Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS upoważnia do skorzystania w 2005r. z odliczenia wydatków na cele rechabilitacyjne - ryczałt 2280 zł i wydatków na leki - ponad 100zł miesięcznie.

sygnatura: 1463/DRa-I/4117/1/9/06/EG

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2006-08-29

słowa kluczowe:odliczenie od dochodu, wydatki na rehabilitację

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn.zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14.06.2006r. (data stempla pocztowego) Pani ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu z dnia 07 czerwca 2006r. nr 1407/N-005/US/10/06/DD stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Pani ... wyrażonego we wniosku z dnia 04 kwietnia 2006r. , który wpłynął do Urzędu w dniu 06 kwietnia 2006r., uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 06.04.2006r. Pan ... zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu z wnioskiem uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2006r. przez Panią ... o dokonanie interpretacji : czy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS upoważnia do skorzystania w 2005r. z odliczenia ulgi na cele rehabilitacyjne - ryczałt 2.280 zł i wydatków na leki - ponad100 zł miesięczne.

Pani ... poinformowała, iż obecnie ZUS nie wydaje orzeczeń kwalifikujących do określonej grupy niepełnosprawności oraz wskazała, iż w 2005r. uzyskała dochód w wysokości 6.450,86 zł.

Zdaniem Podatnika w/w ulga przysługuje. Strona podaje, iż w sprawie nie toczy się żadne postępowanie podatkowe.

Przy tak określonym we wniosku stanie faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu wydał w dniu 07.06.2006r. postanowienie nr 1407/N-005/US/10/06/DD, w którym uznał stanowisko Pani ... za nieprawidłowe.

Organ pierwszej instancji stwierdził, iż Podatnik posiada status osoby niepełnosprawnej, jednakże dla skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej - odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych konieczne jest spełnienie pozostałych warunków określonych w przepisie art. 26 ust. 7a-7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyjaśnione zostały również zasady skorzystania przez Podatnika z odliczenia od dochodu wydatków na zakup leków.

Na w/w postanowienie z dnia 07.06.2006r. nr 1407/N-005/US/10/06/DD Pani ... złożyła zażalenie, w którym nie zgadza się ze stanowiskiem organu podatkowego, iż Jej stanowisko zawarte we wniosku jest nieprawidłowe.

Podatnik podnosi, iż spełnia wszystkie warunki do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej określone w ustawie z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn.zm.).

Informuje, iż od 25.12.2004r. jest osobą niepełnosprawną, całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji.

Według Pani ... odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niezdolnym do pracy lub niepełnosprawnym, których dochód w 2005r. nie przekroczył 9.120 zł. Podaje, iż w 2005r. uzyskała dochód z emerytury w wysokości 6.850,96 zł.Podatnik informuje, iż w 2005r. dowożony był na rehabilitację do Miejskiego Ośrodka Zdrowia a także do szpitali w Grójcu, Radomiu i Warszawie.

Strona wskazuje, iż wg ustawy za używanie samochodu osobowego stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej służącego do przewozu na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne przysługuje ryczałt wynoszący 2.280 zł.

Pani ... podaje, iż ponosi wydatki na leki (ponad 100 zł miesięcznie), których stosowanie zlecił lekarz specjalista oraz posiada faktury na ich zakup oraz załącza karty informacyjne z jednostek leczniczo - rehabilitacyjnych, na których jest zlecenie przyjmowania danych leków.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy oraz po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, że stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu z dnia 07.06.2006r. jest słuszne.

Stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.2006r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn.zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwoty wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

W art. 26 ust. 7a w/w ustawy wymienione zostały wydatki podlegające odliczeniu od dochodu, o których mowa w ust. 1 pkt 6.

Przepisy zawarte w art. 26 ust. 7b-7g i ust.13a w/w ustawy określają warunki do skorzystania z odliczenia od dochodu ulgi rehabilitacyjnej.

W złożonym piśmie z dnia 18.04.2006r. (data wpływu) Pani ... prosi o odpowiedź czy Orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS, Nr akt ... stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji okresowo od 25.12.2004r. do kwietnia 2006r. upoważnia Ją do skorzystania z odliczenia ulgi na cele rehabilitacyjne (ryczałt 2.280 zł) i wydatków na leki (ponad 100 zł miesięcznie) od dochodu uzyskanego z tytułu emerytury w 2005r. w wysokości 6.850,96 zł.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie organ pierwszej instancji mając na uwadze obowiązujące przepisy podatkowe i stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika zasadnie uznał stanowisko zawarte w złożonym wniosku za nieprawidłowe stwierdzając, iż ustawodawca nie posługuje się w zakresie przedmiotowej ulgi ryczałtową formą odliczenia od dochodu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu wskazał przepisy zawierające warunki do skorzystania z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne w tym również na leki.

Należy podnieść, iż sam fakt posiadania orzeczenia o niepełnosprawności nie upoważnia Podatnika do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, muszą być spełnione pozostałe warunki określone w art. 26 w/w ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których wnioskodawca nie poinformował organu pierwszej instancji w toku prowadzonego postępowania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż Podatnik w złożonym zażaleniu przedstawił nowe istotne fakty, których nie wskazał we wniosku skierowanym do organu pierwszej instancji.

W związku z powyższym Pani ... może wystąpić ponownie z zapytaniem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu przedstawiając wyczerpujący stan faktyczny w sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna i zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nie służy od niej odwołanie w postępowaniu podatkowym.

Stosownie do art. 54 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270) Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi spełniającej wymogi określone w art. 57 w/w ustawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu, ul. Struga 26/28, 26-600 Radom, w dwóch egzemplarzach, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji zgodnie z art. 53 § 1 w/w ustawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY