy przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.Podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika ( art. 28 ust 2 w/w ustawy).Zasada, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) - art. 28 ust. 2a w/w ustawy).

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) -c) (....), w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży :
na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
-na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...),
na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.
Jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:
1) od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,
2) począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych - art. 28 ust. 3 w/w ustawy.

W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru - art. 28 ust. 4 w/w ustawy.
Z treści wniosku wynika, iż podatnik w dniu 25.10.2004 r. odpłatnie zbył frac12; udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego. W dniu 27.10.2004 r. podatnik złożył w Urzędzie Skarbowym w Ż. oświadczenie o przeznaczeniu kwoty uzyskanej ze sprzedaży, pomniejszonej o koszty odpłatnego zbycia, na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jesienią 2004 r. podatnik poniósł wydatek na wybudowanie dojazdu (podjazdu) do własnego budynku mieszkalnego.

Zgodnie z art. 120 ustawy Ordynacja podatkowa organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. Ponieważ w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest odrębnej definicji budowy i wykazu wydatków na budowę, dlatego organy podatkowe posiłkują się przepisami prawa budowlanego i rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy / Dz. U. z 1996r. Nr 156, poz. 788 /.
Takim działaniom organów podatkowych nie można zarzucić dowolności, czy działania bez podstawy prawnej. W ten sposób zachowana jest bowiem jednolitość rodzajów wydatków dla wszystkich podatników korzystających ze zwolnień podatkowych na podstawie art. 27a ust. 1 (w brzmieniu obowiązującym od 31.12.2001 r.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) w/w ustawy.

Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane ( tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego. Budowa realizowana jest na podstawie pozwolenia na budowę, a kończy się z chwilą zakończenia robót budowlanych ( budowy) i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Z treści wniosku i zażalenia wynika, że podatnik posiada projekt zagospodarowania działki, w którym ujęto dojazd (podjazd) do budynku mieszkalnego, projekt budowlany budynku mieszkalnego i pozwolenie na jego budowę.
Przenosząc powyższe na grunt prawa podatkowego należy stwierdzić, że przez budowę budynku mieszkalnego w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy należy uznać wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie pozwolenia na budowę zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym. Dla procesu budowy budynku istotne jest wykonanie tylko tych elementów, które stanowią jego substancję lub są trwale z tym budynkiem związane.
Poniesienie wydatku na wybudowanie dojazdu (podjazdu) do budynku tj. wykonanie podbudowy z ułożeniem kostki brukowej i palisady nie jest wydatkiem na budowę własnego budynku mieszkalnego.
Ulga z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) w/w ustawy dotyczy budowy budynku natomiast chodnik, dojazd (podjaz), ogrodzenie czy palisada nie stanowią części składowej budynku i mogą być w każdej chwili odłączone od budynku, dlatego nie mogą być zaliczone do wydatków na jego budowę.W/w elementy stanowią infrastrukturę wybudowanego budynku mieszkalnego nie są jednak włączone w wartość substancji budynku. Mieszczą się one w pojęciu "urządzenia budowlane " .
Ponadto zauważa się, iż powołane w zażaleniu wyroki NSA i WSA nie stanowią wykładni prawa i wiążą tylko strony tych konkretnych postępowań przed sądem administracyjnym.
Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, że brak jest przesłanek do dokonania zmiany w/w postanowienia organu pierwszej instancji. Decyzja niniejsza jest ostateczna i została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach na mocy art. 143 ustawy Ordynacja podatkowa. Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skargę wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, adres Izba Skarbowa w Katowicach -Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie 30 dni od dnia doręczenia nin. decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY