Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: PBI-1/4150/IN-138/IIUSŁ-B/06/JN

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-08-23

słowa kluczowe:moment powstania przychodów

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty Nr I/415-35-258/06/ZDB z dnia 05.05.2006r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje:
Na podstawie regulacji zawartych w art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.
Pismem z dnia 24.03.2006r. zwrócił się Pan do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z wnioskiem o udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie momentu powstania przychodu z tytułu wykonania świadczeń opieki zdrowotnej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach umowy ?o udzielanie świadczeń zdrowotnych ? świadczenia odrębne kontraktowane? zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż jest Pan wspólnikiem spółki cywilnej, której przedmiotem działalności jest między innymi świadczenie usług medycznych przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.
Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje koszt niektórych usług medycznych zgodnie z zawartą z w/w spółką umową. Za wykonane w danym miesiącu świadczenia zdrowotne, pieniądze należą się spółce w terminie do 25 dnia następnego miesiaca, po złożeniu do dnia 10 prawidłowo sporządzonych dokumentów rozliczeniowych.
Przedstawiajac własne stanowisko w sprawie stwierdza Pan, iż przychód powstaje w miesiącu następnym po wykonaniu świadczeń zdrowotnych.
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź ? Bałuty po dokonaniu analizy złożonych dokumentów w postanowieniu z dnia 05.05.2006r. nr I/415-35-258/06/ZDB podzielił wyrażony przez Pana pogląd, uznając, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym wykonano usługę. Oznacza to, że do podatkowej księgi przychodów i rozchodów obowiązany jest Pan wpisać całą wartość przychodu wykazanego w wystawionej fakturze VAT w dacie wystawienia faktury (rachunku).
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź ? Bałuty po przeanalizowaniu stanu faktycznego stwierdził, iż przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych jest wartość wykazana w fakturze dla Narodowego Funduszu Zdrowia w dacie jej wystawienia. Jest to przychód z działalności gospodarczej, więc stanowi przychód należny do opodatkowania bez względu na fakt czy należność została faktycznie zapłacona, czy nie.


Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi po przeanalizowaniu dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego postanowił w myśl art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa zmienić przedmiotowe postanowienie.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
W myśl art. 14 ust. 1c wyżej powołanej ustawy, za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e-1g, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

  1. wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub
  2. wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów do zapłaty, lub
  3. otrzymano zapłatę za wykonane świadczenia - w pozostałych przypadkach.
    Tak więc, zgodnie z art. 14 ust. 1c pkt 2 w/w ustawy zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, momentem powstania przychodu z tytułu wykonania świadczeń będzie ostatni dzień miesiąca, w którym wykonano usługę.
    Powyższy przepis ma zastosowanie również w sytuacji wystawienia przez świadczeniodawcę na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia ? faktury (rachunku) w miesiącu następującym po miesiącu, w którym udzielono świadczeń zdrowotnych. Jeśli więc świadczeniodawca obciąży Narodowy Fundusz Zdrowia fakturą (rachunkiem) ? za usługi wykonane w miesiącu poprzednim, to przychód u świadczeniodawcy powstanie w ostatnim dniu miesiącu w którym usługi wykonano.


    Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY