Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy 10% zryczałtowany podatek dochodowy można zapłacić od różnicy pomiędzy wartością mieszkania wyrażoną w cenie sprzedaży i kwotą wkłady mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni?

sygnatura: PBB2-4117/3-0064/2006

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-08-02

słowa kluczowe:przychód z praw majątkowych, sprzedaż mieszkania, zryczałtowany podatek dochodowy

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.05.2006r. wniesionego przez J. G. zam. K., ul. xx na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. dnia 09.05.2006r. nr PDFN/415-xx/2006 stwierdzające nieprawidłowość stanowiska J. G. przedstawionego we wniosku z dnia 27.03.2006r. uzupełnionym w dniu 02.05.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia uchylenia (zmiany) ww. postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 27.03.2006r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek J.G. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. We wniosku z dnia 27.03.2006r. uzupełnionym w dniu 02.05.2006r. wnioskodawca stanął na stanowisku, iż w związku z dokonaniem wraz z żoną w dniu 27.01.2006r. sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w W. przy ul. xx za kwotę xx zł, nabytego w dniu 25.10.2005r. w drodze przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przy wkładzie własnym w kwocie yy zł, podatek dochodowy ze sprzedaży ww. mieszkania jest należny od różnicy pomiędzy kwotą sprzedaż (xxzł) i kwotą udziału (wkładu) podatnika (yy zł).
Postanowieniem z dnia 09.05.2006r. nr PDFN/415-xx/06 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez podatnika w sprawie będącej przedmiotem ww. wniosku. Postanowienie to zostało doręczone podatnikowi skutecznie w dniu 12.05.2006r. Pismem z dn. 18.05.2006r. / złożonym w Kancelarii Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. w dniu 19.05.2006r./ podatnik wniósł zażalenie na w/w postanowienie.

Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26.07.1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. w Dz. U z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym w 2006r.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2 (nie znajdującego zastosowania w przedmiotowej sprawie) m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (...).
Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.(...) - art. 19 ust. 1 ww. ustawy.Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia - art. 19 ust. 3 ww. ustawy.
W myśl art. 28 ust. 1 tej ustawy przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.
Podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika ( art. 28 ust. 2 ww. ustawy).
Zasada, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) - art. 28 ust. 2a ww. ustawy).

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) -c) (....), w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży :
- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
- na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...),
- na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:
1) od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,
2) począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych - art. 28 ust. 3 ww. ustawy.
W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru - art. 28 ust. 4 ww. ustawy.
Z opisanego we wniosku stanu faktycznego oraz dołączonych dokumentów wynika, iż podatnik w dniu 25.10.2005r. nabył wraz z małżonką po przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położone w W. przy ul. xx .

W dniu 27.01.2006r. podatnik uzyskał przychód w wysokości xx zł z tytułu sprzedaży ww. mieszkania (§ 2 i 3 umowy sprzedaży Rep. A nr xx/2006 z dnia xx.01.2006r.). Wkład mieszkaniowy podatnika wniesiony do spółdzielni wyniósł yy zł.
Zgodnie z art. 120 ustawy Ordynacja podatkowa organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa.
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest uregulowań prawnych umożliwiających podatnikowi zapłacenie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od różnicy pomiędzy wartością wyrażoną w cenie sprzedaży i kwotą wkładu mieszkaniowego podatnika.
Dlatego sprzedaż ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w W. przy ul. xx dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i przychód z tej sprzedaży zgodnie z cyt. wyżej art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym od wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie, pomniejszonej o koszty odpłatnego zbycia. Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, że brak jest przesłanek do dokonania uchylenia lub zmiany w/w postanowienia organu pierwszej instancji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna i została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach na mocy art. 143 ustawy Ordynacja podatkowa.
Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skargę wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, adres Izba Skarbowa w Katowicach -Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie 30 dni od dnia doręczenia nin. decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY