Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku wycofania oszczędności z Kasy Mieszkaniowej i nie przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe należy oddać wykorzystaną ulgę podatkotą w całości ?

sygnatura: 1463/DRa-I/4117/1/7/06/AG

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2006-08-22

słowa kluczowe:kasa mieszkaniowa, ulga mieszkaniowa, wydatki mieszkaniowe

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21.06.2006r. wniesionego przez Panią ....................... na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 13.06.2006r. Nr 1425/032/415/16/06/MJ stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Pani ............................ wyrażonego we wniosku z dnia 25.04.2006r. w sprawie stosowania przepisów podatkowych - utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E.

Pani ........................... zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z wnioskiem z dnia 25.04.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego.Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym Podatnik od miesiąca października 1996r. do miesiąca stycznia 2005r. gromadził środki w Kasie Mieszkaniowej prowadzonej przez Bank ... zgodnie z zawartą z tym Bankiem umową. W zeznaniach podatkowych Pani ............... korzystała z odliczeń z tytułu dokonywanych w ciągu roku wpłat do kasy mieszkaniowej.Po zakończeniu okresu oszczędzania w miesiącu kwietniu 2005r. Strona złożyła w Banku dyspozycję wycofania oszczędności z Kasy Mieszkaniowej, które zostały wypłacone w miesiącu czerwcu 2005r. Środki te Podatnik zamierzał wydatkować na cele mieszkaniowe wskazane w umowie.Jednakże do końca 2005r. Pani ....................... nie udało się wydatkować zgromadzonych środków na cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z zapytaniem :- czy w opisanej sytuacji w rozliczeniu rocznym za 2005r. należy oddać wykorzystaną ulgę podatkową w całości,- czy za okres od 2000r. do 2005r. zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej część tej kwoty już się przedawniła.Jednocześnie wyjaśnia, że nie posiada dokumentów i deklaracji rozliczeniowych PIT za lata 1996-1999 i uważa, iż zgodnie z Ordynacją nie musi już ich przechowywać, gdyż upłynął okres 5-letni.Zdaniem Pani ........................ ulga powinna być zwrócona od 2000 roku, ponieważ zgodnie z Ordynacją podatkową od tego roku winna przechowywać swoją dokumentację podatkową.

Postanowieniem z dnia 13.06.2006r., Nr 1425/032/415/16/06/MJ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Na podstawie przepisów art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 z późn.zm.) w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2002r. oraz ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdził, że Pani ....................... utraciła prawo do całej ulgi podatkowej, gdyż do końca 2005r. nie wydatkowała zgromadzonych środków na własne cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym w zeznaniu podatkowym za 2005r.do podatku należnego Podatnik winien doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Zobowiązanie z tego tytułu powstało w roku 2005, a termin płatności upłynął w ostatnim dniu terminu do złożenia zeznania podatkowego za 2005r., tj. w dniu 02.05.2006r.

Na powyższe postanowienie Podatnik wniósł zażalenie z prośbą o ponowne przeanalizowanie zapytania zgodnie z obowiązującymi przepisami.Zdaniem Pani ...................... rozstrzygnięcie jakie zapadło na mocy postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu jest niezgodne z art. 70 Ordynacji podatkowej, który określa 5 letni okres przedawnienia. Strona uważa, że nie ma obowiązku przechowywania dokumentów i deklaracji rozliczeniowych PIT za lata 1996-1999, a tym samym nie ma możliwości wykazania i zwrócenia odliczonych kwot z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej za wyżej wymienione lata. Jej zdaniem art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o odliczeniu kwot poprzednio odliczonych ale z uwzględnieniem przepisów Ordynacji podatkowej. Podkreśla, że gromadziła środki w kasie mieszkaniowej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych / zakup działki budowlanej/. Do końca 2005 roku nie wydatkowała tych środków, gdyż działki oferowane do sprzedaży na terenie miasta Radomia i okolic to działki rolne, których miasto nie może przekształcić na budowlane z uwagi na brak aktualnych planów zagospodarowania terenów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy i zarzutami zażalenia stwierdza co następuje.

Od 1 stycznia 2002r. w myśl art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2002r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz.1509) podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed 1 stycznia 2002r. nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002r. przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od 1 stycznia 2002r. do upływu określonego przed 1 stycznia 2002r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy na cele mieszkaniowe.

Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 z późn.zm.) w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2002r. jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 2, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę - do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tego tytułu.

Zasady gromadzenia oszczędności i udzielenia kredytów kontraktowych reguluje ustawa z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).Z treści cytowanych przepisów wynika, że aby nie utracić prawa do odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej podatnik powinien przeznaczyć wycofane po okresie oszczędzania środki na co najmniej jeden z wymienionych w w/cyt. art. 8 ust. 2 celów systematycznego oszczędzania. Środki te winny być wydatkowane do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich wycofanie.

Z przedstawionego przez Panią ................... stanu faktycznego wynika, że do końca 2005r. nie wydatkowała na własne cele mieszkaniowe środków zgromadzonych w Kasie Mieszkaniowej, które zostały zwrócone przez Bank ... w miesiącu czerwcu 2005r. w wyniku dyspozycji Podatnika. W związku z tym w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Pani ..................utraciła prawo do całej przedmiotowej ulgi stosownie do art. 27a ust. 13 pkt 4 w/w ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.W związku z niespełnieniem warunku wydatkowania wycofanych oszczędności zgodnie z celami systematycznego oszczędzania w obowiązującym terminie na Podatniku ciąży obowiązek doliczenia do podatku należnego za 2005r. poprzednio odliczonych kwot ulg w całości. Zobowiązanie z tego tytułu powstało w 2005r., a termin płatności upłynął w dniu 02.05.2006r. (termin do złożenia zeznania podatkowego za 2005r.), zatem nie mogło ono ulec przedawnieniu, jak twierdzi Strona w uzasadnieniu zażalenia.

Bezpodstawne jest twierdzenie Podatnika w zażaleniu, że rozstrzygnięcie jakie zapadło w sprawie na mocy postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu jest niezgodne z treścią art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa, który określa 5-letni okres przedawnienia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnia, że zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W związku z tym w przedmiotowej sprawie 5-letni bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej rozpoczyna się z końcem roku 2006.

Odnośnie stanowiska Pani ......................, że nie ma możliwości wykazania i zwrócenia odliczonych kwot z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej za lata 1996-1999, gdyż nie ma obowiązku przechowywania dokumentów i deklaracji rozliczeniowych PIT za w/w lata organ odwoławczy stwierdza, że fakt nie posiadania wymienionych dokumentów nie zwalnia Podatnika z obowiązku doliczenia do podatku należnego za 2005r. poprzednio odliczonych kwot ulg w związku z niespełnieniem warunku wydatkowania wycofanych oszczędności zgodnie z celami systematycznego oszczędzania w obowiązującym terminie.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że przeznaczenie zgromadzonych w kasie mieszkaniowej środków na własne cele mieszkaniowe w późniejszym terminie, tj. po dniu 31.12.2005r. - co deklaruje Podatnik w zażaleniu - nie będzie miało wpływu na zachowanie przez Panią .................. prawa do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna i zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nie służy od niej odwołanie w postępowaniu podatkowym.

Stosownie do art. 54 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270) Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi spełniającej wymogi określone w art. 57 w/w ustawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu, ul. Struga 26/28, 26-600 Radom, w dwóch egzemplarzach, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji zgodnie z art. 53 § 1 w/w ustawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY