Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy pomoc w postaci usługi szkoleniowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi przychód z działalnosci gospodarczej?

sygnatura: PBB1/4117-0024/06/3

autor:

data: 2006-07-18

słowa kluczowe:środki pomocowe

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31 marca 2006 r. złożonego przez Panią K. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego, wydane w trybie art. 14a § 1 i 4 w/w aktu prawnego stwierdzające, iż nieprawidłowe jest stanowisko przedstawione przez podatniczkę we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zakwalifikowania pomocy publicznej w postaci usługi szkoleniowej do przychodów zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności o zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 46 tej ustawy - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia uchylenia zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem Pani K. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczącej skutków podatkowych uzyskanej pomocy publicznej w postaci usługi szkoleniowej, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W złożonym piśmie podatniczka wyjaśniła, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła umowę o uczestnictwo w cyklu szkoleń, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Z tego tytułu otrzymała pomoc finansową stanowiącą pomoc publiczną w wysokości 561,40 zł za każde szkolenie.

W związku z tym podatniczka zwróciła się z zapytaniem czy uzyskana pomoc publiczna stanowi przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem podatniczki uzyskana pomoc publiczna jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postanowieniem Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał za nieprawidłowe przedstawione przez podatniczkę stanowisko w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Na powyższe postanowienie strona wniosła zażalenie, w którym kwestionuje stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące nieprawidłowego zastosowania w sprawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powołując się przy tym na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 27 czerwca 2003 r. Nr PB5/IMD-033-21-1128/03.

Ponadto zarzuciła, iż organ podatkowy mimo, iż wskazał prawidłowe przepisy, bezpodstawnie uznał, że otrzymana pomoc publiczna o charakterze niepieniężnym w postaci szkoleń nie upoważnia do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Podniosła również, że świadczenia o charakterze niepieniężnym otrzymane przez osoby fizyczne m. in. w postaci szkoleń, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; stanowisko to zostało potwierdzone w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 792.

Do zażalenia podatniczka załączyła kserokopie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 27 czerwca 2003 r. Nr PB5/IMD-033-21-1128/03 oraz odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelacje nr 792

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż odatniczka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawarła z Grupą Edukacyjno-Szkoleniową EURODIRECT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza 15, Umowę o Uczestnictwo w Realizacji Projektu, której przedmiotem była realizacja cyklu szkoleń w ramach projektu: "Podnoszenie i aktualizacja wiedzy dla pracowników działów finansowo-księgowych" w programie: "Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich" /SPORZL/2.3/A/1/, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, dla podmiotów należących do sektora MŚP.

Z dokumentów dołączonych do pisma wynika, że podatniczka otrzymała pomoc publiczną w postaci usługi szkoleniowej w ramach projektu realizowanego przez Grupę Edukacyjno-Szkoleniową EURODIRECT /projektodawca/.

Koszt szkolenia pokryty został w 80% przez Europejski Fundusz Społeczny.

Dofinansowanie przekazane było przez Instytucję Wdrażającą Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej EURODIRECT, tj. projektodawcy. Z postanowień § 1 pkt 3 w/w umowy wynika, iż to projektodawca będzie otrzymywał dofinansowanie.

W ramach w/w umowy, podatniczka lub delegowane przez nią osoby, uczestniczyły w cyklu szkoleniowym. Wobec tego pomoc ta stanowi przychód z działalności gospodarczej stosownie do postanowień art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

W świetle powyższego nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia uzyskanej pomocy w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 w/w ustawy, wskazany we wniosku.

Stwierdzić zatem należy, iż stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe

Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, że podatniczka otrzymała nieodpłatne świadczenie na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, o których stanowi art. 14 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 46 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z powyższego przepisu wynika, iż w/w zwolnienie adresowane jest do podatników bezpośrednio realizujących cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, co również potwierdza załączona przez podatniczkę do zażalenia, kserokopia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 27 czerwca 2003r. Nr PB5/IMD-033-21-1128/03.

Natomiast w przedmiotowej sprawie podmiotami realizującymi cel programu jest Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa EURODIRECT Sp. z o.o. /projektodawca/ oraz Wyższa Szkoła Biznesu Luis-National University z siedzibą w Nowym Sączu /§ 1 pkt 4 Umowy/. Podatniczka korzysta z efektów realizowanego programu szkoleniowego.

Nie jest to jednakże, jak podnosi strona, pomoc publiczna. Pomocą publiczną jest bowiem pomoc państwa finansowana ze środków publicznych krajowych, a nie unijnych.

Odnośnie powołanego dopiero w zażaleniu art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i załączonej kserokopii odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 792 wyjaśnia się, iż organ odwoławczy rozpatrując zażalenie na postanowienie organu pierwszej instancji, ponownie ocenia czy stanowisko pytającego zawarte we wniosku jest słuszne i znajduje oparcie w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego.

Nie jest natomiast zobowiązany ani uprawniony do prowadzenia jakiegokolwiek postępowania wykraczającego poza granice wniosku celem np. jego uzupełnienia w zakresie stanu faktycznego czy stanowiska pytającego. Nie może zatem oceniać innego stanowiska pytającego ujętego w zażaleniu.

Pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 14a Ordynacji podatkowej, w jego warstwie faktycznej i prawnej, wiąże zarówno organ podatkowy, jak i samego pytającego.Po złożeniu takiego wniosku wnioskodawca traci prawo do jego uzupełnienia, zmiany czy innej modyfikacji.

Nie traci natomiast uprawnienia do ponownego złożenia wniosku z przedstawieniem bądź innego stanu faktycznego bądź innego własnego stanowiska w sprawie. Nowy wniosek podlegać będzie ponownej ocenie organu podatkowego jako wszczynający "inną" sprawę o udzielenie interpretacji.

Podkreślić należy, iż we wniosku strona zwróciła się z zapytaniem czy uzyskana pomoc publiczna stanowi przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu zawarł ocenę prawną stanowiska w tym zakresie, czego podatniczka nie kwestionuje w zażaleniu.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. Decyzja niniejsza na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Decyzja jest ostateczna.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY