Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatniczka zakupiła na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy o dopuszczalnej ładowności 570 kg wynikającej ze świadectwa homologacji. Wartość samochodu przewyższa kwotę 20.000 Euro. Czy musi ograniczyć odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu do wysokości będącej równowartoscią 20.000 Euro?

sygnatura: WB-PD/415-0046/06/U

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

data: 2006-07-24

słowa kluczowe:amortyzacja

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu ostateczne postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z dnia 31.01.2006 r. Nr PDI/415/1/260/2006 r. uznające za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i stwierdza, że stanowisko Podatniczki jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 04.11.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wpłynął wniosek (z dnia 28.10.2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym Podatniczka zwróciła się z zapytaniem, czy musi ograniczyć odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu do wysokości będącej równowartością 20.000 EURO.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatniczka w dniu 07.06.2005 r. zakupiła na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy marki Nissan X - TRIAL o dopuszczalnej ładowności 570 kg wynikającej ze świadectwa homologacji, które otrzymała wraz z pojazdem. Wartość samochodu przewyższa kwotę 20.000 EURO.
Zdaniem Podatniczki w stosunku do ww. pojazdu, można stosować odpisy amortyzacyjne od pełnej wartości zakupu i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu, działając w oparciu o art. 14 a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 31.01.2006 r. Nr PDI/ 415/1/260/2006 stwierdził, iż stanowisko Podatniczki przedstawione we wniosku jest prawidłowe.
Postanowieniem z dnia 09.06.2006 r. Nr WB-PD/415-0046/06/U (doręczonym 30.06.2006 r.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany ostatecznego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z dnia 31.01.2006 r. Nr PDI/ 415/1/260/2006.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny sprawy stwierdził, że ww. postanowienie rażąco narusza przepis art. 23 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Przepis ten stanowi, iż ilekroć w ust. 1 jest mowa o samochodzie osobowym - rozumie się przez to każdy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg.
W świetle tego przepisu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu nieprawidłowo uznał, że samochód zakupiony przez Podatniczkę w dniu 07.05.2005 r. jest samochodem ciężarowym, skoro samochód ten nie posiada homologacji wymaganej dla samochodów innych niż osobowe. Z załączonego do wniosku o interpretację świadectwa homologacji wynika, że Podatniczka zakupiła samochód osobowy.
Nie ma przy tym istotnego znaczenia to, że dopuszczalna ładowność tego samochodu przekracza 500 kg.
Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonanych wg zasad określonych w art. 22a - 22 o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 EURO przeliczonej na złote wg kursu średniego EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do użytkowania. Przepis ten znajdzie zastosowanie do stanu faktycznego opisanego przez Stronę we wniosku o udzielenie interpretacji.
Mając na uwadze co wyżej opisano, należy stwierdzić, że przedstawione przez Podatniczkę stanowisko, zaakceptowane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu, jest nieprawidłowe.
Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia lub uchyla z urzędu postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, m. in. jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo.
Wobec wyżej przytoczonych argumentów Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uznał, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z dnia 31.01.2006 r. Nr PDI/ 415/1/260/2006 rażąco narusza prawo, stąd też orzekł jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY