Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż w 2000r. akcji nabytych przez pracownika nieodpłatnie od Skarbu Państwa w związku z prywatyzacją zakładu pracy na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996r.o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych korzysta ze zwolnienia podatkowego?

sygnatura: IPB2/4117-0006/06/3

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-08-24

słowa kluczowe:kapitały pieniężne, sprzedaż akcji, zwolnienia podatkowe

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.06.2006 r. wniesionego przez U. P -Sz. zam. G. ul. xx na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. z dnia 08.06.2006 r. Znak: IUS PDFN2/415/xx/06-xxx stwierdzające nieprawidłowość stanowiska podatnika przedstawionego we wniosku z dn. 19.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego w 2000 r. z tytułu sprzedaży akcji pracowniczych - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany (uchylenia) postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 09.03.2006 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. wpłynął wniosek U. P-Sz. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Ze złożonego wniosku i stanu faktycznego wynika, iż podatniczka w latach 1969 -2001 była pracownikiem TP S.A. w Gliwicach. W związku z prywatyzacją TP S.A. podatniczka otrzymała nieodpłatnie akcje tej firmy. Posiadane akcje podatniczka sprzedała w 2000 r. za pośrednictwem biura maklerskiego. Ze sprzedaży akcji podatniczka uzyskała określoną kwotę, od której został zapłacony podatek dochodowy. ,br>Zdaniem strony sprzedaż ww. akcji była wolna od podatku dochodowego a podatek został pobrany niezgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawa.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. postanowieniem z dnia 08.06.2006 r. Znak: IUS PDFN2-415/xx/06-xxx stwierdził nieprawidłowość stanowiska podatnika przedstawionego we wniosku z dn. 19.02.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego w 2000 r. z tytułu sprzedaży akcji pracowniczych. Pismem z dn. 12.06.2006 r. strona wniosła zażalenie podnosząc, iż ww. postanowienie jest niesłuszne i narusza postanowienia ustawy Ordynacja podatkowa. Ponadto w sposób wadliwy interpretuje dyspozycje przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Taka interpretacja prawa działa na niekorzyść podatniczki.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r, Nr 14 poz. 176 ze zm. w brzmieniu obowiązującym w 2000 r. ): źródłem przychodów są m. in. kapitały pieniężne.
Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia m. in. papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Podatnicy osiągający dochody ze sprzedaży udziałów, akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem art. 52 pkt 1 lit. a), są obowiązani wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% uzyskanego dochodu z tej sprzedaży w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali dochód, i w tym terminie składać urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego dochodu - art. 44 ust. 8 ww. ustawy.

W myśl art. 52 ust. 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 1993 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. dochody ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1997 r. przez jednostki samorządu terytorialnego, a także akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych obligacji lub akcji jest przedmiotem działalności gospodarczej.

W myśl cytowanych przepisów podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych przed dniem 01.01.2001 r. jest zwolniony od podatku dochodowego, jeżeli są one dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, a zostały nabyte na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia. 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm. w brzmieniu obowiązującym w 2000 r.),publicznym obrotem papierami wartościowymi, zwanym dalej "publicznym obrotem", jest proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nie oznaczonego adresata, z wyjątkiem udostępniania w procesie prywatyzacji przez Skarb Państwa akcji spółki pracownikom oraz producentom rolnym lub rybakom na trwale związanym z jej przedsiębiorstwem.

W myśl art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. nr 118, poz. 561 ze zm. w brzmieniu obowiązującym w 2000 r.) uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do 15% akcji spółki należących do Skarbu Państwa według stanu sprzed zbycia pierwszych akcji na zasadach ogólnych określonych w rozdziale 1 działu IV.Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatniczka będąc długoletnim pracownikiem TP S.A. nabyła akcje nieodpłatnie od Skarbu Państwa w związku z prywatyzacją zakładu pracy na podstawie ww. ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Zatem w myśl cytowanych przepisów podatniczka nie nabyła akcji spółki w publicznym obrocie papierami wartościowymi. W konsekwencją takiego stanu faktycznego dochód ze zbycia tego rodzaju akcji w 2000 r. nie korzystał ze zwolnienia o którym mowa w art. 52 ust. 1 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i został opodatkowany zgodnie z art. 44 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany (uchylenia) postanowienia organu pierwszej instancji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna i na mocy art. 143 ustawy Ordynacja podatkowa została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY