Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik w latach 2001-2004 otrzymywał stypendium fundowane, które było rozliczane w składanych zeznaniach podatkowych. W 2005 r. połowa stypendium została umorzona, a drugą połowę podatnik został zobowiązany zwrócić płatnikowi. Zdaniem podatnika nie ma on obowiązku wykazywania kwoty umorzonego stypendium w zeznaniu podatkowym za rok 2005, ponieważ podatek z tego tytułu został już zapłacony i rozliczony w zeznaniach podatkowych za lata 2001-2004.

sygnatura: PD-I-415/89/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze

data: 2006-07-12

słowa kluczowe:podstawa opodatkowania, stypendia

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku nr 8 poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana z dnia 2 maja 2006 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu z dnia 26 kwietnia 2006 roku nr w sprawie interpretacji udzielonej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania dochodu z tytułu umorzonego stypendium

p o s t a n o w i ł


1)Zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu w części dotyczącej opodatkowania dochodu z tytułu umorzonego stypendium i stwierdzić, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2006 roku uzupełnione pismem z dnia 24 marca 2006 roku w tej kwestii jest prawidłowe,
2)Odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu w części możliwości zwrotu z urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy potrąconych przez płatnika od wypłaconego w latach 2001 -2004 stypendium zwróconego fundatorowi stypendium.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 7 marca 2006 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu wpłynął wniosek Pana o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku opodatkowania w 2005 roku przychodu z tytułu umorzenia połowy pobranego i opodatkowanego w latach 2001-2004 stypendium fundowanego oraz zapytanie czy w związku ze zwrotem na rzecz fundatora części pobranego stypendium może liczyć na zwrot zapłaconego podatku. Wraz z wnioskiem podatnik przedłożył kserokopie następujących dokumentów:
- PIT -11/8B - informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za lata 2001 - 2004,
- umowy o stypendium fundowane zawartej w dniu 13 marca 2001 roku pomiędzy Panem (tj. stypendystą) oraz P.P. Kopalnią (tj. fundatorem),
- pisma Kopalni z dnia 7 listopada 2005 roku skierowanego do Pana w sprawie umorzenia części pobranego stypendium oraz zasad spłaty pozostałej kwoty wypłaconego stypendium,
- PIT - 8C - informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w roku 2005.
Wniosek powyższy został uzupełniony pismem z dnia 24 marca 2006 roku.
Z wniosku oraz ww. pisma wynika, że Pan w latach 2001-2004 otrzymywał od Kopalni stypendium fundowane, które wyniosło łącznie 26.223,20 zł (brutto). Od wypłacanego stypendium płatnik tj. Kopalnia pobierał i odprowadzał do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Pan wykazywał przychód z tytułu otrzymanego stypendium w składanych corocznie zeznaniach PIT-37. W 2005 roku umowa została rozwiązana. Na wniosek Pana fundator stypendium Kopalnia umorzył połowę wypłaconego stypendium tj. kwotę 13.111,60 zł, a pozostałą część wypłaconego w latach 2001-2004 stypendium w łącznej kwocie 13.111,60 zł Pan zobowiązany jest zwrócić Kopalni w 24 miesięcznych ratach. Kwota umorzonego stypendium została wykazana przez Kopalnię w informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w roku 2005 jako przychód z innych źródeł na formularzu PIT-8C.
Zdaniem wnioskodawcy część umorzonego przez Kopalnię stypendium w kwocie 13.111,60 zł nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w 2005 roku, gdyż fizycznie wypłata stypendium miała miejsce w latach 2001-2004 od czego opłacał podatek dochodowy. Uznał, że opodatkowanie w 2005 roku kwoty umorzonego stypendium prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tego samego przychodu. Ponadto Pan stwierdził, że pozostała część stypendium w wysokości 13.111,60 zł, którą obowiązany jest zwrócić Kopalni zawiera także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w łącznej kwocie 2.941,04 zł, które płatnik pobrał i wpłacił do urzędu skarbowego w czasie wypłaty stypendium tj. w latach 2001-2004 to w związku z tym może ubiegać się o ich zwrot od urzędu skarbowego.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu w wydanym na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej postanowieniu z dnia 26 kwietnia 2006 roku nr stwierdził, że stanowisko Pana, iż umorzona część stypendium nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych w 2005 r. jest nieprawidłowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu za nieprawidłowe uznał także stanowisko Pana według którego podatnik może ubiegać się o zwrot kwoty 2.491,04 zł stanowiącej sumę zaliczek na podatek dochodowy potrąconych w latach 2001-2004 od części wypłaconego w tym czasie stypendium, które podlega zwrotowi.
Pismem z dnia 2 maja 2006 roku Pan wniósł zażalenie na powyższe postanowienie wnosząc o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez uznanie prezentowanego we wniosku stanowiska podatnika za prawidłowe. W uzasadnieniu zażalenia Pan nie zgadza się z ze stanowiskiem organu I instancji zarzucając, że bezpodstawnym jest opodatkowanie kwoty umorzonego stypendium.

Po przeanalizowaniu sprawy oraz argumentów zawartych w zażaleniu Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uznał, że należy zmienić zaskarżone postanowienie.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9) cytowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów są inne źródła. W myśl art. 20 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9), uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.
W świetle powyższego na gruncie przepisów powołanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych stypendium wypłacone Panu przez Kopalnię w latach 2001-2004 stanowiło przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu, od którego płatnik tj. Kopalnia działając zgodnie z art. 35 ww. ustawy zobowiązany był pobrać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy i odprowadzić je do właściwego urzędu skarbowego.
Należy zauważyć, że stypendium fundowane z zasady ma charakter bezzwrotny, a tylko w wyjątkowych sytuacjach istnieje obowiązek zwrotu otrzymanego świadczenia. Okoliczności zwrotu stypendium unormowane były także w umowie o stypendium fundowane zawartej w dniu 13 marca 2001 roku pomiędzy Panem (stypendystą) a PP Kopalnią (fundatorem). Dlatego też przychód z tytułu stypendium, w rozumieniu art. 11 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstawał w momencie otrzymania przez Pana przedmiotowego stypendium.
W 2005 roku z powodu wystąpienia okoliczności do zwrotu stypendium. Kopalnia (fundator) wyraziła zgodę na umorzenie Panu połowy pobranego w latach 2001 -2004 stypendium, a pozostałą należną kwotę rozłożyła na raty. Pan w związku ze zwolnieniem go z obowiązku zwrotu połowy pobranego w latach 2001-2004 stypendium, nie uzyskał dodatkowego przychodu, gdyż jak wyżej wykazano przychód z tytułu otrzymanego stypendium został już w całości opodatkowany w chwili jego wypłaty.
Ponieważ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu w zaskarżonym postanowieniu wyraził odmienne stanowisko w tej kwestii, koniecznym stało się uchylenie w tej części postanowienia wydanego przez organ I instancji i uznanie stanowiska podatnika za prawidłowe, gdyż stypendium wcześniej opodatkowane przez płatnika nie stanowi przychodu dla tego podatnika w momencie umorzenia świadczenia .
W odniesieniu do tej części postanowienia organu I instancji, która dotyczy możliwości domagania się zwrotu z urzędu skarbowego wpłaconej przez płatnika zaliczki, w związku ze zwrotem na rzecz fundatora części pobranego stypendium organ odwoławczy potwierdza stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5) cytowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28 - 30 oraz art. 30a -30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a - 4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu: kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegających opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli kwoty te nie zostały potrącone przez płatnika.
W myśl art. 26 ust. 7h ww. ustawy kwota, o której mowa w ust. 5, przekraczająca kwotę dochodu, o którym mowa w ust. 1, może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.
Powyższe oznacza, że Pan ma prawo odliczyć od dochodu 2005 roku dokonane w tym roku podatkowym zwroty nienależnie pobranego świadczenia w postaci stypendium w kwocie faktycznie zwróconej (uwzględniającej pobrany podatek), ale tylko do wysokości uzyskanego w tym roku dochodu. Jeżeli kwota zwróconego stypendium przewyższa uzyskany w 2005 roku dochód, podatnik ma prawo odliczyć kwoty zwróconego stypendium od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych. Analogiczna sytuacja dotyczy zwrotów stypendium dokonywanych przez podatnika w 2006 roku. W związku z powyższym tutejszy organ uznał, że w tej kwestii stanowisko podatnika jest nieprawidłowe, gdyż nie można bezpośrednio domagać się od urzędu skarbowego zwrotu zaliczki pobranej przez płatnika, w części odpowiadającej zwróconemu fundatorowi stypendium, albowiem możliwe jest to tylko poprzez skorzystanie z odliczenia kwot zwróconego stypendium w zeznaniach podatkowych. Wykazane odliczenie będzie pomniejszać dochód do opodatkowania, a tym samym obniżać podatek dochodowy.
Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu postanowił jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY