Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: Nr PB I-1/4150/IN-164/USŁ-P/06/AW

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-07-14

słowa kluczowe:pozarolnicza działalność gospodarcza, umowa o dzieło

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie Nr US IA-415/31/2006 z dnia 19.05.2006r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje:
Na podstawie regulacji zawartych w art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.
Pismem z dnia 21.02.2006 r. uzupełnionym w dniu 19.05.2006 r. zwróciła się Pani w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
Potrzeba wyjaśnienia sposobu stosowania przepisów prawa powstała na tle następującego stanu faktycznego:

W dniu 03.10.2005 r. zawarła Pani umowę z Panią X, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?L... S...". Przedmiotem umowy było wykonywanie dzieła w postaci przeprowadzenia przez Panią zajęć z języka angielskiego dla dwóch grup 15-osobowych. Powyższa umowa została zawarta na czas określony od dnia 03.10.2005 r. -31.03.2006 r.
Z dniem 01.03.2006 r. zamierza Pani rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie nauczania i tłumaczenia języków obcych, w tym języka angielskiego, pomimo faktu, że w okresie od dnia 01.03.2006 r.-31.03.2006 r. będzie Pani równolegle prowadziła zajęcia w zakresie nauki języka angielskiego na podstawie zawartej w dniu 03.10.2005 r. umowy o dzieło.
Zwraca się Pani z zapytaniem, czy w sytuacji gdy zakres wykonywanej przez Panią czynności w zakresie nauki języka angielskiego pokryłby się z przedmiotem prowadzonej przez Panią pozarolniczej działalności gospodarczej to, czy nie ma przeszkód do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.Pani zdaniem nie ma formalnych przeszkód do rozpoczęcia przez Panią działalności gospodarczej.
Pani zdaniem nie ma formalnych przeszkód do rozpoczęcia przez Panią działalności gospodarczej.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w postanowieniu z dnia 19.05.2006 r. Nr US IA-415/31/2006 stwierdził, że ponieważ zawarta przez Panią w dniu 03.10.2005 r. umowa o dzieło nie została zawarta w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej, to uzyskany z tego źródła przychód, należy kwalifikować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 8 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W związku z powyższym przychód ten za okres 01.03.2006 r.-31.03.2006 r. nie będzie przez Panią wykazywany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i dlatego na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa zmienia go niniejszą decyzją.

Ustawodawca w art. 5a ust 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje pozarolniczą działalność gospodarczą jako ?działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9".
W orzecznictwie ugruntowany został pogląd, że działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odróżnia nie tyle fakt realizowania osobiście działalności na rzecz określonego kręgu podmiotów nie mających przymiotu ?ludności", lecz zarobkowy, zorganizowany, zawodowy, określony administracyjno-prawnie i ciągły (powtarzalny i stały) charakter prowadzonej działalności, mającej z uwagi na powyższe przymioty charakter działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej, pozwalający na uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Działalność wykonywana osobiście nie musi spełniać powyższych kryteriów, zwłaszcza ciągłości (powtarzalności i stałości) oraz określonego stopnia zorganizowania.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nauki języków obcych. Zakres prowadzonej działalności w ramach umowy o dzieło jest taki sam.
Skoro podatnik dopełniając formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, wskazał jednocześnie uzyskiwanie przychodów z tego konkretnego źródła przychodu, należy uznać, że uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (prowadzonej w sposób scharakteryzowany wyżej przez orzecznictwo). Podstawowym bowiem kryterium pozwalającym na odróżnienie działalności wykonywanej osobiście od działalności gospodarczej jest występowanie zewnętrznych znamion działalności gospodarczej, w szczególności takich jak: rejestracja podatnika jako podmiotu gospodarczego, faktyczne wykonywanie działalności w celach zarobkowych, zawodowo we własnym imieniu i na własny rachunek, w sposób zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały). Nadmienić należy, że fakt wykonywania usług na podstawie umów zleceń, czy umów o dzieło nie determinuje tego, że jest to działalność wykonywana osobiście w rozumieniu przepisów art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym. W ramach pozarolniczej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają swobodę kreowania stosunków umownych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło), w oparciu o które uzyskują przychody.

Zatem również usługi wykonywane, dla Pani X w tym samym zakresie co prowadzona przez Panią działalność gospodarcza, będą kwalifikowane jako przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie jako przychody wymienione w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 13 pkt 8 lit. a tejże ustawy stanowi bowiem, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się: ?przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zlecenia zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (...)".
W związku z powyższym, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY