Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychód uzyskany przez współautora wynalazku patentowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdy: nie ma związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, został wypłacony z prywatnego konta osób wykorzystujących rozwiązanie patentowe na prywatne konto podatnika i został wcześniej opodatkowany w ramach spółki jawnej?

sygnatura: IPB2/4117-0018/06/3

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-09-20

słowa kluczowe:prawa autorskie, prawa majątkowe, twórcy, wynalazki

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11.07.2006r. (złożonego w Urzędzie Skarbowym w Z. dniu 13.07.2006r.) wniesionego przez J.K. zam. Z. ul. Z. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia 04.07.2006r. Nr PDI /410/357/ID/06 stwierdzające nieprawidłowość stanowiska J. K. przedstawionego we wniosku z dnia 21.04.2006r. uzupełnionym w dniu 09.05.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej metody rozliczenia przez współwłaściciela patentu zysku osiągniętego w 2006r. związanego z wdrożeniem rozwiązania patentowego przez pozostałych współwłaścicieli patentu w ramach spółki jawnej - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany w/w postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 24.04.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. wpłynął wniosek J.K. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Ze złożonego wniosku uzupełnionego pismem z dnia 09.05.2006r. wynika, iż podatnik i dwie inne osoby fizyczne są współautorami i współwłaścicielami patentu zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP pod nr P-xxx. Osoby te w dniu 10.05.2003r. zawarły umowę cywilnoprawną, regulującą udział stron we wspólnym prawie i ewentualnych zyskach wynikających z wdrożenia rozwiązania objętego w/w patentem. Na podstawie w/w umowy udział podatnika we wspólnym prawie i ewentualnych zyskach wynosi 34%. Podatnik nie wykorzystuje w/w wynalazku w ramach własnej działalności podatkowej. Dwaj inni współautorzy i współwłaściciele patentu wykorzystują wynalazek w ramach własnej działalności gospodarczej (spółka jawna). Zgodnie z zawartą umową współautorzy i współwłaściciele patentu prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki jawnej, zobligowani są do podzielenia osiągniętego zysku netto i wypłaty z niego podatnikowi udziału w wysokości 34%.Zdaniem podatnika uzyskany przez niego w 2006r. przychód z wynalazku patentowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na to, że nie ma żadnego związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, został wypłacony z prywatnych kont osób wykorzystujących rozwiązanie patentowe na prywatne konto podatnika oraz został już wcześniej opodatkowany w ramach spółki jawnej. Dlatego jedynym należnym podatkiem jest podatek od czynności cywilnoprawnych.

Postanowieniem z dnia 04.07.2006r. Nr xxx Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez podatnika w sprawie będącej przedmiotem w/w wniosku. Postanowienie to zostało doręczone podatnikowi skutecznie w dniu 06.07.2006r. Pismem z dn. 11.07.2006r. (złożonym w Kancelarii Urzędu Skarbowego w Z. w dniu 13.07.2006r.) podatnik wniósł zażalenie na w/w postanowienie żądając jego uchylenia w całości oraz wydania interpretacji zgodnej ze stanowiskiem podatnika przestawionym we wniosku z dnia 21.04.2006r. uzupełnionym pismem z dnia 09.05.2006r. lub ewentualnie o wydanie interpretacji pozwalającej podatnikowi na stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu "przekazania przedsiębiorcy wynalazku do wykorzystania". Ponadto podatnik zaskarżonemu postanowieniu zarzuca naruszenie przepisu art. 122 i art. 124 Ordynacji podatkowej.

Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:
Istotę prawa do wynalazku, możliwość dysponowania tym prawem oraz pobieranie z niego korzyści normują przepisy ustawy z dnia 30.06.2000r. prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2003r Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
Zgodnie z art. 11 ust. 1 w/w ustawy prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, twórcy.
Współtwórcom wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawnienie do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje wspólnie - art. 11 ust. 2 w/w ustawy.
Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej - art. 63 ust. 1 w/w ustawy.
W razie uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stanowi inaczej, do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do swego udziału w patencie -art. 72 ust. 2 w/w ustawy.
Przenosząc powyższe na grunt prawa podatkowego należy stwierdzić, że zgodnie z brzmieniem przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26.07.1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. w Dz. U z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym w 2006r.) jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).
Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw - art. 18 w/w ustawy.
Prawo do wynalazku jest prawem majątkowym.

W związku z powyższym przychód uzyskany ze wspólnego prawa do wynalazku, stosownie do udziału w patencie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Odnosząc się do zawartego w zażaleniu z dnia 11.07.2006r. nowego wniosku podatnika o wydanie interpretacji prawa podatkowego pozwalającej podatnikowi na stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu "przekazania przedsiębiorcy wynalazku do wykorzystania" należy stwierdzić, że przepisy art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej nie pozwalają Dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach na udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Uprawnienia te posiada zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego.
Dlatego też z nowym wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego w tym zakresie należy zwrócić się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przepisu art. 122 i art. 124 Ordynacji podatkowej należy stwierdzić, że jest chybiony. Art. 122 i art. 124 Ordynacji podatkowej mają zastosowanie w postępowaniu podatkowym, natomiast wniosek podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie jest rozpatrywany na mocy odrębnej regulacji zawartej w art. 14 a Ordynacji podatkowej.
Biorąc pod uwagę całokształt regulacji zawartych w treści art. 14a - 14 c Ordynacji podatkowej, a zwłaszcza sformułowanie art. 14a § 5 stanowiące, że do załatwienia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji zastosowanie odpowiednio mają przepisy art. 169 § 1 i 2 oraz art. 170 § 1 należy stwierdzić, że pozostałe przepisy Ordynacji podatkowej nie mają zastosowania do załatwienia takiego wniosku. W tym stanie rzeczy bezzasadny jest zarzut naruszenia art. 122 i art. 124 Ordynacji podatkowej.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, że brak jest przesłanek do dokonania zmiany w/w postanowienia organu pierwszej instancji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna i została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach na mocy art. 143 ustawy Ordynacja podatkowa.
Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skargę wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, adres Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie 30 dni od dnia doręczenia nin. decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY