Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przedstawionym stanie faktycznym wierzytelność stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki i czy zakończenie postępowania egzekucyjnego stanowi podstawę do uznania wierzytelności za nieściągalną ?

sygnatura: PB I-1/4117/IN-11/IUSŁ-B/06/JK

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-08-22

słowa kluczowe:koszt, postępowanie egzekucyjne, wierzytelności nieściągalne

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31.07.2006 r. (wpływ do Izby Skarbowej ? 09.08.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z dnia 18.07.2006 r. Nr I USBI - 2/415-54/06 ? odmawia uchylenia w/w postanowienia.

Pismem z dnia 09.05.2006 r. uzupełnionym w dniu 19.05.2006r. zwrócił się Pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z wnioskiem dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
We wniosku podaje Pan, że jest wspólnikiem spółki cywilnej ?X? z siedzibą w .... W ramach prowadzonej działalności dokonał Pan sprzedaży towarów na rzecz firmy Y Sp. z o.o. z której to transakcji wykazano w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przychód. Z uwagi na to, iż kontrahent nie uiścił należności za wystawioną fakturę VAT, skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego w wyniku, którego Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy wyrokiem z dnia 29.03.2004r. nakazał pozwanym zapłatę należnej z tytułu sprzedaży kwoty. Po uprawomocnieniu się wyroku, tj. 10.05.2004r. skierowano sprawę na drogę egzekucji komorniczej.
W dniu 01.10.2004r. Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście XIV Wydział Gospodarczy ogłosił postanowienie o upadłości dłużnika Y Sp. z o.o., które wg oświadczenia Pana uprawomocniło się w 2005 roku. Z uwagi na powyższe Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach postanowieniem z dnia 22.11.2004r. postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne z mocy prawa.

Pytanie Pana sprowadza się do ustalenia czy ww. wierzytelność stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki i czy zakończenie postępowania egzekucyjnego stanowi podstawę do uznania wierzytelności za nieściągalną.
Zdaniem Pana postanowienie komornicze umarzające postępowanie egzekucyjne jest wystarczającym argumentem do tego aby uznać wierzytelność za nieściągalną i zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w postanowieniu z dnia 18.07.2006r. Nr I USBI - 2/415-54/06 nie podzielił poglądu wyrażonego przez Pana w złożonym wniosku.

Na powyższe postanowienie w dniu 31.07.2006 r. złożył Pan zażalenie, w którym podtrzymuje Pan swoje stanowisko zawarte we wniosku z dnia 09.05.2006r. podnosząc, iż przedstawione w nim okoliczności wyczerpują przesłanki art. 20 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawniające do uznania przedmiotowych wierzytelności za nieściągalne.
Udokumentowaniem ich nieściągalności jest postanowienie wydane przez organ egzekucyjny w dniu 22.11.2004r o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Ponadto nadmienia Pan, iż wspólnik s.c. X Pan Z , który z takim samym zapytaniem zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty otrzymał postanowienie potwierdzające słuszność stanowiska tożsamego z przedstawionym w Pana wniosku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty zawarte w zaskarżonym powyżej postanowieniu.

Ustawodawca w art. 23 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona.
Za wierzytelności o których mowa w wyżej powołanym przepisie uważa się na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:

 1. postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
 2. postanowieniem sądu o :
  • a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub
  • b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a), lub
  • c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo
 3. protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

  Z treści cytowanego przepisu wynika, iż wskazaną przez ustawodawcę przesłanką uprawniającą do uznania wierzytelności za nieściągalną jest wydanie przez komornika sądowego postanowienia o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającego stanowi faktycznemu.
  Powyższa przesłanka dotyczy sytuacji, kiedy komornik nie powziął w toku postępowania informacji o mieniu dłużnika, z którego mógłby prowadzić egzekucję i informacji takich nie dostarczył mu również wierzyciel ? wówczas komornik umarza postępowanie egzekucyjne z urzędu z tej przyczyny, iż jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych (art. 824 § 1 pkt 3 kpc).
  Wykładnia celowościowa powołanego powyżej przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, iż ocena czy wierzytelność będąca przedmiotem roszczeń wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym może być uznana za nieściągalną i zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów w rachunku podatkowym, zależy od majątku dłużnika, którego wartość przewyższa koszty egzekucyjne postępowania.
  Podstawą do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnej nie może być postanowienie o umorzeniu postępowania jak i inne postanowienia organów egzekucyjnych, z treści, których nie wynika jednoznacznie, iż podstawą nieściągalności wierzytelności był brak majątku dłużnika.
  Zatem dla celów podatkowych ważne jest, aby treść postanowień nie budziła wątpliwości, co do istnienia bądź nieistnienia majątku dłużnika, z którego może być egzekwowana wierzytelność. Przy czym tylko postanowienie o umorzeniu egzekucji na skutek braku majątku dłużnika może stanowić podstawę do zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych. Stanowisko powyższe zgodne jest ze stanowiskiem Ministra Finansów zawartym w piśmie z dnia 28 lutego 1995 r. Nr PO 3-722-980/94 (Biul. Skarb. 1995/6/19), w piśmie z dnia 30 listopada 1995 r. Nr PO 4/AS-722-837/95, jak również w piśmie z 3 listopada 1999 r. Nr PB3-2099-IP-722-314/99.

  W analizowanej sprawie taka przesłanka nie zachodzi ? ogłoszenie upadłości dłużnika oznacza, bowiem, iż dłużnik posiada majątek ( w przeciwnym wypadku sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości ? jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania ? art. 13 ust. 1 prawo upadłościowe i naprawcze), który jednak nie wystarczy na spłatę w całości wszystkich zobowiązań i dlatego niezbędne jest zapewnienie wszystkim wierzycielom jednolitych zasad spłaty długów przez dłużnika, co realizowane jest w sądowym postępowaniu cywilnym, tj. postępowaniu upadłościowym.
  W przedstawionym stanie faktycznym dopiero w przypadku, kiedy przypadająca Panu od upadłego dłużnika ?Y? Sp. z o.o. wierzytelność nie zostanie wypłacona w postępowaniu upadłościowym ? to wydanie przez Sąd postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego, obejmującego likwidację majątku lub wydanie przez Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania jeżeli majątek upadłego nie wystarczy na dalsze prowadzenie postępowania upadłościowego ? zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b lub c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwoli Panu na uznanie przedmiotowej wierzytelności za nieściągalną ? w roku w którym zostanie wydane postanowienie Sądu.
  Z treści cytowanych powyżej przepisów wynika, iż postanowienie komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w przedstawionym stanie faktycznym nie wypełnia przesłanek ustawowych, uprawniających podatnika do uznania posiadanej wobec upadłego dłużnika wierzytelności za nieściągalną.
  W przypadku gdyby podatnik zgłosił wierzytelność na listę wierzytelności w prowadzonym postępowaniu upadłościowym, to w zakresie, w jakim nie został zaspokojony w tym postępowaniu, kwotę wierzytelności należy uznać za nieściągalną po wydaniu przez Sąd postanowienia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b lub c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Nadmienia się jednocześnie, że Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi decyzją z dnia 26.07.2006r. zmienił postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty nr US I /415-45-276/06/ZDB z dnia 28.06.2006r. wydane na wniosek Pana Z, na które Pan się powołuje.

  Mając powyższe na uwadze Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi postanawia jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY