Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje mozliwość odliczenia przez matkę jako spadkobiercę ulgi mieszkaniowej po zmarłym synu, która pozostała do odliczenia od podatku w latach następnych?

sygnatura: PBB2-4117/3-0079/2006

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-08-24

słowa kluczowe:spadkobiercy, ulga mieszkaniowa, wkład do spółdzielni mieszkaniowej

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14.06.2006 r. wniesionego przez podatniczkę, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie z dnia 06.06.2006 r. uznające za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2006 r., uzupełnione pismami z dnia 23.04.2006 r. (wpływ do urzędu w dniu 24.04.2006 r.), z dnia 11.05.2006 r. oraz z dnia 02.06.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości odliczenia przez matkę jako spadkobiercę ulgi mieszkaniowej po zmarłym synu, która pozostała do odliczenia od podatku w latach następnych- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 10.03.2006 r., które zostało uzupełnione pismami z dnia 23.04.2006 r., z dnia 11.05.2006 i z dnia 02.06.2006 r., podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. pismach wynika, iż:
- w 2001 r. syn podatniczki nabył mieszkanie na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
- za 2001 r. ww. syn złożył zeznanie podatkowe wykazując w nim poniesiony wydatek z tytułu wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej i w związku z tym wydatkiem ulgę mieszkaniową do odliczenia w latach następnych,
- w 2001 r. oraz latach następnych (tj. do 2004 r.) syn nie osiągał dochodów, których wysokość byłaby podstawą do naliczenia podatku dochodowego, w związku z czym nie miał możliwości wykorzystania powyższej ulgi,
- w 2005 r. syn podatniczki zmarł,
- jedynym spadkobiercą po zmarłym jest podatniczka.

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż ulga mieszkaniowa, która pozostała do odliczenia w latach następnych od podatku dochodowego zmarłego syna, może zostać przez nią jako jedyną spadkobierczynię odliczona. Postanowieniem z dnia 06.06.2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie uznał za nieprawidłowe ww. stanowisko podatniczki.
Dodatkowo organ ten poinformował podatniczkę o fakcie rozliczenia osoby zmarłej przez organy podatkowe.
Pismem z dnia 14.06.2006 r. podatniczka wniosła zażalenie na ww. postanowienie, w którym nie zgadza się z faktem, iż nie ma możliwości aby ulga z tytułu wydatku poniesionego przez syna na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, która pozostała do odliczenia w latach następnych od podatku dochodowego syna, mogła zostać odliczona przez nią jako spadkobierczynię po zmarłym synu.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2001 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej; w razie przeniesienia przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka własności lokalu mieszkalnego, za wydatki poniesione na wkład budowlany uznaje się wydatki stanowiące nadwyżkę ponad kwotę wkładu mieszkaniowego zaliczonego przez spółdzielnię na wkład budowlany.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2001 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej; w razie przeniesienia przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka własności lokalu mieszkalnego, za wydatki poniesione na wkład budowlany uznaje się wydatki stanowiące nadwyżkę ponad kwotę wkładu mieszkaniowego zaliczonego przez spółdzielnię na wkład budowlany.

Z dniem 01.01.2002 r., w związku ze zmianą art. 27a ust. 1 ww. ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonaną na podstawie ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 134, poz. 1509), ulga podatkowa z tytułu poniesienia przez podatnika wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczonych na wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej została zniesiona.
Jednakże stosownie do treści art. 4 ust. 1 ww. ustawy z dnia 21.11.2001 r. podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a)-f) i pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za te lata, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w tej ustawie.

Biorąc powyższe przepisy pod uwagę należy stwierdzić, iż podatnikiem, który w roku 2001 nabył prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczonych na wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, był syn wnioskodawczyni. Ponieważ odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku (syna) obliczonym za 2001 r., w związku z czym to podatnikowi przysługiwało prawo do dokonywania odliczeń ww. ulgi od podatku obliczonego za lata następne, aż do całkowitego jej odliczenia (czyli synowi).

Sukcesja podatkowa spadkobierców, wbrew twierdzeniu strony, obejmuje nie tylko obowiązki ale i prawa, co wynika z treści art. 97-105 ustawy Ordynacja podatkowa.
Gdyby po zamknięciu stanu faktycznego związanego ze spadkodawcą jako podatnikiem - za okres kiedy podlegał obowiązkowi podatkowemu wystąpiła nadpłata, to przypadałaby ona spadkobiercy.

Syn podatniczki zmarł w 2005 r. Jedynym spadkobiercą po zmarłym jest matka, tj. wnioskodawczyni. Jednak spadkobierca (wnioskodawczyni) nie jest podatnikiem, w rozumieniu art. 27a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nabył prawo do ww. ulgi.

W związku z powyższym ulga z tytułu wydatku poniesionego przez syna na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, która pozostała do odliczenia w latach następnych od podatku dochodowego syna, nie może zostać odliczona przez podatniczkę jako spadkobiercę po zmarłym synu.

Wobec powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie z dnia 06.06.2006 r.

Decyzja niniejsza, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY