Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dochód z tytułu najmu współwłasności mieszkania opodatkowuje się osobno u każdego ze współwłaścicieli czy tylko u tego współwłaściciela, który na mocy pisemnego porozumienia włada mieszkaniem, ponosi wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem i dochód z najmu jest jego wyłączną włąsnością?

sygnatura: IPB2/4117-0011/06/3

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-08-28

słowa kluczowe:dochód z najmu, najem, współwłasność

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29.06.2006r. wniesionego przez B. K. zam. K. ul. xx na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. w z dnia 19.06.2006r. Nr PDFD /415-xx/06 stwierdzające nieprawidłowość stanowiska podatnika przedstawionego we wniosku z dnia 18.04.2006r. uzupełnionym w dniu 24.05.2006r. i 19.06.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania dochodów z najmu lokalu mieszkalnego, będącego we współwłasności - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany ww. postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 20.04.2006r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. wpłynął wniosek B. K. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Ze złożonego wniosku wynika, iż podatnik wraz ze swoją żoną i synem jest współwłaścicielem zakupionego lokalu mieszkalnego. Lokal ten podatnik zamierza przeznaczyć na wynajem. Wydatki związane z przedmiotem najmu (zakup mieszkania, wykończenie, wyposażenie, umeblowanie) zostały poniesione przez podatnika. Współwłaściciele zawarli pisemne porozumienie, zgodnie z którym wyłącznie podatnik jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania, zawierania umów najmu, pobierania czynszu i ponoszenia kosztów eksploatacji. Dochód z najmu będzie wyłącznie własnością podatnika.
Zdaniem podatnika zawarcie porozumienia (umowy) przez współwłaścicieli mieszkania o takiej treści powoduje, że przychody otrzymywane z tytułu najmu mieszkania przez jednego współwłaściciela, nie stanowią przychodu u pozostałych współwłaścicieli. Dlatego obowiązek podatkowy z tytułu najmu mieszkania powstanie wyłącznie u podatnika.
Postanowieniem z dnia 19.06.2006r. Nr PDFD /415-xx/06 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez podatnika w sprawie będącej przedmiotem ww. wniosku. Postanowienie to zostało doręczone podatnikowi skutecznie w dniu 23.06.2006r.
Pismem z dn. 29.06.2006r. (złożonym w Kancelarii Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. w dniu 30.06.2006r.) podatnik wniósł zażalenie na ww. postanowienie, w którym podnosi naruszenie przepisów art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) poprzez błędną wykładnię.

Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:
Współwłasność normują przepisy działu IV ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz 93 ze zm.).
Wspólna własność rzeczy ma miejsce wtedy, kiedy prawo własności tej samej rzeczy przysługuje więcej niż jednej osobie (art. 195 ww. ustawy). Współwłasność może być ułamkowa albo łączna (art. 196 ww. ustawy). Domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe (art. 197 ww. ustaw). Według zasady zawartej w art. 207 Kodeksu cywilnego pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Z unormowania zawartego w tym przepisie wynika jednoznacznie, że współposiadanie rzeczy i wspólne korzystanie z niej jest regułą.
Współwłaściciele - w ramach czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną - mogą uregulować korzystanie z rzeczy wspólnej w sposób pozwalający na indywidualne używanie wydzielonych części i pobieranie z nich korzyści. Następuje to w drodze tzw. podziału, dokonywanego z reguły umową współwłaścicieli. Dokonanie takiego podziału, oznacza wewnętrzne "zorganizowanie" sposobu korzystania (przy współposiadaniu samoistnym) z rzeczy wspólnej. Z podziału rzeczy wspólnej do korzystania wynika także podział dochodów i pożytków oraz wydatków odpowiadający podziałowi współposiadania i korzystania między współwłaścicielami.
Każdy ze współwłaścicieli, używając fizycznie wydzielonej części na podstawie umowy, odpowiadającej wielkości jego udziału ponosi wszystkie wydatki związane z eksploatacją tej części nieruchomości. Z kolei przychody wygenerowane z części wspólnej nieruchomości przypisanej do danego współwłaściciela podlegają zaliczeniu do przychodów tego współwłaściciela.

Przenosząc powyższe na grunt prawa podatkowego należy stwierdzić, że zgodnie z brzmieniem przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. w Dz. U z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym w 2006r.) jednym ze źródeł przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze (...) z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
W myśl art. 8 ww. ustawy przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, (...) łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.
Powyższy przepis nakazuje podatnikom określać przychody i koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do ich praw w udziale zysku ze współwłasności, wspólnego przedsięwzięcia, posiadania lub użytkowania rzeczy lub praw majątkowych.
Jeżeli zatem nieruchomość stanowiąca wspólną własność jest wynajmowana i uzyskiwane są przychody z tego tytułu, to dochód uzyskiwany z tytułu najmu tej nieruchomości winien być opodatkowany przez każdego ze współwłaścicieli nieruchomości adekwatnie do posiadanego udziału we współwłasności.

Powyższe zasady maja również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich - art. 8 ust. 3 ww. ustawy.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy - art. 8 ust. 4 ww. ustawy

Przychodami z tytułu najmu są w myśl przepisu art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Zasady i sposób rozliczania przychodów uzyskanych ze źródła przychodów "najem-dzierżawa" regulują odpowiednio przepisy zawarte w art. 44 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź w art. 21 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144 poz. 930 ze zm.).
Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie istnieje spójność przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści wniosku wynika, iż podatnik wraz z żona i synem jest współwłaścicielem mieszkania. Lokal ten przeznaczony jest na wynajem. Na podstawie pisemnego porozumienia wyłącznie podatnik jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania, zawierania umów najmu, pobierania czynszu i ponoszenia kosztów eksploatacji. Dochód z najmu będzie wyłącznie własnością podatnika.
W świetle powołanych wyżej przepisów prawa należy stwierdzić, że istota współwłasności polega na tym, że dana rzecz należy niepodzielnie do wszystkich współwłaścicieli a dochody z tytułu najmu współwłasności jaką jest wynajmowane mieszkanie opodatkowuje się osobno u każdego ze współwłaścicieli w stosunku do udziału we wspólnym majątku i na każdym ze współwłaścicieli z osobna ciąży obowiązek podatkowy.

Dlatego pomimo zawarcia ww. porozumienia wszyscy współwłaściciele są obowiązani w przypadku najmu współwłasności do opodatkowania tych przychodów adekwatnie do posiadanego udziału we współwłasności, w oparciu o dokumenty potwierdzające stosunki własnościowe pomiędzy współwłaścicielami.Zatem zgodnie z powołanymi przepisami prawa oraz stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, obowiązek podatkowy w przypadku przychodów z najmu powstanie zarówno po stronie małżonków jak i po stronie syna.Małżonkowie pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa mogą całość dochodu osiągniętego z najmu opodatkować przez jednego z nich, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powołane przez podatnika w zażaleniu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 15.09.2005r., wbrew twierdzeniom podatnika, jest zbliżone do zaskarżonego postanowienia. Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, że brak jest przesłanek do dokonania zmiany ww. postanowienia organu pierwszej instancji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna i została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach na mocy art. 143 ustawy Ordynacja podatkowa. Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skargę wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, adres Izba Skarbowa w Katowicach -Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie 30 dni od dnia doręczenia nin. decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY