Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można odliczyć od dochodu , wykazanego we wspólnym z małżonką zeznaniu rocznym za 2005 rok wydatki na rehabilitację - za pobyt żony w Domu Pomocy Społeczne?

sygnatura: 1461/DCi-I/415/Z/14A/06/EP

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

data: 2006-07-06

słowa kluczowe:odliczenie od dochodu, wydatki na rehabilitację

DECYZJA

Na podstawie art.14b par.5 pkt 5 ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16 maja 2006 roku na postanowienie naczelnika urzędu Skarbowego w Płocku Nr 1419/UPO-415-92/06/AZ z dnia 4 maja 2006 roku w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie odliczeń w zeznaniu rocznym wydatków na cele rehabilitacyjne za pobyt w Domu Opieki Społecznej , postanawia:

- odmówić zmiany postanowienia organu podatkowego I instancji.

UZASADNIENIE:

W dniu 4 kwietnia 2006 roku Pan Stefan Woźniak złożył w Urzędzie Skarbowym w Płocku wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości odliczenia od dochodu , wykazanego we wspólnym z małżonką zeznaniu rocznym za 2005 rok , wydatków na rehabilitację - za pobyt żony w Domu Pomocy Społecznej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , że żona ze względu na zaawansowaną chorobę Alzheimera przebywa w domu Pomocy Społecznej całodobowo , ma zapewnioną opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą.Odpłatność za pobyt wynosi 2.211,00 zł miesięcznie .Zdaniem Podatnika wydatki za pobyt żony w tym Domu można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej we wspólnym zeznaniu małzonków za 2005rok.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku postanowieniem nr 1419/UPO-415-92/06/AZ z dnia 4 maja 2006 roku uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy I instancji wskazał , że Dom Pomocy Społecznej , w którym przebywała żona Podatnika, działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 maeca 2004 roku o pomocy społecznej , nie zaś w oparciu o ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Ponieważ Dom pomocy Społecznej nie jest zakładem opieki zdrowotnej, opłaty poniesione za pobyt w tym Domu nie mogą być traktowane jako opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy pielegnacyjnyjno-opiekuńczym.

Podatnik nie zgodził się z powyższym stanowiskiem i w dniu 16 maja 2006 roku złożył zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.W zażaleniu podnosi , że organ podatkowy I instancji uznał Jego wniosek jako żądanie o zwrot wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne w pełnej wysokości.Strona podkreśla , że chodzi o ulgę w podatku dochodowym nie zaś zwrot wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.Jednocześnie zwraca się z prośbą o wyjaśnienie , czy w przypadku gdyby żona przebywała w zakładzie podległym Z.O.Z. lub innym mającym umowę o świadczenie usług z N.F.Z. mogłaby korzystać z ulgi podatkowej na cele rehabilitacyjne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie , po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym w aktach podatkowych oraz zarzutami Strony podniesionymi w zażaleniu , zważył , co następuje;

Rozstrzygnięcie zaskarżonego postanowienia jest prawidłowe, jednak jego uzasadnienie wymaga zmiany .Stosownie do art.26 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U.z 2000 r.,Nr 14,poz.176 z późn.zm./ podstawę obliczenia podatku (...), stanowi dochód ustalony zgodnie z (...) po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych , poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika , na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Zgodnie z art.26 ust.7a pkt 6 w/w ustawy o podatku dochodoym od osób fizycznych , że wydatki na cele rehabilitacyjne , poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną , uważa się wydatki poniesione na odpłatnośćza pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego , za pobyt z zakładzie rehabilitacji leczniczej , zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Odliczeniu nie podlegają wydatki , które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych , Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeżeli wydatki te były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy lub zwrócona w jakiejkolwiek formie.

Warunkiem odliczenia tych wydatków jest jednak posiadanie przez osobę , której wydatek dotyczy , orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności , określonych w odrębnych przepisach.

W uzasadnieniu postanowienia przytoczono definicję "zakładu opiekuńczo-leczniczego" i "zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego" określone w art.32c i 32d ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o Zakładach Opieki Zdrowotnej.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku uznał , że Dom Pomocy Społecznej działający w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej , nie jest zakładem opieki zdrowotnej a opłaty poniesione za pobyt w tym Domu nie mogą być traktowane jako opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy pielęgnacyjno-opiekuńczym.

W myśl art.16 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym , przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających pielęgnację , w tym pielęgnację w czasie choroby.Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują wprawdzie pojęć "zakład opiekuńczo-leczniczych" czy "pielęgnacyjno-opiekuńczy", jednak nie uzależniają prawa do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej do przebuywania osoby chorej w zakładzie prowadzonym przez Zakład Opieki Zdrowotnej (Z.O.Z.) lub posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.Warunkiem niezbędnym do odliczenia wydatków na rehabilitację jest jednak posiadanie przez osobę , której wydatek dotyczy, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności , określonych w odrębnych przepisach.Z informacji przekazanej przez pracownika Domu Pomocy Społecznej wynika , że żona Podatnika nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i nie ma określonej grupy inwalidzkiej.W związku z powyższym Podatnik nie miał prawa do odliczenia od dochodu wydatków za pobyt żony w Domu Pomocy Społecznej w ramach ulgi rehabilitacyjnej we wspólnym zeznaniu małżonków za 2005 rok.

Uwzględniając powyższe okoliczności faktyczne i prawne sprawy Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art.14b par.5 pkt 1 Ordynacji podatkowej postanowił jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY