Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podwyższenie kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: PBB2-4117/3-0071/2006

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-09-20

słowa kluczowe:kapitały pieniężne, podwyższenie kapitału, wkłady niepieniężne

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 05.06.2006 r. wniesionego przez podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim uznające za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 06.04.2006 r. (wpływ do urzędu w dniu 07.04.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wniesienia do Spółki Akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci własności do znaku towarowego
- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 06.04.2006 r. (wpływ do urzędu w dniu 07.04.2006 r.) podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. piśmie wynika, iż:
- podatnik jest akcjonariuszem Spółki Akcyjnej,
- ww. Spółka, na podstawie umowy licencyjnej korzysta ze znaku towarowego słowno - graficznego,
- Urząd Patentowy wydał świadectwo ochronne na ww. znak na rzecz podatnika i drugiego akcjonariusza,
- po zakończeniu umowy licencyjnej podatnik zamierza wnieść do Spółki prawo własności na ww. znak towarowy jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego,
- podwyższenie kapitału nastąpi w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji, bez obejmowania nowych akcji.

Zdaniem wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Postanowieniem Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.
Pismem z dnia 05.06.2006 r. podatnik wniósł zażalenie na ww. postanowienie stwierdzając, iż podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego na pokrycie wzrostu wartości nominalnej akcji nie jest tożsame z objęciem nowych akcji, wobec czego podwyższenie kapitału zakładowego w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Z treści art. 17 ust. 1a pkt 2 tej ustawy wynika natomiast, iż przychód określony w ust. 1 pkt 9 ww. ustawy powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

W przedmiotowym przypadku podatnik ma zamiar wnieść do spółki akcyjnej prawo własności na znak towarowy jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 441 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) podwyższenie kapitału zakładowego zarząd spółki zgłasza do sądu rejestrowego.Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, przy czym podwyższenie to wymaga zmiany statutu spółki (art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych).W świetle ww. przepisów przychód powstaje w dniu wpisu do rejestru sądowego podwyższenia kapitału zakładowego (np. poprzez wniesienie do spółki prawa własności na znak towarowy jako wkładu niepieniężnego). Nie ma natomiast znaczenia, czy podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nowych akcji, czy też podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, przychodem jest bowiem nominalna wartość akcji.

Ustawodawca za przychody z kapitałów pieniężnych uważa nominalną wartość akcji, co wynika wprost z treści art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wyniku podwyższenia wartość nominalna akcji uległa zmianie i w tym przypadku przychodem jest kwota odpowiadająca zwiększeniu wartości dotychczasowych akcji.Zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania, przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e (art. 22 ust. 1i ww. ustawy).

Art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu.Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e - osiągnięta w roku podatkowym. Dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c (art. 30b ust. 5 ww. ustawy).

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ww. ustawy).
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, iż powołana zarówno we wniosku z dnia 06.04.2006 r. jak i w zażaleniu z dnia 05.06.2006 r. informacja Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 26.11.2004 r. Nr PD-1/005/2-410/04/WK dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych i zgodnie z art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej wiąże ten organ który ją wydał.

Biorąc powyższe pod uwagę, brak jest przesłanek do dokonania zmiany zaskarżonego postanowienia.Decyzja niniejsza, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Decyzja niniejsza jest ostateczna. Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY