Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jakiej wysokości należy odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku oraz działu spadku ?

sygnatura: PD2-4151-133/06

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2006-09-25

słowa kluczowe:dział spadku, nabycie nieruchomości, obowiązek podatkowy, sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 09.08.2006 r. znak: OG/005/128/PDII/415-75/06 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dla podatniczki, dotyczące obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Pismem z dnia 01.06.2006 r., uzupełnionym pismem z dnia 28.06.2006 r., podatniczka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z zapytaniem, w jakiej wysokości powinna odprowadzić podatek od dochodu, jaki uzyskała ze sprzedaży lokalu mieszkalnego otrzymanego w drodze spadku i działu spadku. Podatniczka przedstawiła własne stanowisko dotyczące w/w zagadnienia. Zdaniem strony powinna zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy tylko od 1/4 części, jaka uzyskała ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Podatniczka wyjaśniła, iż 1/4 spadku nabyła na mocy testamentu, 1/4 spadku nabyła w drodze darowizny od matki, natomiast 1/2 części spadku nabyła na mocy działu spadku, spłacając swoje ciotki.

W dniu 09.08.2006 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie znak: OG/005/128/PDII/415-75/06, w którym uznał stanowisko zaprezentowane przez stronę za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu organ podatkowy pierwszej instancji wskazał, iż przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 1/4 części nabytego w drodze spadku korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostała część przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego na podstawie działu spadku (odpowiadająca wartości 3/4 lokalu), stanowi natomiast źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b powołanej ustawy i podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, iż w/w postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i dlatego na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa zmienia go niniejsza decyzja.

Jak wynika ze złożonego wniosku podatniczka na mocy testamentu spisanego aktem notarialnym Repertorium A 1945/99 z dnia 09.04.1999 r. została powołana do spadku po babci wraz z dwiema swoimi ciotkami i matka podatniczki. Spadkobierczynie nabyły w drodze spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w udziałach po1/4 części każda ze stron. W Sądzie Rejonowym w Kielcach odbyła się rozprawa o dział spadku po babci podatniczki. Strony zawarły ze sobą ugodę na mocy, której podatniczce zostało przyznane prawo do lokalu mieszkalnego. Ponadto podatniczka zobowiązana została do spłacenia swoich ciotek, a matka podatniczki swój udział w lokalu mieszkalnym scedowała na swoja córkę nieodpłatnie. Przedmiotowy lokal mieszkalny podatniczka sprzedała aktem notarialnym Repertorium A 1659/2006 w dniu 24.05.2006 r.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d powołanej ustawy - wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Przedmiotowym zwolnieniem nie zostały objęte przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych nabytych uprzednio w drodze działu spadku. Nie można, bowiem utożsamiać nabycia w drodze działu spadku z nabyciem w drodze spadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z instytucja działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Może on nastąpić na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sadu, na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy staja się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Nabycie nieruchomości czy lokalu mieszkalnego w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy nie stanowi, zatem nabycia w drodze spadku, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym. W konsekwencji przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości czy lokalu mieszkalnego nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w tej części.

Jak wynika z akt sprawy podatniczki 1/4 lokalu mieszkalnego nabyła w drodze spadku po babci. Matka podatniczki swoja część spadku, tj. 1/4 nieodpłatnie scedowała na córkę. Natomiast 1/2 część lokalu mieszkalnego podatniczka nabyła na podstawie działu spadku i zawarcia ugody z ciotkami.

Mając na względzie powyższe okoliczności należy stwierdzić, iż przychód odpowiadający tej części nieruchomości, która strona nabyła w drodze spadku i w drodze darowizny będzie podlegał zwolnieniu na mocy powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast pozostała część przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze działu spadku i zawartej ugody, stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b powołanej wyżej ustawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY