Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wynagrodzenie otrzymane w ramach realizacji projektu, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym ?

sygnatura: PD1-4151-124/06

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2006-09-18

słowa kluczowe:dochód, fundusz pomocowy, programy, zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 12.07.2006 r. znak: OG/005/98/PDII/415-79/06 dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych ze środków bezzwrotnej pomocy, pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pismem z dnia 12.12.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 27.12.2005 r. podatniczka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z wnioskiem o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu udziału w Projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu SPO RZL.

W złożonym wniosku strona przedstawiła własne stanowisko dotyczące w/w zagadnienia. Zdaniem podatniczki przedmiotowe wynagrodzenia podlegają w całości zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postanowieniem z dnia 20.07.2006 r. Nr OG-005/98/PDII/415-79/06 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdził, że stanowisko Podatniczki przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia organ podatkowy wskazał, że zwolnienie z opodatkowania, w oparciu o wskazany przez podatniczkę przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy wyłącznie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, natomiast od wynagrodzenia w części finansowanej z budżetu państwa winien być odprowadzony podatek dochodowy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, że w/w postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i dlatego na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa zmienia go niniejszą decyzją.

    Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.
    Zwolnienie z opodatkowania zawarte w powołanym przepisie może być zastosowane w sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki, tj.:
  1. środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie,
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych.

Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że podatniczka jest zatrudniona przy realizacji projektu Pt. "Lotny konsultant - pilotażowy model współdziałania instytucji rynku pracy". Wymieniony Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.1 w 78,57%,natomiast w 21,43% finansowany ze środków budżetu państwa.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) NR 1260 /1999 dotyczącego zarządzenia i systemów kontroli pomocy udzielonej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

W związku z powyższym wypłacane podatniczce wynagrodzenia podlegają w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.

Powyższe stanowisko potwierdzają wyjaśnienia Ministra Finansów zawarte w piśmie znak: DD 6-8213-8/06/DZ/412 z dnia 30.08.2006 r.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY