Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wsparcie udzielone przez PARP na wspieranie przedsiębiorczości poprzez wzrost akcji poręczeniowej, przeznaczone na wynagrodzenie osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedsięwzięcia, stanowi dochód wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: PBB2-4117/3-0032/2006

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-07-05

słowa kluczowe:pomoc bezzwrotna, środki pomocowe

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.03.2006 r. wniesionego przez panią ... zam. ..., ul. ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 13.03.2006 r. nr .... stwierdzające, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.12.2005 r., uzupełnionym w dniu 13.01.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanego wynagrodzenia sfinansowanego z bezzwrotnych środków pomocowych osoby zatrudnionej bezpośrednio przy realizacji celu programu, jest nieprawidłowe

- Dyrektor Izby Skarbowej w ... odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 12.12.2005 r, które wpłynęło do Urzędu w dniu 14.12.2005 r., pani... złożyła w Urzędzie Skarbowym w ... wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek został uzupełniony w dniu 13.01.2006 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracodawca podatniczki .... sp. z o.o. w ... w oparciu o umowę zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie uzyskał bezzwrotne wsparcie finansowe /dofinansowanie projektu w ramach działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), priorytet 1/.Środki finansowe przeznaczone na realizację celów Programu SPO WKP realizowane są z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkie wydatki kwalifikowane ponoszone na potrzeby projektu zgodnie z budżetem projektu będą finansowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.08.2004 r. w sprawie udzielenia przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO WKP.

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki m. in. na wynagrodzenia osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedsięwzięcia wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. ... sp. z o.o. realizuje swoje zadania i umowy w oparciu o pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Do obowiązków osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedsięwzięcia należą:
- działania związane z analizą wniosków przedsiębiorców o poręczenie,
- działania związane z udzielaniem poręczeń,
- przygotowywanie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej,
- opracowywanie i aktualizowanie pakietów informacyjnych, opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych,
- współpraca, nadzór oraz monitoring udzielonych poręczeń,
- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych PARP oraz tworzenie i rozpowszechnianie materiałów własnych.

Podatniczka zadała pytanie: czy wsparcie udzielone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na wspieranie przedsiębiorczości w woj. ... poprzez wzrost akcji poręczeniowej, przeznaczone na wynagrodzenie osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedsięwzięcia, stanowi dochód wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem podatniczki jej dochody uzyskiwane z tytułu bezpośredniej realizacji celu programu, na podstawie umowy o pracę z osobą prawną, która "pierwsza" uzyskała pomoc winny być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Postanowieniem z dnia 13.03.2006 r. nr ... Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdził, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.12.2005 r., uzupełnionym w dniu 13.01.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanego wynagrodzenia sfinansowanego z bezzwrotnych środków pomocowych osoby zatrudnionej bezpośrednio przy realizacji celu programu, jest nieprawidłowe.

Pismem z dnia 20.03.2006 r. pani ... wniosła zażalenie na w/w postanowienie.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w ... stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zwolnienie z opodatkowania zawarte w powołanym przepisie może być zastosowane w sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki, tj.:
1) środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w w/w przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie,
2) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Jak wynika z wniosku, osoby wykonujące czynności merytoryczne programu zostały imiennie wskazane w załączniku do umowy dotacji, są ściśle rozliczane według czasu pracy przeprowadzonego na rzecz projektu i płacone z wydzielonego konta, na którym gromadzone są środki dotacji przekazane przez PARP. A zatem, wbrew twierdzeniom podatniczki, źródłem finansowania jej przychodów były krajowe środki publiczne a nie środki bezzwrotnej pomocy, o której stanowi powołany wyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto należy zauważyć, iż wynagrodzenia wypłacane pracownikom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia mogą być wyłączone z opodatkowania w związku z finansowaniem ich w dniu wypłaty w całości lub w części ze środków pomocowych, jeżeli spełniony zostanie wymóg bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z tych środków. Zatem istotną okolicznością wpływającą na zastosowanie zwolnienia jest charakter czynności wykonywanych przez pracownika lub zleceniobiorcę.

We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z dnia 12.12.2005 r. pani ... zajęła stanowisko, iż jej dochody uzyskiwane z tytułu bezpośredniej realizacji celu programu, na podstawie umowy o pracę z osoba prawną, która "pierwsza" uzyskała pomoc (... sp. z o.o. w ...) winny być objęte zwolnieniem podatkowym, przedstawiając ogólny stan faktyczny dotyczący płatnika i osób realizujących program. Podatniczka nie przedstawiła natomiast, co należy do jej obowiązków przy realizacji tego programu, uniemożliwiając tym samym ustalenie, czy spełniona została przesłanka bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z tych środków.

Mając na względzie powyższe brak jest podstaw do dokonania zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.
Decyzja niniejsza, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w ....

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY