Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy rozliczenia renty rodzinnej wypłacanej pełnoletniemu dziecku.

sygnatura: PB I-3/4117/IN-34/US/2006/ER

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-07-24

słowa kluczowe:renta, rodzice, zeznanie roczne

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15.05.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie z dnia 05.05.2006 r. Nr US-I/415-8/06 odmawia zmiany w/w postanowienia.

Z dokumentacji podatkowej zgromadzonej w niniejszej sprawie wynika, iż w dniu 21.02.2006 r. wystąpiła Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie z prośbą o dokonanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zasadności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaconej przez organ rentowy Pani dorosłemu synowi renty rodzinnej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Pani jako samotna matka rozliczyła się wspólnie z synem, który pobierał rentę rodzinną i uczył się a w dniu 20.08.2004 r. osiągnął pełnoletność.
W złożonym do Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego wyraziła Pani pogląd, powołując się na gazetę "Fakt" oraz wydruk materiału o wspólnym opodatkowaniu z serwisu informacyjnego dotyczący kwestii opodatkowania renty rodzinnej, iż renta rodzinna nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W stanowiącym przedmiot zaskarżenia postanowieniu z dnia 05.05.2006 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie nie podzielił wyrażonego przez Panią stanowiska w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym wypłaconej na rzecz syna renty rodzinnej.

W złożonym do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zażaleniu, na niniejsze rozstrzygnięcie zarzucono organowi podatkowemu błędną interpretację przepisu art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego zdaniem Pani wynika, iż renta rodzinna nie podlega opodatkowaniu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu dokumentacji podatkowej zgromadzonej w sprawie oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, zważył co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego jeżeli uzna, że zażalenie podatnika zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 24, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
W świetle natomiast art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłem przychodów podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.
Przychodami z emerytury lub renty są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w danym roku podatkowym łączne kwoty świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem jednakże dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych. Renty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i w art. 12 ust. 7 ustawy podatkowej, stanowią odrębne źródło przychodów w stosunku do rent, których tytuł prawny stanowiła darowizna lub rozporządzenie ostatniej woli.
Renta rodzinna jaką otrzymuje Pani syn przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika, emeryta lub rencisty, którzy z uwagi na wiek, stan zdrowia lub sytuację życiową nie mogą zabezpieczyć sobie środków utrzymania własną pracą i zaliczana jest do rent, o których mowa jest w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Tak więc z przedstawionego wyżej stanu prawnego, bezsprzecznie wynika, iż wypłacone świadczenie nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.Otrzymuje:- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie- a/a

Odrębną natomiast kwestią jest skorzystanie przez Panią z preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem pobierającym rentę rodzinną.
Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). z możliwości wspólnego opodatkowania z dzieckiem mogą skorzystać osoby, które w roku podatkowym samotnie wychowują dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku.
A zatem w przypadku dzieci pełnoletnich uczących się, możliwość wspólnego z nimi opodatkowania istnieje jeśli dziecko to nie uzyskało żadnych - poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w przepisie - dochodów. Dochody, o których mowa, to wyłącznie dochody podatkowe (podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych). Przykładowo więc osiągnięcie przez dziecko dochodów z działalności rolniczej, czy też spadkobranie, nie jest przeszkodą dla preferencyjnego opodatkowania. Opodatkowanie wspólnie z dzieckiem będzie także możliwe, gdy pełnoletnie uczące się dziecko uzyskało dochód:

  1. zwolniony od podatku,
  2. w postaci renty rodzinnej (jest ona wypłacana na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.; przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń),
  3. w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku - w roku 2004 pułap ten wynosił 2790 zł.

Reasumując, rozliczając dochody za rok 2004 przysługiwało Pani prawo do wspólnego rozliczenia z synem jednakże w złożonym zeznaniu obowiązana była Pani do wykazania tylko własnych dochodów.

Tak więc z uwagi na przedstawioną argumentację, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza brak wystarczającej podstawy do zmiany zaskarżonego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie z dnia 05.05.2006 r. Nr US-I/415-8/06.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY