Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: PB I-1/4150/IN-166/USŁ-P/06/AW

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-07-25

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, wartość początkowa

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie Nr US IA-415/39/2006 z dnia 23.05.2006 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje:
Na podstawie regulacji zawartych w art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.
Pismem z dnia 20.02.2006 r. uzupełnionym w dniach 04.05.2006 r. 23.05.2006 r. zwrócił się Pan w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
Potrzeba wyjaśnienia sposobu stosowania przepisów prawa powstała na tle następującego stanu faktycznego:

Działalność gospodarczą prowadzoną w zakresie ochrony mienia i osób rozszerzył Pan w 2005 r. o usługi hotelarskie. W w/w roku opodatkowany był Pan w formie zasad ogólnych i w związku z tym prowadził Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów.
We wniosku podaje Pan, że zakupił pensjonat, który wprowadził Pan do ewidencji środków trwałych. Pod koniec 2005 r. z uwagi na kończące się roboty budowlane dokonał Pan zakupu wyposażenia pensjonatu. Cena zakupu pojedynczej sztuki wyposażenia nie przekraczała 3.500,00 zł. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w pensjonacie, a tym samym pierwsze przychody z usług hotelarskich planował Pan na I kwartał 2006 r.
W uzupełnieniu wniosku poinformował Pan, że wszelkie przychody i koszty podatkowe ujmowane były w księdze przychodów i rozchodów firmy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyłączeniami określonymi przez ustawodawcę, wymagającymi użycia metody kasowej tj. składki ZUS, wynagrodzenia pracowników.
Zwraca się Pan z zapytaniem, czy opisane wydatki na wyposażenie może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku 2005 prowadzonej działalności gospodarczej.
Pana zdaniem wydatki poniesione w roku 2005 na zakup pierwszego wyposażenia pensjonatu stanowią koszt uzyskania przychodu w roku 2005., biorąc pod uwagę art.22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz że prowadzona przez Pana pozarolnicza działalność gospodarcza stanowi jedno źródło przychodów, wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów stanowią koszt podatkowy za wyjątkiem kosztów poniesionych w art. 23 powyższej ustawy.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w postanowieniu z dnia 23.05.2006 r. Nr US IA-415/39/2006 stwierdził, że w uzupełnieniu wniosku podniósł Pan, iż wszystkie poniesione koszty ewidencjonuje Pan w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wg tzw. metody memoriałowej. Zatem przy memoriałowej metodzie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2005 r. jak również 2006 r. wydatki poniesione na zakup wyposażenia pensjonatu, niewątpliwie wpłyną na wysokość przychodów z tytułu usług hotelarskich, dopiero po oddaniu budynku pensjonatu do używania tj. w dniu 21.02.2006 r., gdyż dopiero wówczas zaistniał związek kosztu i przychodu.
Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że dopiero z chwilą oddania budynku pensjonatu do używania były podstawy do zarachowania wydatków w postaci zakupu wyposażenia oraz zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 6 w związku z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i dlatego na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa zmienia go niniejszą decyzją.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Powyższy przepis stanowi, że wydatki stanowią koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia.
Ustawodawca wprowadził odstępstwo od tej zasady w art. 22 ust. 5 cyt. ustawy u podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe), zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącane także koszty uzyskania przychodu w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe, w tym wypadku są one potrącane w roku, w którym zostały poniesione.
W związku z powyższym, jeżeli w 2005 r. księgował Pan koszty w dacie poniesienia wydatku to również wydatek w postaci zakupu wyposażenia do pensjonatu poniesiony w 2005 r., winien być w tym samym roku, tj. 2005 zaliczony do kosztów uzyskania przychodu.

Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza jak w sentencji przedmiotowej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY